ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων
Αναλυτικά στοιχεία προσκλήσεων

Βασική Δράση 1: Σχέδιο κινητικότητας για νέους και εργαζόμενους στον τομέα της νεολαίας


Πρόγραμμα χρηματοδότησης : ERASMUS +
Φορέας χρηματοδότησης : Ευρωπαϊκή Ένωση
Γεωγραφική περιοχή :Επικράτεια
Αριθμός πρόσκλησης :
Κατηγορία Δικαιούχων : ΔΗΜΟΙ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ, ΑΛΛΟΙ, ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
Δικαιούχοι (αναλυτικά) : Συμμετέχων οργανισμός μπορεί να είναι:
- μη κερδοσκοπική οργάνωση, ένωση, ΜΚΟ•
- ευρωπαϊκή ΜΚΟ που δραστηριοποιείται στον τομέα της νεολαίας•
- κοινωνική επιχείρηση•
- δημόσιος φορέας σε τοπικό επίπεδο•
- ομάδα νέων που δραστηριοποιείται στον τομέα της νεολαίας, αλλά όχι απαραίτητα στο πλαίσιο μιας οργάνωσης νεολαίας (δηλαδή μια άτυπη ομάδα νέων).
- δημόσιος φορέας σε περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο Σε αυτό το πλαίσιο, δημόσιος φορέας σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο θεωρείται κάθε δημόσιος φορέας που α) παρέχει υπηρεσίες ή έχει διοικητικές αρμοδιότητες που καλύπτουν όλη την εθνική ή περιφερειακή επικράτεια και β) διαθέτει μονοπώλιο, με την έννοια ότι δεν υπάρχουν άλλοι φορείς που εκτελούν τις ίδιες λειτουργίες στη χώρα ή την περιφέρεια (τυπικά παραδείγματα: υπουργεία, κρατικοί οργανισμοί, περιφερειακές δημόσιες αρχές κ.λπ.).
- ένωση περιφερειών
- ευρωπαϊκός όμιλος εδαφικής συνεργασίας
- κερδοσκοπικός φορέας που δραστηριοποιείται στον τομέα της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης.

Ο οργανισμός πρέπει να είναι εγκατεστημένος σε Χώρα του Προγράμματος ή σε Χώρα Εταίρο που γειτνιάζει με την ΕΕ
Θεματικός τομέας : - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ / ΥΓΕΙΑ / ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ/ ΠΟΛΙΤΕΣ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΙΣΟΤΗΤΑ
- ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Θεματικοί υποτομείς : - Καταπολέμηση διακρίσεων (ΚΔΑΠ ΜΕΑ, βρεφονηπιακοί σταθμοί ολοκληρωμένης φροντίδας , κέντρα διημέρευσης , συμβουλευτική υποστήριξη κλπ )
- Ανθρώπινα Δικαιώματα
- Διακρατική Συνεργασία (αδελφοποιήσεις, δίκτυα πόλεων)
Σκοπός / Στόχος : Το 2019, κατά την επιλογή των σχεδίων, δίνεται έμφαση στα εξής:
- άνοιγμα προς τους περιθωριοποιημένους νέους, προώθηση της διαφορετικότητας, διαπολιτισμικός και διαθρησκευτικός διάλογος, κοινές αξίες της ελευθερίας, της ανεκτικότητας και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων - σχέδια που ενισχύουν τον γραμματισμό στα μέσα επικοινωνίας, την κριτική σκέψη και την ανάληψη πρωτοβουλιών από τους νέους
- εφοδιασμός των εργαζομένων στον τομέα της νεολαίας με τις ικανότητες και τις μεθόδους που απαιτούνται για την επαγγελματική τους ανάπτυξη, συμεριλαμβανομένης της ψηφιακής εργασίας των νέων και για τη μετάδοση των κοινών θεμελιωδών αξιών της κοινωνίας μας, ιδίως στους νέους των οποίων η προσέγγιση παρουσιάζει δυσκολίες, και, αφετέρου, για την πρόληψη της βίαιης ριζοσπαστικοποίησης αυτών των νέων.
- Επίσης, στο πλαίσιο αυτό, λαμβανομένης υπόψη της κρίσιμης κατάστασης στην Ευρώπη –και με βάση την πεποίθηση ότι η δραστηριοποίηση στον τομέα της νεολαίας και οι μη-τυπικές δραστηριότητες μπορούν να συμβάλουν σημαντικά στην αντιμετώπιση των αναγκών των προσφύγων, των αιτούντων πολιτικό άσυλο και των μεταναστών και/ή στη σχετική ευαισθητοποίηση των τοπικών κοινοτήτων– θα δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην υποστήριξη σχεδίων στον τομέα της νεολαίας, τα οποία αφορούν τους πρόσφυγες/αιτούντες άσυλο και μετανάστες ή εστιάζουν σ’ αυτούς
Χρηματοδοτούμενες δράσεις : - Ανταλλαγές νέων: Οι ανταλλαγές νέων δίνουν τη δυνατότητα σε ομάδες νέων από τουλάχιστον δυο διαφορετικές χώρες να συναντηθούν και να συμβιώσουν για χρονική διάρκεια έως και 21 ημερών. Στη διάρκεια μιας ανταλλαγής νέων, οι συμμετέχοντες, υποστηριζόμενοι από τους επικεφαλής ομάδων, εκτελούν από κοινού ένα πρόγραμμα εργασίας (συνδυασμός εργαστηρίων, ασκήσεων, συζητήσεων, εναλλαγών ρόλων, προσομοιώσεων, υπαίθριων δραστηριοτήτων, κ.κλπ.) που έχει σχεδιαστεί και προετοιμαστεί από τους ίδιους πριν την ανταλλαγή. Οι ανταλλαγές νέων δίνουν τη δυνατότητα στους νέους: 1) να αναπτύξουν ικανότητες 2)να αποκτήσουν επίγνωση ως προς σημαντικά κοινωνικά θέματα/θεματικούς τομείς 3)να ανακαλύψουν νέους πολιτισμούς, συνήθειες και τρόπους ζωής, κυρίως μέσω της μάθησης από ομοτίμους 4)να ενισχύσουν αξίες, όπως η αλληλεγγύη, η δημοκρατία, η φιλία, κ.λπ. Η διαδικασία της μάθησης στις ανταλλαγές νέων προωθείται με μεθόδους μη τυπικής εκπαίδευσης. Η μάλλον μικρή διάρκεια καθιστά τη συμμετοχή των νέων με λιγότερες ευκαιρίες κατάλληλη. Ως εκ τούτου μια Ανταλλαγή Νέων προσφέρει μια διεθνή εμπειρία κινητικότητας στην ασφάλεια μιας ομάδας, αφού δίνει τη δυνατότητα να υπάρχει επαρκής αριθμός επικεφαλής ομάδων, προκειμένου να αναλάβουν τη φροντίδα των συμμετεχόντων. Μια Ανταλλαγή Νέων μπορεί επίσης να αποτελέσει ένα καλό περιβάλλον για συζήτηση και μάθηση σχετικά με θέματα ένταξης και διαφορετικότητας. Οι ανταλλαγές νέων βασίζονται στη διακρατική συνεργασία μεταξύ δύο ή περισσοτέρων συμμετεχόντων οργανισμών από διαφορετικές χώρες εντός και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
- Κινητικότητα εργαζομένων στον τομέα της νεολαίας: Η συγκεκριμένη δραστηριότητα υποστηρίζει την επαγγελματική εξέλιξη των εργαζομένων στον τομέα της νεολαίας μέσω της υλοποίησης δραστηριοτήτων, όπως διακρατικά/διεθνή σεμινάρια, προγράμματα κατάρτισης, εκδηλώσεις με σκοπό τις επαγγελματικές επαφές, εκπαιδευτικά ταξίδια κ.λπ. και περίοδοι παρακολούθησης/παρατήρησης εργασίας στο εξωτερικό σε οργανισμό που δραστηριοποιείται στον τομέα της νεολαίας. Όλες αυτές οι δραστηριότητες μπορούν να προσαρμοστούν και να συνδυαστούν για την αντιμετώπιση των αναγκών και του επιθυμητού αντίκτυπου που προσδιορίστηκε από τους συμμετέχοντες οργανισμούς κατά την προετοιμασία του σχεδίου. Η επαγγελματική εξέλιξη των συμμετεχόντων εργαζομένων στον τομέα της νεολαίας πρέπει να συμβάλει στην ανάπτυξη ικανοτήτων για την ποιοτική εργασία στον τομέα της νεολαίας του οργανισμού τους και πρέπει να έχει σαφή αντίκτυπο στην τακτική εργασία με νέους των εργαζομένων στον τομέα της νεολαίας. Τα μαθησιακά αποτελέσματα, συμπεριλαμβανομένων των υλικών και καινοτόμων μεθόδων και εργαλείων, πρέπει να διαδοθούν περαιτέρω στον τομέα της νεολαίας προκειμένου να συμβάλουν στη βελτίωση της ποιότητας της εργασίας στον τομέα της νεολαίας και/ή να προωθήσουν την ανάπτυξη και τη συνεργασία στην κατάρτιση πολιτικής στον τομέα της νεολαίας.
Προϋπολογισμός πρόσκλησης : Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: €1.311.112,00. Το ύψος των επιχορηγήσεων που θα δοθούν, καθώς και η διάρκεια των σχεδίων ποικίλουν, σε συνάρτηση με παράγοντες όπως το είδος του σχεδίου και ο αριθμός των εταίρων που συμμετέχουν
Περίοδος υποβολής προτάσεων : Έναρξη:   Λήξη: 01/10/2019
Ολοκλήρωση έργου έως :
Ειδικές πληροφορίες : - Κάθε δραστηριότητα κινητικότητας είναι διακρατική και περιλαμβάνει τουλάχιστον δύο οργανισμούς (έναν οργανισμό αποστολής και έναν οργανισμό υποδοχής) από διαφορετικές χώρες. Αν ένα σχέδιο κινητικότητας νέων προβλέπει μόνο μία δραστηριότητα, ο συντονιστής πρέπει να ενεργεί και ως οργανισμός αποστολής ή ως οργανισμός υποδοχής. Αν ένα σχέδιο κινητικότητας νέων προβλέπει πάνω από μία δραστηριότητα, ο συντονιστής του σχεδίου έχει τη δυνατότητα –χωρίς ωστόσο να είναι υποχρεωμένος– να ενεργεί ως οργανισμός αποστολής ή ως οργανισμός υποδοχής. Ο συντονιστής δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να είναι οργανισμός από Χώρα Εταίρο που γειτνιάζει με την ΕΕ.
Επικοινωνία : Εθνικό Σημείο Επαφής:
Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών
Αχαρνών 417 και Κοκκινάκη,
Τ.Κ. 111 43 Αθήνα
Τηλ: 2131314450, 2131314453, 2131314460
Φαξ: 2131314465
Υπόψιν κας Ειρήνης Ντρούτσα,
Τηλ: 210 3726 323
Ε-mail: edroutsa@iky.gr
Πρόσθετες πληροφορίες : Αρχείο της πρόσκλησης (pdf)

Τροποποιήσεις

    Δεν υπάρχουν τροποποιήσεις για την πρόσκληση

Εκτύπωση