ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων
Αναλυτικά στοιχεία προσκλήσεων

Κοινωνική καινοτομία και εθνικές μεταρρυθμίσεις-μακροχρόνια περίθαλψη


Πρόγραμμα χρηματοδότησης : EaSI: Απασχόληση και την Κοινωνική Καινοτομία
Φορέας χρηματοδότησης : Ευρωπαϊκή Ένωση
Γεωγραφική περιοχή :Επικράτεια
Αριθμός πρόσκλησης :
Κατηγορία Δικαιούχων : ΔΗΜΟΙ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
Δικαιούχοι (αναλυτικά) : - Δημόσιες αρχές ή φορείς
- ΜΚΟ
- Ερευνητικά κέντρα
- Οργανώσεις της Κοινωνίας Πολιτών
- Κοινωνικοί εταίροι σε ευρωπαϊκό, εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο
Θεματικός τομέας : - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ / ΥΓΕΙΑ / ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ/ ΠΟΛΙΤΕΣ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΙΣΟΤΗΤΑ
Θεματικοί υποτομείς : - Ανθρώπινα Δικαιώματα
Σκοπός / Στόχος : Οι στόχοι της παρούσας πρόσκλησης είναι οι εξής:

- η ανάπτυξη και δοκιμή καινοτόμων προσεγγίσεων όσον αφορά την παροχή μακροχρόνιας περίθαλψης (LTC) με στόχο την αντιμετώπιση των προκλήσεων της πρόσβασης, της οικονομικής προσιτότητας, του εργατικού δυναμικού, της ποιότητας και της βιωσιμότητας των LTC.
- η ανάπτυξη βιώσιμων μοντέλων εταιρικής σχέσης πολλαπλών επιπέδων που θα διευκολύνουν την εφαρμογή της κοινωνικής καινοτομίας στην παροχή μακροχρόνιας περίθαλψης.
- η χρήση της κοινωνικής καινοτομίας στον προγραμματισμό και την παρακολούθηση της πολιτικής στον τομέα του LTC.
Κάθε πρόταση δράσης πρέπει να στοχεύει στην επίτευξη τουλάχιστον δύο από τους τρεις στόχους και θα πρέπει να έχει δυνατότητες αναβάθμισης.
Χρηματοδοτούμενες δράσεις : Οι καινοτόμες λύσεις για την μακροχρόνια περίθαλψη θα πρέπει να διαθέτουν τα εξής χαρακτηριστικά:
- να βασίζονται σε μια χρηστοκεντρική προσέγγιση
- να επιδεικνύουν ένα μακροπρόθεσμο όραμα βάσει αξιολόγησης αναγκών και υποστηριζόμενο από μια ανάλυση του δυνητικού αντίκτυπου και βιωσιμότητας
- να υποστηρίζεται από μια μέθοδο τεκμηριωμένης αξιολόγησης και μηχανισμούς πιστοποίησης
- να περιλαμβάνει μηχανισμούς διάχυσης και μεταφοράς πρακτικών
- συλλογή στοιχείων και μελέτες
- δοκιμή καινοτόμων τρόπων παροχής μακροπρόθεσμης περίθαλψης
- δημιουργία και βελτίωση δικτύων, ανταλλαγή καλών πρακτικών
- συνέδρια, σεμινάρια
- δράσεις κατάρτισης και πράξεις διάχυσης και ενημέρωσης
Προϋπολογισμός πρόσκλησης : €10.000.000
Περίοδος υποβολής προτάσεων : Έναρξη:   Λήξη: 10/09/2019
Ολοκλήρωση έργου έως :
Ειδικές πληροφορίες : - Η Επιτροπή αναμένεται να χρηματοδοτήσει 4-6 προτάσεις
- Η ενωσιακή συνδρομή δεν θα ξεπερνά το 80% του προυπολογισμού του έργου
- Οι προτάσεις πρέπει να υποστηρίζονται από συμπράξεις φορέων
Επικοινωνία : Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης:
-Ανθή Κρητικού,
τηλ.: 2105271409
Πρόσθετες πληροφορίες : Δικτυακός τόπος της πρόσκλησης

Τροποποιήσεις

    Δεν υπάρχουν τροποποιήσεις για την πρόσκληση

Εκτύπωση