ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων
Αναλυτικά στοιχεία προσκλήσεων

Εμβληματικά έργα ύδρευσης για την εξασφάλιση επαρκούς ποσότητας και ποιότητας ύδατος για ανθρωπινή κατανάλωση


Πρόγραμμα χρηματοδότησης : ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ I
Φορέας χρηματοδότησης : Υπουργείο Εσωτερικών, Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων
Γεωγραφική περιοχή :Επικράτεια
Αριθμός πρόσκλησης : Πρόσκληση VII
Κατηγορία Δικαιούχων : ΔΗΜΟΙ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ, ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ, ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.)
Δικαιούχοι (αναλυτικά) : • OTA A’ Βαθμού
• ΟΤΑ Β’ Βαθμού
• Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ)
• Συνδέσμους Ύδρευσης της χώρας
Θεματικός τομέας : - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΕΝΕΡΓΕΙΑ - ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ - ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Θεματικοί υποτομείς : - Επέκταση / αναβάθμιση δικτύων ύδρευσης
- Διαχείριση υδάτων - Βελτίωση διαχείρισης υδατικών πόρων σύμφωνα με το σχέδιο διαχείρισης λεκανών απορροής της περιφέρειας
- Η ολοκληρωμένη διαχείριση των λεκανών απορροής ποταμών και η βιώσιμη διαχείριση των υδατικών πόρων, των δασών και των θαλασσών
Σκοπός / Στόχος : Σκοπός είναι η κατασκευή εμβληματικών έργων με στόχο την εξασφάλιση επαρκούς ποσότητας και ποιότητας ύδατος για ανθρώπινη κατανάλωση.
Με την παρούσα Πρόσκληση δύναται να χρηματοδοτηθούν ιδιαιτέρως σημαντικά (εμβληματικά) έργα και παρεμβάσεις στο πεδίο της ύδρευσης που πρόκειται να εξυπηρετήσουν τουλάχιστον 30.000 και άνω ενεργά υδρόμετρα
Χρηματοδοτούμενες δράσεις : - Εξωτερικά υδραγωγεία: (α) νέα υδραγωγεία με τα οποία θα αξιοποιηθούν ύδατα υφιστάμενων ταμιευτήρων (β) αντικαταστάσεις εξωτερικών υδραγωγείων ηλικίας άνω των 40ετών για τα οποία έχει παρέλθει η περίοδος σχεδιασμού (40ετία). Περιλαμβάνεται η απαιτούμενη καθοδική προστασία εξωτερικών αγωγών μεταφοράς νερού, αυτοματοποιημένη λειτουργία παρακολούθησης και μέτρησης θολότητας σε εξωτερικούς αγωγούς μεταφοράς νερού από σημείο υδροληψίας σε εγκαταστάσεις διυλιστηρίου νερού κλπ.
• Διυλιστήρια νερού με όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό.
- Παρεμβάσεις στα εσωτερικά δίκτυα διανομής σε μεγάλα πολεοδομικά συγκροτήματα, όπως: κατασκευή νέων αγωγών ή/και αντικατάσταση τμημάτων, έργα διασύνδεσης αγωγών, έργα ενίσχυσης διατομών, έργα δημιουργίας ζωνών και επαρκών βρόγχων, με στόχο τη βελτίωση: (α) της ποιότητας του παρεχόμενου ύδατος, (β) των υδραυλικών χαρακτηριστικών λειτουργίας των εσωτερικών δικτύων διανομής, (γ) την καλύτερη λειτουργικότητα και ευελιξία των δικτύων σε περιπτώσεις βλάβης ή απομόνωσης τμημάτων για συντήρηση, ή ακόμα για την περίπτωση απομόνωσης της κεντρικής δεξαμενής, κεντρικού φρεατίου.
- Κατασκευή υποδομών αποθήκευσης νερού (π.χ. λιμνοδεξαμενές, φράγματα, δεξαμενές αποθήκευσης νερού κλπ) με τα απαραίτητα έργα προσαγωγής και διασύνδεσης με το δίκτυο ύδρευσης μεγάλων πολεοδομικών συγκροτημάτων, ώστε το όλο σύστημα να είναι ολοκληρωμένο και λειτουργικό.
- Εγκαταστάσεις αφαλάτωσης θαλασσινού/υφάλμυρου νερού με τα αναγκαία έργα υδροληψίας και διάθεσης των παραπροϊόντων, τυχόν νέο δίκτυο μεταφοράς (νέα χάραξη) αφαλατωμένου νερού με τα απαραίτητα αντλιοστάσια και δεξαμενές αποθήκευσης (εξωτερικό υδραγωγείο) ή αύξηση παροχετευτικότητας υφιστάμενου εξωτερικού υδραγωγείου που αποδεδειγμένα δεν επαρκεί μετά την κατασκευή των νέων εγκαταστάσεων αφαλάτωσης.
- Δράσεις ΑΠΕ για την ενεργειακή αυτονομία του εξοπλισμού των ως άνω εγκαταστάσεων και υποδομών εγκατάστασης. Στην περίπτωση αυτή οι προτεινόμενες δράσεις ΑΠΕ θα πρέπει αποδεδειγμένα να έχουν ως όριο ισχύος τέτοιο που να αντιστοιχεί στη μέση κατανάλωση των εγκαταστάσεων.
Προϋπολογισμός πρόσκλησης : 150.000.000 ευρώ
Περίοδος υποβολής προτάσεων : Έναρξη: 22/01/2019  Λήξη: 24/04/2019
Ολοκλήρωση έργου έως : 31/12/2022
Ειδικές πληροφορίες : 1. Το φυσικό αντικείμενο των εμβληματικών έργων πρέπει να
- ανταποκρίνεται σε μία ολιστική προσέγγιση επίλυσης ιεραρχημένων υδρευτικών προβλημάτων
- είναι συμβατό με το οικείο εγκεκριμένο Σχέδιο Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών (ΣΔΛΑΠ), τις κατευθύνσεις και αρχές της Οδηγίας – Πλαίσιο για τα ύδατα καθώς και των λοιπών Οδηγιών που σχετίζονται με τη διαχείριση υδάτων
- να χαρακτηρίζεται από λειτουργικότητα και βιωσιμότητα
- να συμβάλει στην πρόσβαση σε επαρκές και καλής ποιότητας νερό για ανθρώπινη κατανάλωση.

2. Κάθε δυνητικός δικαιούχος, υποβάλει μία (1) αίτηση
χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα, με κατώτατο προϋπολογισμό κύριου υποέργου, 10.000.000 € (προ ΦΠΑ) και ανώτατο προϋπολογισμό κύριου υποέργου, 20.000.000 € (προ ΦΠΑ).

3. Στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης δεν χρηματοδοτούνται:
- Μελέτες ωρίμανσης,
- Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου,
- Εργασίες τακτικής συντήρησης υφιστάμενων υποδομών και εξοπλισμού.
Επικοινωνία : Τεχνική Γραμματεία
Τηλ.: 2131364 726, 2131364 728
e- mail: filodimos1@ypes.gr
Πρόσθετες πληροφορίες : Δικτυακός τόπος της πρόσκλησης
Αρχείο της πρόσκλησης (pdf)

Τροποποιήσεις

Εκτύπωση