ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων
Αναλυτικά στοιχεία προσκλήσεων

Βασική Δράση 2: Στρατηγικές συμπράξεις στον τομέα της νεολαίας


Πρόγραμμα χρηματοδότησης : ERASMUS +
Φορέας χρηματοδότησης : Ευρωπαϊκή Ένωση
Γεωγραφική περιοχή :Επικράτεια
Αριθμός πρόσκλησης :
Κατηγορία Δικαιούχων : ΔΗΜΟΙ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ, ΑΛΛΟΙ
Δικαιούχοι (αναλυτικά) : Συμμετέχων οργανισμός μπορεί να είναι οποιοσδήποτε δημόσιος ή ιδιωτικός οργανισμός, που είναι εγκατεστημένος σε Χώρα του Για παράδειγμα, ένας τέτοιος οργανισμός μπορεί να είναι:
- μη κερδοσκοπική οργάνωση, ένωση, ΜΚΟ
- δημόσια ή ιδιωτική, μικρή, μεσαία ή μεγάλη επιχείρηση (συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών επιχειρήσεων)
- δημόσιος φορέας σε τοπικό, περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο ίδρυμα
- πολιτιστικός οργανισμός, βιβλιοθήκη, μουσείο
- ευρωπαϊκή ΜΚΟ που δραστηριοποιείται στον τομέα της νεολαίας
- ομάδα νέων που δραστηριοποιείται στον τομέα της νεολαίας, αλλά όχι απαραίτητα στο πλαίσιο ενός οργανισμού του τομέα της νεολαίας (δηλαδή μια άτυπη ομάδα νέων)
Θεματικός τομέας : - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ / ΥΓΕΙΑ / ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ/ ΠΟΛΙΤΕΣ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΙΣΟΤΗΤΑ
- ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Θεματικοί υποτομείς : - Καταπολέμηση διακρίσεων (ΚΔΑΠ ΜΕΑ, βρεφονηπιακοί σταθμοί ολοκληρωμένης φροντίδας , κέντρα διημέρευσης , συμβουλευτική υποστήριξη κλπ )
- Ανθρώπινα Δικαιώματα
- Τοπική Δημοκρατία
- Διακρατική Συνεργασία (αδελφοποιήσεις, δίκτυα πόλεων)
Σκοπός / Στόχος : Σχέδια που συμβάλλουν στο θεματολόγιο της ΕΕ για την εργασία στον τομέα της νεολαίας, προάγοντας
- την ποιότητα, καινοτομία και αναγνώριση της εργασίας στον τομέα της νεολαίας. Ειδικότερα, δίνεται προτεραιότητα σε σχέδια που: 1) υποστηρίζουν την ανάπτυξη ικανοτήτων όσων εργάζονται στον τομέα της νεολαίας 2) βοηθούν τους εργαζόμενους στον τομέα της νεολαίας, να αναπτύσσουν και να ανταλλάσσουν αποτελεσματικές μεθόδους για την προσέγγιση περιθωριοποιημένων νέων, την πρόληψη του ρατσισμού και της μισαλλοδοξίας μεταξύ των νέων και για την αντιμετώπιση των κινδύνων, των ευκαιριών και των επιπτώσεων της ψηφιακής μετάβασης 3) ενισχύουν την ένταξη και την απασχολησιμότητα των νέων με λιγότερες ευκαιρίες (συμπεριλαμβανομένων των ατόμων που βρίσκονται εκτός αγοράς εργασίας, εκπαίδευσης και κατάρτισης), με ιδιαίτερη έμφαση στους νέους που βρίσκονται στα πρόθυρα της περιθωριοποίησης και στους νεαρούς μετανάστες, συμπεριλαμβανομένων των νεοαφιχθέντων μεταναστών και των νεαρών προσφύγων 4) προωθούν τον διαπολιτισμικό διάλογο και ενδυναμώνουν τη γνώση και την αποδοχή της διαφορετικότητας στην κοινωνία 5) διεθνοποιούν την εργασία στον τομέα της νεολαίας και την καθιστούν ανοικτή σε διατομεακή συνεργασία επιτρέποντας περισσότερες συνέργειες σε όλους τους τομείς δράσεων που αφορούν τους νέους 6) διευκολύνουν τη μετάβαση των νέων από τη νεαρή ηλικία στην ενήλικη ζωή, και συγκεκριμένα την ένταξή τους στην αγορά εργασίας 7)αναπτύσσουν τις ικανότητές τους, με την καθιέρωση προτύπων ποιότητας, καθώς και επαγγελματικών και δεοντολογιών κωδίκων 8) ενισχύουν τους δεσμούς μεταξύ πολιτικής, έρευνας καιπρακτικής 9) βελτιώνουν τις γνώσεις σχετικά με την κατάσταση των νέων και τις πολιτικές στον τομέα της νεολαίας, την αναγνώριση και επικύρωση της εργασίας στον τομέα της νεολαίας, καθώς και της μη τυπικής και άτυπης μάθησης σε ευρωπαϊκό, εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.
- Προώθηση της εκπαίδευσης στην επιχειρηματικότητα, της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και των μη κερδοσκοπικών δραστηριοτήτων μεταξύ των νέων. Προτεραιότητα δίνεται σε σχέδια, με τη μορφή διακρατικών πρωτοβουλιών νέων που επιτρέπουν σε ομάδες νέων να υλοποιούν τις ιδέες τους, μεταξύ άλλων, μέσω κοινωνικών επιχειρήσεων, με στόχο την αντιμετώπιση προκλήσεων και προβλημάτων της καθημερινής τους ζωής.
- Προωθούν έργα που στόχο έχουν να κινητοποιήσουν, να συνδέσουν και να ενισχύσουν τους νέους. Προτεραιότητα δίνεται σε δράσεις που ενισχύουν τη διατομεακή συνεργασία, επιτρέποντας περισσότερες συνέργειες σε όλους τους τομείς δράσεων που αφορούν τους νέους, με ιδιαίτερη έμφαση στην πρόσβαση σε δικαιώματα, στην αυτονομία, στη συμμετοχή –συμπεριλαμβανομένης της ηλεκτρονικής συμμετοχής– και στην ενεργό συμμετοχή των νέων στα κοινά, ειδικά αυτών που βρίσκονται στα πρόθυρα του κοινωνικού αποκλεισμού, μέσω σχεδίων που προάγουν τη δυναμική συμμετοχή όλων των νέων στο δημοκρατικό και δημόσιο βίο στην Ευρώπη, μεταξύ άλλων όσον αφορά τις ευρωεκλογές του 2019
- διευρύνουν και εμβαθύνουν την πολιτική και κοινωνική συμμετοχή των νέων σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό, ευρωπαϊκό ή παγκόσμιο επίπεδο
- προάγουν τον εθελοντισμό μεταξύ των νέων και ενισχύουν την κοινωνική ένταξη όλων των νέων, λαμβανομένων υπόψη των βασικών ευρωπαϊκών αξιών
- προάγουν την πολυμορφία, τον διαπολιτισμικό και διαθρησκευτικό διάλογο, καθώς και τις κοινές αξίες της ελευθερίας, της ανεκτικότητας και του σεβασμού των ανθρώπινων, κοινωνικών και οικονομικών δικαιωμάτων
- ενισχύουν την κριτική σκέψη των νέων και την κατάρτισή τους στα μέσα ενημέρωσης με σκοπό την ενίσχυση της δημοκρατίας και την καταπολέμηση της χειραγώγησης, της προπαγάνδας και των ψεύτικων ειδήσεων
- ενδυναμώνουν το πνεύμα πρωτοβουλίας των νέων, ιδίως στον κοινωνικό τομέα
- παρέχουν τη δυνατότητα στους νέους να επικοινωνούν με εκλεγμένους φορείς χάραξης πολιτικής, δημόσιες διοικήσεις, ομάδες συμφερόντων, οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών ή μεμονωμένους πολίτες, να τους εκφράζουν τις απόψεις τους και να τους επηρεάζουν, στο πλαίσιο πολιτικών ή κοινωνικών διεργασιών που επιδρούν στη ζωή τους.
Χρηματοδοτούμενες δράσεις : - δραστηριότητες που ενισχύουν τη συνεργασία και τη δικτύωση μεταξύ οργανισμών•
- δοκιμές και/ή εφαρμογή καινοτόμων πρακτικών στον τομέα της νεολαίας•
- δραστηριότητες που διευκολύνουν την αναγνώριση και την επικύρωση των γνώσεων, των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων που αποκτώνται μέσω τυπικής, μη τυπικής και άτυπης μάθησης•
- δραστηριότητες συνεργασίας μεταξύ των περιφερειακών αρχών, με σκοπό την προώθηση της ανάπτυξης συστημάτων εκπαίδευσης, κατάρτισης και νεολαίας και της ενσωμάτωσής τους σε δράσεις τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης
Προϋπολογισμός πρόσκλησης : Μέγιστη επιχορήγηση: Ένα μεταβλητό ποσό, το οποίο ορίζεται με τον πολλαπλασιασμό των €12.500 με τη διάρκεια του σχεδίου (σε μήνες) και μέχρι €450.000 για έργα διάρκειας 36 μηνών
Περίοδος υποβολής προτάσεων : Έναρξη:   Λήξη: 01/10/2019
Ολοκλήρωση έργου έως :
Ειδικές πληροφορίες : - Στις στρατηγικές συμπράξεις, οι οποίες έχουν διακρατικό χαρακτήρα, συμμετέχουν τουλάχιστον τρεις οργανισμοί από τρεις διαφορετικές χώρες του προγράμματος. Δεν υπάρχει ανώτατος αριθμός συμμετεχόντων οργανισμών. Ωστόσο, ο προϋπολογισμός για τις δαπάνες διαχείρισης και υλοποίησης του σχεδίου έχει ανώτατο όριο (και ισοδυναμεί με 10 συμμετέχοντες οργανισμούς). Όλοι οι συμμετέχοντες οργανισμοί πρέπει να προσδιορίζονται κατά την υποβολή της αίτησης επιχορήγησης.
Επικοινωνία : Εθνικό Σημείο Επαφής:
Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών
Αχαρνών 417 και Κοκκινάκη,
Τ.Κ. 111 43 Αθήνα
Τηλ: 2131314450, 2131314453, 2131314460
Φαξ: 2131314465
Υπόψιν κας Ειρήνης Ντρούτσα,
Τηλ: 210 3726 323
Ε-mail: edroutsa@iky.gr
Πρόσθετες πληροφορίες : Αρχείο της πρόσκλησης (pdf)

Τροποποιήσεις

    Δεν υπάρχουν τροποποιήσεις για την πρόσκληση

Εκτύπωση