ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων
Αναλυτικά στοιχεία προσκλήσεων

6η Πρόσκληση για υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του "INTERREG V-A GREECE-BULGARIA 2014-2020"


Πρόγραμμα χρηματοδότησης : Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας INTERREG V-A "Ελλάδα - Βουλγαρία"
Φορέας χρηματοδότησης : ΥΠ.Ο.ΑΝ. - ΕΣΠΑ 2014-2020
Γεωγραφική περιοχή :Επικράτεια
Αριθμός πρόσκλησης :
Κατηγορία Δικαιούχων : ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (Ν.Π.Δ.Δ.) Ο.Τ.Α. , ΑΛΛΟΙ, ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
Δικαιούχοι (αναλυτικά) : - Δημόσιοι Φορείς
- ΝΠΔΔ
- Ιδιωτικοί Οργανισμοί: Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί, Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί
Θεματικός τομέας : - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ / ΥΓΕΙΑ / ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ/ ΠΟΛΙΤΕΣ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΙΣΟΤΗΤΑ
- ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ - ΕΡΕΥΝΑ
- ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Θεματικοί υποτομείς : - Προώθηση της απασχόλησης
- Επιχειρηματικότητα - Καινοτομία
- Στήριξη Κοινωνικών Επιχειρήσεων
- Διακρατική Συνεργασία (αδελφοποιήσεις, δίκτυα πόλεων)
Σκοπός / Στόχος : Στόχος της παρέμβασης είναι η βελτίωση των συστημάτων υποστήριξης της επιχειρηματικότητας για τις ΜΜΕ στη διασυνοριακή περιοχή. Ο στόχος αυτός θα επιτευχθεί με τη δημιουργία συστημάτων / δράσεων υποστήριξης των επιχειρήσεων, μέσω κοινών ενεργειών από τους δικαιούχους, οι οποίες δράσεις θα προωθήσου την παροχή υπηρεσιών στις επιλέξιμες περιοχές. Αυτά τα συστήματα / δράσεις στήριξης των επιχειρήσεων πρέπει να είναι στοχευμένα στην άρση των φραγμών και των δυσκολιών των ΜΜΕ.
Οι απώτεροι στόχοι των επιλεγμένων θεματικών στόχων / επενδυτικών προτεραιοτήτων είναι:
- Προώθηση της επιχειρηματικής κουλτούρας και τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων
- Ενίσχυση των παραγόντων που τονώνουν την επιχειρηματική επιτυχία: ενισχύουν τη σταθερότητα και την μακροπρόθεσμη ανάπτυξη των επιχειρήσεων.
Χρηματοδοτούμενες δράσεις : Οι Δικαιούχοι του Έργου μπορούν να υλοποιήσουν 2 τύπους ενεργειών:
- Επενδύσεις σε υποδομές και συστήματα στήριξης των επιχειρήσεων (η υποδομή δεν θα χρηματοδοτείται μόνη της χωρίς την παροχή υπηρεσιών από αυτή)
- Ήπιες ενέργειες, δηλαδή υπηρεσίες προς τελικούς αποδέκτες (επιχειρήσεις ή υποψήφιους επιχειρηματίες). (λεπτομέρειες)
Προϋπολογισμός πρόσκλησης : 7.000.000,00 € (€ 5.950.000,00 από τα κονδύλια του ΕΤΠΑ και € 1.050.000,00 από την Εθνική Συνεισφορά της Ελλάδας και της Βουλγαρίας).
Περίοδος υποβολής προτάσεων : Έναρξη:   Λήξη: 06/09/2019
Ολοκλήρωση έργου έως :
Ειδικές πληροφορίες : - Δεν είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση εταιρείες με εμπορικό ή βιομηχανικό χαρακτήρα
- Ο ελάχιστος προϋπολογισμός ενός έργου είναι € 250.000,00, ενώ ο μέγιστος προϋπολογισμός είναι € 700.000,00.
Επικοινωνία : Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης
Τηλέφωνο: +30 2310 469600
e-mail: interreg@mou.gr, jts_grbg@mou.gr:οι ερωτήσεις στα αγγλικά
Πρόσθετες πληροφορίες : Δικτυακός τόπος της πρόσκλησης
Αρχείο της πρόσκλησης (pdf)

Τροποποιήσεις

    Δεν υπάρχουν τροποποιήσεις για την πρόσκληση

Εκτύπωση