ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων
Αναλυτικά στοιχεία προσκλήσεων

Αποστολές Κοινωνικής Οικονομίας


Πρόγραμμα χρηματοδότησης : COSME: Πρόγραμμα για την Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων και των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων
Φορέας χρηματοδότησης : Ευρωπαϊκή Ένωση
Γεωγραφική περιοχή :Επικράτεια
Αριθμός πρόσκλησης :
Κατηγορία Δικαιούχων : ΔΗΜΟΙ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ, ΑΛΛΟΙ, ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
Δικαιούχοι (αναλυτικά) : - Περιφέρειες ή Δήμοι
- Επιχειρήσεις κοινωνικής οικονομίας
- Δημόσιοι ή ιδιωτικοί φορείς κοινωνικής οικονομίας
Θεματικός τομέας :
Θεματικοί υποτομείς :
Σκοπός / Στόχος : Ο γενικός σκοπός της πρόσκλησης είναι η υποστήριξη ενός δικτύου ευρωπαϊκών περιφερειακών και τοπικών αρχών με παρόμοιες προτεραιότητες και ειδημοσύνη στο πεδίο της κοινωνικής οικονομίας και μέσω της διαπεριφερειακής συνεργασίας να συνεισφέρει στη σταδιακή θεσμοθέτηση μιας μόνιμης κοινότητας πρακτικών στο πεδίο της κοινωνικής οικονομίας ως βασικό στοιχείο ενός βιώσιμου ευρωπαϊκού οικονομικού συστήματος. Οι ειδικότεροι στόχοι της πρόσκλησης είναι οι εξής:
• Ενίσχυση της διαπεριφερειακής συνεργασίας μεταξύ των εταίρων της κοινωνικής οικονομίας (δημοσίου και ιδιωτικού τομέα) στο πεδίο των προτεραιοτήτων της κοινωνικής οικονομίας.
• Βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ των υφιστάμενων δικτύων κοινωνικής οικονομίας σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.
• Προαγωγή μάθησης από χώρες περισσότερο προηγμένες στο πεδίο της κοινωνικής οικονομίας
- Προετοιμασία του εδάφους για μελλοντική δομημένη συνεργασία στο πεδίο της κοινωνικής οικονομίας (μελλοντικά κοινά έργα διαπεριφερειακής συνεργασίας στο πλαίσιο της νέας προγραμματικής περιόδου 2021-2027)
- Προετοιμασία για μελλοντική συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πεδίο της κοινωνικής οικονομίας
Χρηματοδοτούμενες δράσεις : Οι δράσεις θα πρέπει να καλύπτουν μία από τις κάτωθι προτεραιότητες της κοινωνικής οικονομίας:
- Κοινωνικά υπεύθυνες δημόσιες προμήθειες
- Εκπαιδευτικό πλαίσιο για την κοινωνική οικονομία
- Αντιμετώπιση της περιφερειακής/τοπικής ανεργίας μέσω του μοντέλου της κοινωνικής οικονομίας
- Συνεργατικοί σχηματισμοί κοινωνικής οικονομίας
Προϋπολογισμός πρόσκλησης :
Περίοδος υποβολής προτάσεων : Έναρξη:   Λήξη: 26/09/2019
Ολοκλήρωση έργου έως :
Ειδικές πληροφορίες : - Οι προτάσεις θα πρέπει να καλύπτουν μόνον μία από τις 4 προτεραιότητες της κοινωνικής οικονομίας (π.χ. διοργάνωση εργαστηρίου, δράσεις διάχυσης αποτελεσμάτων των εργαστηρίων).
- Η σύμπραξη φορέων θα πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον 3 διαφορετικές νομικές οντότητες από τουλάχιστον 3 συμμετέχουσες στο πρόγραμμα χώρες
Επικοινωνία : Εθνικό Σημείο Επαφής για το πρόγραμμα "COSME": Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
Βασιλέως Κωνσταντίνου 48, 11635 Αθήνα
τηλ.: 210 7273925
E-mail: EASME-COSME-SOCIAL-ECONOMY-MISSIONS@ec.europa.eu
Πρόσθετες πληροφορίες : Δικτυακός τόπος της πρόσκλησης
Αρχείο της πρόσκλησης (pdf)

Τροποποιήσεις

    Δεν υπάρχουν τροποποιήσεις για την πρόσκληση

Εκτύπωση