ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων
Αναλυτικά στοιχεία προσκλήσεων

Πρόγραμμα κινητικότητας καλλιτεχνών/επαγγελματιών του πολιτισμού (2020)


Πρόγραμμα χρηματοδότησης : CREATIVE EUROPE 2014-2020: Πρόγραμμα "Δημιουργική Ευρώπη" 2014-2020
Φορέας χρηματοδότησης : Ευρωπαϊκή Ένωση
Γεωγραφική περιοχή :Επικράτεια
Αριθμός πρόσκλησης :
Κατηγορία Δικαιούχων : ΔΗΜΟΙ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ, ΑΣΤΙΚΕΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο.Τ.Α./ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο.Τ.Α., ΑΛΛΟΙ
Δικαιούχοι (αναλυτικά) : - Ιδιωτικοί Φορείς
- Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί (δημόσιοι ή ιδιωτικοί)
- Δημόσιες αρχές (εθνικό, περιφερειακό, τοπικό επίπεδο)
- Ερευνητές/Ερευνητικά Κέντρα/Οργανισμοί
- Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
- Διεθνείς Οργανισμοί
Θεματικός τομέας : - ΠΑΙΔΕΙΑ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ- ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
Θεματικοί υποτομείς : - Δράσεις Πολιτισμού
Σκοπός / Στόχος : 1. Να δοκιμαστεί ένα βιώσιμο και αποτελεσματικό σχέδιο κινητικότητας για τους καλλιτέχνες και τους επαγγελματίες του πολιτιστικού τομέα που θα λειτουργεί συμπληρωματικά με ήδη υπάρχοντα προγράμματα κινητικότητας που διατίθενται σε τοπικό, περιφερειακό ή / και εθνικό επίπεδο.

2. Να διατυπωθούν συστάσεις πολιτικής προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα κράτη μέλη για την πλήρη εφαρμογή ενός τέτοιου συστήματος στην επόμενη γενιά προγραμμάτων της ΕΕ.
Specific objective 1 – Communication and dissemination of the funding opportunities for the mobility of artists and/or cultural professionals
Specific objective 2 - Implementation of funding opportunities for the mobility of artists and/or cultural professionals
Specific Objective 3 – Analysis and Recommendations on the funding opportunities for the mobility of artists and/or cultural professionals
Χρηματοδοτούμενες δράσεις : - δραστηριότητες που ενισχύουν τη συνεργασία και τη δικτύωση μεταξύ οργανισμών•
- δοκιμές και/ή εφαρμογή καινοτόμων πρακτικών στον τομέα της νεολαίας•
- δραστηριότητες που διευκολύνουν την αναγνώριση και την επικύρωση των γνώσεων, των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων που αποκτώνται μέσω τυπικής, μη τυπικής και άτυπης μάθησης•
- δραστηριότητες συνεργασίας μεταξύ των περιφερειακών αρχών, με σκοπό την προώθηση της ανάπτυξης συστημάτων εκπαίδευσης, κατάρτισης και νεολαίας και της ενσωμάτωσής τους σε δράσεις τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης
Προϋπολογισμός πρόσκλησης : 1.500.000 €
Περίοδος υποβολής προτάσεων : Έναρξη:   Λήξη: 27/09/2019
Ολοκλήρωση έργου έως :
Ειδικές πληροφορίες : 1. Θα επιχορηγηθούν δύο φορείς (750.000 έκαστος)
2. Επιπρόσθετα, τουλάχιστον 500.000 ευρώ από το σύνολο της χρηματοδότησης του κάθε ωφελούμενου θα πρέπει να δίνεται σε κονδύλια κινητικότητας.
3. Προκειμένου να είναι επιλέξιμοι, οι αιτούντες πρέπει να προσκομίσουν αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με:
- εμπειρία τουλάχιστον 5 ετών στους τομείς του δημιουργικού και του πολιτιστικού τομέα,
- εμπειρία στην οργάνωση δραστηριοτήτων κινητικότητας καλλιτεχνών ή / και πολιτιστικών επαγγελματιών σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο,
- εμπειρία στη διαχείριση τουλάχιστον 2 έργων υψηλού επιπέδου τα τελευταία 5 χρόνια, στο Ευρωπαϊκό ή / και διεθνές επίπεδο και
- ικανότητα επικοινωνίας με ευχέρεια τουλάχιστον σε δύο γλώσσες της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των αγγλικών (Επίπεδο C1).
Επικοινωνία : Εθνικό Σημείο Επαφής:
Για το Υπο-πρόγραμμα για τον Πολιτισμό:
Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού
Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης
Τμήμα Ευρωπαϊκής Ένωσης
Νικηταρά 1, 106 78, Αθήνα
Τηλ.: (0030) 210-3313848, 210-3230894
Fax: (0030) 210-3310796
E-mail: ced.greece@culture.gr
Facebook page: Γραφείο Δημιουργική Ευρώπη Ελλάδας
Αρμόδια υπάλληλος: Ειρ. Κομνηνού.
Πρόσθετες πληροφορίες : Δικτυακός τόπος της πρόσκλησης
Αρχείο της πρόσκλησης (pdf)

Τροποποιήσεις

    Δεν υπάρχουν τροποποιήσεις για την πρόσκληση

Εκτύπωση