ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων
Αναλυτικά στοιχεία προσκλήσεων

Δράση: 14.6i.27.8.2 Ολοκλήρωση και Συμπλήρωση Υποδομών Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Απόβλητων


Πρόγραμμα χρηματοδότησης : ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη
Φορέας χρηματοδότησης : ΥΠ.Ο.ΑΝ. - ΕΣΠΑ 2014-2020
Γεωγραφική περιοχή :Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
Αριθμός πρόσκλησης : 2149
Κατηγορία Δικαιούχων : ΔΗΜΟΙ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ, ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ (ΛΟΙΠΟΙ), ΦΟΡΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΦΟ.Δ.Σ.Α.), ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Ο.Τ.Α.
Δικαιούχοι (αναλυτικά) : - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α. Ε. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ
- Δήμοι Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης που αναλαμβάνουν αρμοδιότητες σύμφωνα με το Παράρτημα Ι της ΚΥΑ του ΣΔΕ (Υποδείγματα προγραμματικών συμβάσεων & συμβάσεων διαδημοτικής/ διαβαθμικής συνεργασίας)
- Λοιποί φορείς καθ' αρμοδιότητα - ΦΟΔΣΑ ΑΜΘ
- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ που αναλαμβάνει αρμοδιότητες σύμφωνα με το Παράρτημα Ι της ΚΥΑ του ΣΔΕ (Υποδείγματα προγραμματικών συμβάσεων & συμβάσεων διαδημοτικής/ διαβαθμικής συνεργασίας)
- ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Ν.ΞΑΝΘΗΣ που αναλαμβάνει αρμοδιότητες σύμφωνα με το Παράρτημα Ι της ΚΥΑ του ΣΔΕ (Υποδείγματα προγραμματικών συμβάσεων & συμβάσεων διαδημοτικής/ διαβαθμικής συνεργασίας
Θεματικός τομέας : - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΕΝΕΡΓΕΙΑ - ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ - ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Θεματικοί υποτομείς : - Διαχείριση στερεών αποβλήτων (ΧΥΤ, ΜΕΑ, Πράσινα Σημεία, Κομποστοποίηση, Σταθμοί Μεταφόρτωσης κλπ)
- Εφαρμογή προγραμμάτων πρόληψης παραγωγής αποβλήτων
- Διαχείριση υγρών αποβλήτων
Σκοπός / Στόχος : Σκοπός της πρόσκλησης είναι να καταστεί εφικτή η ολοκλήρωση της επέκτασης και η δημιουργία νέων υποδομών διάθεσης αστικών αποβλήτων, που δρομολογήθηκαν κατά την προγραμματική περίοδο 2007-2013 και τα οποία πρέπει να προχωρήσουν λόγω υψηλού βαθμού ωριμότητας και σκοπιμότητας, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες νόμιμης διάθεσης υπολειμμάτων στις εξυπηρετούμενες περιοχές (υπό την προϋπόθεση ότι έχουν συμπεριληφθεί στον εγκεκριμένο ΠΕΣΔΑ της Περιφέρειας Αν Μακεδονίας και Θράκης).
Χρηματοδοτούμενες δράσεις : Δύναται να χρηματοδοτηθούν:
- Μονάδες Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ) μη συμπεριλαμβανομένων των κεντρικών ΜΕΑ.
- Κέντρα Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ) ή/και Σταθμοί Μεταφόρτωσης (ΣΜΑΥ), συμπεριλαμβανομένης της προμήθειας και εγκατάστασης όλου του απαραίτητου εξοπλισμού και βοηθητικών εγκαταστάσεων για τη λειτουργία της μονάδας.
- Χώροι Υγειονομικής Ταφής (ΧΥΤ), συμπεριλαμβανομένης της προμήθειας και εγκατάστασης όλου του απαραίτητου εξοπλισμού και βοηθητικών εγκαταστάσεων για τη λειτουργία της μονάδας.
- Αναβαθμίσεις υφιστάμενων μονάδων και ΧΥΤ στο πλαίσιο Ολοκληρωμένων Εγκαταστάσεων Διαχείρισης Αποβλήτων (ΟΕΔΑ).
- Απόκτηση της απαιτούμενης εδαφικής έκτασης προκειμένου να εγκατασταθούν οι μονάδες.
Προϋπολογισμός πρόσκλησης : 23.773.882 €
Περίοδος υποβολής προτάσεων : Έναρξη: 06/09/2017  Λήξη: 31/12/2019
Ολοκλήρωση έργου έως : 31/12/2023
Ειδικές πληροφορίες : - Δεν είναι επιλέξιμες οι εργασίες συντήρησης υφιστάμενων μονάδων ανάκτησης και διάθεσης αστικών αποβλήτων.
- Άμεση αξιολόγηση: Η πρόταση αξιολογείται αυτοτελώς με σειρά προτεραιότητας, η οποία καθορίζεται από την ημερομηνία και ώρα της ηλεκτρονικής υποβολής της στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ
Επικοινωνία : Πληροφορίες: Αικατερίνη Τσοκαταρίδου
τηλ.: 25313-52324
e-mail: ktsokataridou@mou.gr
Πρόσθετες πληροφορίες : Δικτυακός τόπος της πρόσκλησης
Αρχείο της πρόσκλησης (pdf)

Τροποποιήσεις

Εκτύπωση