ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων
Αναλυτικά στοιχεία προσκλήσεων

Επιδότηση Καινοτόμων, Δημιουργικών Έργων & Υποδομών Πολιτιστικής Κληρονομιάς (Europa Nostra 2020)


Πρόγραμμα χρηματοδότησης : CREATIVE EUROPE 2014-2020: Πρόγραμμα "Δημιουργική Ευρώπη" 2014-2020
Φορέας χρηματοδότησης : Ευρωπαϊκή Ένωση
Γεωγραφική περιοχή :Επικράτεια
Αριθμός πρόσκλησης :
Κατηγορία Δικαιούχων : ΔΗΜΟΙ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ, ΑΛΛΟΙ
Δικαιούχοι (αναλυτικά) : - Τοπικές αρχές,
- Εθελοντές,
- Εκπαιδευτικά ιδρύματα,
- Αρχιτέκτονες,
- ΜΜΕ
- Άλλες οργανώσεις που ασχολούνται με την πολιτιστική κληρονομιά
Θεματικός τομέας : - ΠΑΙΔΕΙΑ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ- ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
Θεματικοί υποτομείς : - Υποδομές Πολιτισμού (Πολιτιστικά Κέντρα, Βιβλιοθήκες κλπ.)
- Δράσεις Πολιτισμού
- Φυσική - Πολιτιστική Κληρονομιά
Σκοπός / Στόχος : Για να είναι επιλέξιμα για το βραβείο, τα σχέδια πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί κατά τη διάρκεια των δύο προηγούμενων ετών. Οι νικητές επιλέγονται από ειδικές, ανεξάρτητες κριτικές επιτροπές σε τέσσερις κατηγορίες:
- Διαφύλαξη της πολιτιστικής κληρονομιάς
- Έρευνα
- Ειδικές υπηρεσίες διαφύλαξης της πολιτιστικής κληρονομιάς από άτομα και/ή οργανώσεις
- Εκπαίδευση, κατάρτιση και ευαισθητοποίηση.
Χρηματοδοτούμενες δράσεις : Τα βραβεία ανταμείβουν τα καλύτερα έργα διαφύλαξης της πολιτιστικής κληρονομιάς στην Ευρώπη, αυξάνοντας την προβολή τους μεταξύ των επαγγελματιών, των υπεύθυνων για τη λήψη αποφάσεων και του ευρέος κοινού. Αποσκοπεί επίσης στην προώθηση υψηλών προτύπων και δεξιοτήτων υψηλής ποιότητας στον τομέα της διαφύλαξης μνημείων, στην τόνωση της διασυνοριακής κινητικότητας μεταξύ επαγγελματιών του εν λόγω τομέα και στην ενθάρρυνση της εφαρμογής σχεδίων σχετικών με την πολιτιστική κληρονομιά σε όλη την Ευρώπη. (λεπτομέρειες)
Προϋπολογισμός πρόσκλησης :
Περίοδος υποβολής προτάσεων : Έναρξη:   Λήξη: 01/10/2019
Ολοκλήρωση έργου έως :
Ειδικές πληροφορίες :
Επικοινωνία : E-mail: awards@europanostra.org
Πρόσθετες πληροφορίες : Δικτυακός τόπος της πρόσκλησης
Αρχείο της πρόσκλησης (pdf)

Τροποποιήσεις

    Δεν υπάρχουν τροποποιήσεις για την πρόσκληση

Εκτύπωση