ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων
Αναλυτικά στοιχεία προσκλήσεων

Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής Έτους 2019-2020 (ΕΕΤΑΑ)


Πρόγραμμα χρηματοδότησης : ΕΠ ΑΝΑΔΕΔΒ: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση
Φορέας χρηματοδότησης : ΥΠ.Ο.ΑΝ. - ΕΣΠΑ 2014-2020
Γεωγραφική περιοχή :Επικράτεια
Αριθμός πρόσκλησης :
Κατηγορία Δικαιούχων : ΑΛΛΟΙ
Δικαιούχοι (αναλυτικά) : - Μητέρες βρεφών, νηπίων και παιδιών
- Μητέρες νηπίων, παιδιών, εφήβων και ατόμων με Αναπηρία
- Άτομα (γυναίκες και άντρες) στα οποία έχει παραχωρηθεί με δικαστική απόφαση η επιμέλεια των παιδιών
- Άτομα που βρίσκονται σε χηρεία
Θεματικός τομέας : - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ / ΥΓΕΙΑ / ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ/ ΠΟΛΙΤΕΣ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΙΣΟΤΗΤΑ
- ΠΑΙΔΕΙΑ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ- ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
Θεματικοί υποτομείς : - Βελτίωση προσβασιμότητας ΑΜΕΑ
- Παροχή υπηρεσιών φροντίδας φιλοξενίας παιδιών (παιδικοί, ΚΔΑΠ, ΚΔΑΠ κλπ)
- Καταπολέμηση διακρίσεων (ΚΔΑΠ ΜΕΑ, βρεφονηπιακοί σταθμοί ολοκληρωμένης φροντίδας , κέντρα διημέρευσης , συμβουλευτική υποστήριξη κλπ )
- Ανθρώπινα Δικαιώματα
- Προγράμματα Δια Βίου Μάθησης
Σκοπός / Στόχος : Η δράση στοχεύει:
- στην αύξηση της απασχόλησης και διατήρηση των ωφελούμενων γυναικών από οικογένειες με χαμηλά εισοδήματα, σε θέσεις εργασίας με ισότιμους όρους, ώστε να ανταποκριθούν στους απαιτητικούς κι αντικρουόμενους ρόλους τους, όπως αυτός της οικογενειακής μέριμνας και της παιδικής προστασίας
- στην στήριξη των ωφελούμενων, για να διασφαλιστεί η ισότιμη πρόσβασή τους στην εργασία, μέσω της παροχής ποιοτικών υπηρεσιών φροντίδας και φιλοξενίας βρεφών, νηπίων, παιδιών και ατόμων με αναπηρία
- στην ισότιμη πρόσβαση των ευπαθών ομάδων (παιδιά και άτομα με αναπηρία) σε ποιοτικές κοινωνικές υπηρεσίες
Χρηματοδοτούμενες δράσεις : Επιλέξιμες ενέργειες είναι:
- η παροχή θέσεων φροντίδας βρεφών από 2 μηνών έως 2,5 ετών και νηπίων από 2,5 ετών έως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση, όπως αυτή ορίζεται από το εκάστοτε ισχύον θεσμικό πλαίσιο, σε βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς αντίστοιχα,
- η παροχή θέσεων φροντίδας παιδιών βρεφικής και προσχολικής ηλικίας από 8 μηνών έως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση και παιδιών με αναπηρία από 2,5 ετών έως 6,5 ετών, όπως αυτή ορίζεται από το εκάστοτε ισχύον θεσμικό πλαίσιο σε βρεφονηπιακούς Σταθμούς Ολοκληρωμένης Φροντίδας,
- η παροχή θέσεων δημιουργικής απασχόλησης παιδιών από 5 έως 12 ετών σε Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) και
- η παροχή θέσεων φροντίδας παιδιών με αναπηρία, εφήβων και ατόμων με νοητική αναπηρία ή/και κινητική αναπηρία σε Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία (ΚΔΑΠ-ΜΕΑ).
Προϋπολογισμός πρόσκλησης : 270.000.000 €
Περίοδος υποβολής προτάσεων : Έναρξη: 08/06/2019  Λήξη: 28/06/2019
Ολοκλήρωση έργου έως : 31/07/2020
Ειδικές πληροφορίες : - Οι ενδιαφερόμενοι/ες για να ενταχθούν στη δράση πρέπει να ανήκουν στις σε μία από τις παρακάτω κατηγορίες:
α) να εργάζονται στην Ελλάδα ως μισθωτές/οί ή να είναι αυτοαπασχολούμενες/οι ή
β) να είναι άνεργες/οι
- Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής στην παρούσα Πρόσκληση oι τακτικοί και αορίστου χρόνου υπάλληλοι του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ., και οι μόνιμοι και αορίστου χρόνου υπάλληλοι των Ο.Τ.Α. (α’ και β’ βαθμού) και των Ν.Π.Δ.Δ. των Ο.Τ.Α.
- Σε όλες τις κατηγορίες ωφελουμένων χορηγείται «Αξία Τοποθέτησης» (Voucher)
- Σχετική ΚΥΑ: 57382/30.5.2019
- Η δράση «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» εντάσσεται στα 13 Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΠΕΠ) 2014-2020
- Η παρούσα δράση χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ (ΕΠ ΑΝΑΔΕΔΒ), από τα 13 ΠΕΠ και από το ΠΔΕ (Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων/ Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων)
Επικοινωνία : ΕΕΤΑΑ: Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης
Κεντρικά Γραφεία Αθηνών Τηλέφωνο: 210-5214600, 213-1320600
Email: 2019enarmonisi@eetaa.gr
Γραφείο Κεντρικής Μακεδονίας Τηλέφωνο: 2310 -544731, 544714
Γραφείο Θεσσαλίας Τηλέφωνο: 2410 -579220, 579221, 579620
Πρόσθετες πληροφορίες : Δικτυακός τόπος της πρόσκλησης
Αρχείο της πρόσκλησης (pdf)

Τροποποιήσεις

    Δεν υπάρχουν τροποποιήσεις για την πρόσκληση

Εκτύπωση