ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων
Αναλυτικά στοιχεία προσκλήσεων

Δράσεις ολοκληρωμένης διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων σε νησιά και μικρούς απομακρυσμένους οικισμούς σε Περιφέρειες Μετάβασης (Περιφέρειες Ιονίων Νήσων και Βορείου Αιγαίου), 14B.6a.27.2


Πρόγραμμα χρηματοδότησης : ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη
Φορέας χρηματοδότησης : ΥΠ.Ο.ΑΝ. - ΕΣΠΑ 2014-2020
Γεωγραφική περιοχή :Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, Περιφέρεια Ιονίων Νήσων
Αριθμός πρόσκλησης : 3458
Κατηγορία Δικαιούχων : ΔΗΜΟΙ, ΦΟΡΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΦΟ.Δ.Σ.Α.)
Δικαιούχοι (αναλυτικά) : - Δήμοι των Περιφερειών Ιονίων Νήσων και Βορείου Αιγαίου
- Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) Περιφερειών Ιονίων Νήσων και Βορείου Αιγαίου
Θεματικός τομέας : - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΕΝΕΡΓΕΙΑ - ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ - ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Θεματικοί υποτομείς : - Διαχείριση στερεών αποβλήτων (ΧΥΤ, ΜΕΑ, Πράσινα Σημεία, Κομποστοποίηση, Σταθμοί Μεταφόρτωσης κλπ)
- Εφαρμογή προγραμμάτων πρόληψης παραγωγής αποβλήτων
Σκοπός / Στόχος : Ο σκοπός της πρόσκλησης αφορά σε "Δράσεις ολοκληρωμένης διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων σε νησιά και μικρούς απομακρυσμένους οικισμούς σε Περιφέρειες Μετάβασης: Περιφέρειες Ιονίων Νήσων και Βορείου Αιγαίου".
Χρηματοδοτούμενες δράσεις : Επιλέξιμες δαπάνες (χρηματοδοτούμενες δράσεις):
- Δημιουργία μονάδων ανάκτησης προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων ή/και υπολειμματικών συμμείκτων αστικών αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένης της προμήθειας και εγκατάστασης όλου του απαραίτητου εξοπλισμού και βοηθητικών εγκαταστάσεων για τη λειτουργία τους.
- Δημιουργία Χώρων Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ), συμπεριλαμβανομένης της προμήθειας και εγκατάστασης όλου του απαραίτητου εξοπλισμού και βοηθητικών εγκαταστάσεων για τη λειτουργία τους.
- Δημιουργία Σταθμών Μεταφόρτωσης, συμπεριλαμβανομένης της προμήθειας και εγκατάστασης όλου του απαραίτητου εξοπλισμού και βοηθητικών εγκαταστάσεων για τη λειτουργία τους
Προϋπολογισμός πρόσκλησης : 32.619.029
Περίοδος υποβολής προτάσεων : Έναρξη: 21/12/2018  Λήξη: 02/07/2021
Ολοκλήρωση έργου έως : 31/12/2023
Ειδικές πληροφορίες : - Στις μη επιλέξιμες δαπάνες ανήκουν: Οι δαπάνες για την προμήθεια μέσων και εξοπλισμού συλλογής σύμμεικτων και ανακυκλώσιμων αστικών αποβλήτων κάθε τύπου (π.χ. απλοί κάδοι, υπόγειοι κάδοι, απορριμματοφόρα, containers κλπ.) και οι εργασίες συντήρησης υφιστάμενων μονάδων ανάκτησης και τελικής διάθεσης αστικών αποβλήτων
- Άμεση Αξιολόγηση. Η πρόταση αξιολογείται αυτοτελώς με σειρά προτεραιότητας, η οποία καθορίζεται από την ημερομηνία και ώρα της ηλεκτρονικής υποβολής της στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ
Επικοινωνία : Πληροφορίες: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ
Τηλ.: 2132142240
Email: k.kolokotroni@mou.gr
Πρόσθετες πληροφορίες : Δικτυακός τόπος της πρόσκλησης
Αρχείο της πρόσκλησης (pdf)

Τροποποιήσεις

Εκτύπωση