ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων
Αναλυτικά στοιχεία προσκλήσεων

3η πρόσκληση INTERREG V- B Adriatic- Ionian Programme – ADRION 2014 -2020, στον Άξονα Προτεραιότητας 3 "Συνδεδεμένη Περιφέρεια" (“Connected Region”)


Πρόγραμμα χρηματοδότησης : ADRION: INTERREG V-B Adriatic-Ionian programme
Φορέας χρηματοδότησης : Ευρωπαϊκή Ένωση
Γεωγραφική περιοχή :Επικράτεια
Αριθμός πρόσκλησης :
Κατηγορία Δικαιούχων : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
Δικαιούχοι (αναλυτικά) : ΟΤΑ Β' Βαθού: Περιφέρειες
Θεματικός τομέας : - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΕΝΕΡΓΕΙΑ - ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ - ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
- ΠΑΙΔΕΙΑ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ- ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
- ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ - ΕΡΕΥΝΑ
- ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ
- ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Θεματικοί υποτομείς : - Χωροταξία Περιβάλλον (Δράσεις Χωροταξικού σχεδιασμού και αξιοποίησης των περιβαλλοντικών πόρων, για την προώθηση ενιαίας και βιώσιμης εθνικής στρατηγικής και ανάπτυξης)
- Δράσεις Τουρισμού
- Επιχειρηματικότητα - Καινοτομία
- Διακρατική Συνεργασία (αδελφοποιήσεις, δίκτυα πόλεων)
Σκοπός / Στόχος : Ο σκοπός και οι στόχοι της πρόσκλησης ανά θεματική ενότητα διαμορφώνεται ως εξης:
θέμα 1: Θαλάσσιες μεταφορές – Σκοπός στο θέμα αυτό είναι η ανάπτυξη κοινών προσεγγίσεων και μέσων στον τομέα των θαλάσσιων μεταφορών, πχ ένα σύγχρονο σύστημα αναφοράς πλοίων – παρακολούθησης κυκλοφορίας- στην Αδριατική Θάλασσα κλπ.
θέμα 2: Αστικές μεταφορές – Σκοπός στο συγκεκριμένο θέμα είναι η κεφαλαιοποίηση της τεχνολογικής καινοτομίας που εφαρμόζεται σε ένα ολοκληρωμένο και φιλικό προς το περιβάλλον σύστημα υπηρεσιών και δομών πολυτροπικής αστικής κινητικότητας. Γενικός στόχος εδώ είναι η επίτευξη της αναθεώρησης των ατομικών και δημόσιων μεταφορών σύμφωνα με τις τρέχουσες δημογραφικές αλλαγές (γήρανση του πληθυσμού, χαμηλά ποσοστά γεννήσεων, αλλαγή οικογενειακών δομών και μετανάστευση). Αξιοποιώντας την ευκαιρία που προσφέρεται από την «ηλεκτροκινητικότητα» και την επανάσταση τον τομέα της κινητικότητας η πρόσκληση έχει σκοπό να συμβάλει στη δημιουργία και τη δοκιμή ενός ολοκληρωμένου καινοτόμου εργαλείου προγραμματισμού βιώσιμης αστικής κινητικότητας στην περιοχή Αδριατικής – Ιόνιων προβλέποντας τη μελλοντική ζήτηση για δημόσιες αστικές μεταφορές λόγω δημογραφικών αλλαγών. Το θέμα των Αστικών Μεταφορών επικεντρώνεται στη ζητήματα της «Ιδιοκτησίας Αυτοκινήτου και Ατομικής Μεταφοράς» και της «Συλλογικής Μεταφοράς».
Χρηματοδοτούμενες δράσεις : Ενδεικτικές χρηματοδοτούμενες δράσεις:

- Δικτύωση μεταξύ των εταίρων των περιοχών εφαρμογής στον τομέα των συνδυασμένων μεταφορών, της ανταλλαγής σχετικών δεδομένων/πληροφοριών και δραστηριοτήτων επικοινωνίας
- Κοινή πολιτική ανάπτυξης της παρακολούθησης και διαχείρισης της κυκλοφορίας των πλοίων
- Εργαλεία και μέθοδοι κατάρτισης για τους φορείς παρακολούθησης της κυκλοφορίας των πλοίων (Vessel Traffic Monitoring)
- Κοινή ναυτιλιακή πλατφόρμα Αδριατικής - Ιονίου
- Μεθοδολογικό πλαίσιο και αξιολόγηση
- Αναγνώριση ενός καινοτόμου επιχειρησιακού εργαλείου που θα υποστηρίζει την καινοτομία και την εφαρμογή διαφορετικών πιλοτικών δράσεων (τουλάχιστον μία πιλοτική δράση ανά συμμετέχουσα μητροπολιτική περιοχή)
- Δημιουργία μιας διακρατικής στρατηγικής για την αναθεώρηση των μεταφορών με σκοπό ένα πιο βιώσιμο, ολοκληρωμένο, προσβάσιμο και εναρμονισμένο σύστημα κινητικότητας
Προϋπολογισμός πρόσκλησης : 7.405.220,06 EUR
Περίοδος υποβολής προτάσεων : Έναρξη: 22/05/2019  Λήξη: 13/09/2019
Ολοκλήρωση έργου έως :
Ειδικές πληροφορίες : - Η τρίτη πρόσκληση ( Άξονα Προτεραιότητας 3) είναι ανοιχτή μόνο στα ακόλουθα δύο θέματα:
* Θέμα 1: Θαλάσσιες μεταφορές
* Θέμα 2: Μεταφορές πόλης

- Κάθε πρόταση θα πρέπει να αναφέρεται μόνο σε ένα θέμα (από τα δύο) της παρούσας πρόσκλησης. Η ένδειξη για το θέμα στο οποίο αφορά θα πρέπει να είναι ξεκάθαρη.
Επικοινωνία : Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης
Τηλέφωνο: +30 2310 469600
e-mail: interreg@mou.gr
Πρόσθετες πληροφορίες : Δικτυακός τόπος της πρόσκλησης
Αρχείο της πρόσκλησης (pdf)

Τροποποιήσεις

    Δεν υπάρχουν τροποποιήσεις για την πρόσκληση

Εκτύπωση