ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων
Αναλυτικά στοιχεία προσκλήσεων

3η πρόσκληση INTERREG V- B Adriatic- Ionian Programme – ADRION 2014 -2020, στον Άξονα Προτεραιότητας 1 " Καινοτόμα και Έξυπνη Περιφέρεια" (“Innovative and Smart Region”)


Πρόγραμμα χρηματοδότησης : ADRION: INTERREG V-B Adriatic-Ionian programme
Φορέας χρηματοδότησης : Ευρωπαϊκή Ένωση
Γεωγραφική περιοχή :Επικράτεια
Αριθμός πρόσκλησης :
Κατηγορία Δικαιούχων : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
Δικαιούχοι (αναλυτικά) : ΟΤΑ Β' Βαθμού
Θεματικός τομέας : - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΕΝΕΡΓΕΙΑ - ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ - ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
- ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ / ΥΓΕΙΑ / ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ/ ΠΟΛΙΤΕΣ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΙΣΟΤΗΤΑ
- ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ - ΕΡΕΥΝΑ
- ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Θεματικοί υποτομείς : - Χωροταξία Περιβάλλον (Δράσεις Χωροταξικού σχεδιασμού και αξιοποίησης των περιβαλλοντικών πόρων, για την προώθηση ενιαίας και βιώσιμης εθνικής στρατηγικής και ανάπτυξης)
- Πολεοδομικός και αστικός Σχεδιασμός για την ανάπτυξη βιώσιμων και "έξυπνων πόλεων" (smart cities)
- Καταπολέμηση διακρίσεων (ΚΔΑΠ ΜΕΑ, βρεφονηπιακοί σταθμοί ολοκληρωμένης φροντίδας , κέντρα διημέρευσης , συμβουλευτική υποστήριξη κλπ )
- Δημιουργία Ολοκληρωμένου δικτύου Παροχής Υπηρεσιών κοινωνικής Φροντίδας για άτομα που διαβιούν σε συνθήκες φτώχειας ή ανήκουν σε Ευάλωτες Κοινωνικές Ομάδες (Ε.Κ.Ο)
- Προώθηση της απασχόλησης
- Ανθρώπινα Δικαιώματα
- Μεταναστευτικό - Προσφυγικό ζήτημα
- Επιχειρηματικότητα - Καινοτομία
- Στήριξη Κοινωνικών Επιχειρήσεων
- Διακρατική Συνεργασία (αδελφοποιήσεις, δίκτυα πόλεων)
Σκοπός / Στόχος : Η τρίτη πρόσκληση αφορά μόνο στα εξής δύο θέματα:
- Θέμα 1: Στρατηγική έξυπνης εξειδίκευσης (S3) για τη μπλε ανάπτυξη.
- Θέμα 2: Κοινωνική Καινοτομία.
Ο γενικός στόχος του πρώτου θέματος είναι να βελτιωθούν οι δυνατότητες των δημόσιων φορέων σχετικά με τις πολιτικές, τις στρατηγικές και τις δράσεις καινοτομίας για την προώθηση και υποστήριξη της Μπλε Ανάπτυξης (Blue Growth) στην περιοχή του προγράμματος
Ο γενικός στόχος του δεύτερου θέματος της παρούσας πρόσκλησης έχει ως στόχο να συμβάλει στη δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την «Κοινωνική Καινοτομία», προκειμένου να αντιμετωπιστούν με ολοκληρωμένο τρόπο οι αναδυόμενες ανάγκες και προκλήσεις της περιοχής σχετικά με ζητήματα κοινωνικής ένταξης, καταπολέμησης της φτώχειας, την ενσωμάτωση των μεταναστών στην κοινωνία και στην αγορά εργασίας, τις δημογραφικές αλλαγές και τη γήρανση του πληθυσμού.
Χρηματοδοτούμενες δράσεις : Οι χρηματοδοτούμενες δράσεις ανήκουν στις παρακάτω κατηγορίες των δύο βασικών θεματικών ενοτήτων της πρόσκλησης:

Θέμα 1: Μπλε Ανάπτυξη
- Αμοιβαία μάθηση, ανταλλαγή καλών πρακτικών και δικτύωση σχετικά με τη «Μπλε Ανάπτυξη»
- Ανάπτυξη έξυπνης στρατηγικής «Μπλε Ανάπτυξης» (ανάλυση και αξιολόγηση υφιστάμενης κατάστασης, βελτίωση/ ανάπτυξη στρατηγικών κι σχεδίων δράσεις, προσδιορισμός κοινών προκλήσεων και δημιουργία στρατηγικής συμμαχίας κλπ)

Θέμα 2: Κοινωνική Καινοτομία
- Μεθοδολογικό πλαίσιο, αξιολόγηση της τρέχουσας κατάστασης και δικτύωση
- Μεταφορά βέλτιστων πρακτικών και ανάπτυξη πιλοτικών δράσεων
- Ανάπτυξη καινοτόμων κοινωνικών πολιτικών/στρατηγικών και σχεδίων δράσης για την αντιμετώπιση κοινωνικών αλλαγών που επηρεάζουν την περιοχή (λεπτομέρειες)
Προϋπολογισμός πρόσκλησης : 5.305.767,20 EUR
Περίοδος υποβολής προτάσεων : Έναρξη: 20/05/2019  Λήξη: 12/09/2019
Ολοκλήρωση έργου έως :
Ειδικές πληροφορίες : - Η τρίτη πρόσκληση υποβολής προτάσεων για τον Άξονα Προτεραιότητας 1 είναι ανοικτή μόνο στα ακόλουθα δύο θέματα:
* Θέμα 1: Στρατηγική έξυπνης εξειδίκευσης (S3) για τη μπλε ανάπτυξη.
* Θέμα 2: Κοινωνική Καινοτομία.

-Κάθε πρόταση θα πρέπει να ναφέρεται μόνο σε ένα θέμα (από τα δύο) της παρούσας πρόσκλησης. Η ένδειξη για το θέμα στο οποίο αφορά θα πρέπει να είναι ξεκάθαρη.
Επικοινωνία : Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης
Τηλέφωνο: +30 2310 469600
e-mail: interreg@mou.gr
Πρόσθετες πληροφορίες : Δικτυακός τόπος της πρόσκλησης
Αρχείο της πρόσκλησης (pdf)

Τροποποιήσεις

Εκτύπωση