ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων
Αναλυτικά στοιχεία προσκλήσεων

Αντικατάσταση Εξοπλισμού Καθαριότητας


Πρόγραμμα χρηματοδότησης : Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα Ιδίων Πόρων (Δάνεια Π.Δ 169/2013)
Φορέας χρηματοδότησης : Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων
Γεωγραφική περιοχή :Επικράτεια
Αριθμός πρόσκλησης :
Κατηγορία Δικαιούχων : ΔΗΜΟΙ
Δικαιούχοι (αναλυτικά) : Δήμοι
Θεματικός τομέας : - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΕΝΕΡΓΕΙΑ - ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ - ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
- ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ - ΠΑΓΙΩΝ
Θεματικοί υποτομείς : - Διαχείριση στερεών αποβλήτων (ΧΥΤ, ΜΕΑ, Πράσινα Σημεία, Κομποστοποίηση, Σταθμοί Μεταφόρτωσης κλπ)
- Δράσεις αναβάθμισης αστικού φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος (Αναπλάσεις, ποδηλατοδρόμοι, μονοπάτια, κινητικότητα σε αστικά κέντρα κλπ)
- Προμήθειες Μηχανημάτων/ Εξοπλισμού
- Προμήθειες Αυτοκινήτων
- Προμήθειες Παγίων
Σκοπός / Στόχος : Σκοπός του δανείου είναι η αντιμετώπιση ενός από τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι περισσότεροι Δήμοι όπως είναι οι ελλείψεις και η παλαιότητα υποδομών καθαριότητας, για παράδειγμα τα απορριμματοφόρα, τα σάρωθρα, οι γερανοί, οι φορτωτές, οι κάδοι κ.λπ. που έχουν ολοκληρώσει τον κύκλο ζωής τους, με αποτέλεσμα η λειτουργία τους να είναι οικονομικά ασύμφορη και ρυπογόνα.
Χρηματοδοτούμενες δράσεις : Α) Αγορά νέων απορριμματοφόρων αντιρρυπαντικής τεχνολογίας διαφόρων μεγεθών με σκοπό:
- την ανανέωση / συμπλήρωση του στόλου και
- την ορθολογικοποίηση / ελαχιστοποίηση των δρομολογίων.
Β) Αγορά υπόγειων κάδων απορριμμάτων σε επιλεγμένα σημεία με σκοπό:
- την αύξηση της αποθηκευτικής ικανότητας
- τη βελτίωση της αισθητικής της πόλης
- την τήρηση όρων υγιεινής και καθαριότητας
- την ορθολογικοποίηση της αποκομιδής.
Γ) Αγορά νέων σαρώθρων, τεμαχιστών, φορτωτών και λοιπού μηχανολογικού εξοπλισμού καθαριότητας τα οποία συνδυάζονται κατά κύριο λόγο με τον στόλο των απορριμματοφόρων και λοιπού εξοπλισμού με σκοπό:
- τη βελτίωση και επιτάχυνση της περισυλλογής των απορριμμάτων
- τον περιορισμό της όχλησης των κατοίκων
- τη μείωση του κόστους.
Προϋπολογισμός πρόσκλησης :
Περίοδος υποβολής προτάσεων : Έναρξη:   Λήξη:
Ολοκλήρωση έργου έως :
Ειδικές πληροφορίες :
Επικοινωνία : Αθήνα: Τηλ. Κέντρο: 213.21.16.100
Πειραιάς: Τηλ.: 213.21.25.349, 213.2125.350
Θεσσαλονίκη: Τηλ. : 2313.336.800 , 2313.336.888
Πάτρα: Τηλ. : 2613.623.100, 2613.623.125

e-mail: tpd@tpd.gr
Πρόσθετες πληροφορίες : Δικτυακός τόπος της πρόσκλησης
Αρχείο της πρόσκλησης (pdf)

Τροποποιήσεις

    Δεν υπάρχουν τροποποιήσεις για την πρόσκληση

Εκτύπωση