ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων
Αναλυτικά στοιχεία προσκλήσεων

Χρηματοδότηση Διεξαγωγής Αρχιτεκτονικών Διαγωνισμών 2019 - 2020


Πρόγραμμα χρηματοδότησης : Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 2019 - 2020
Φορέας χρηματοδότησης : Πράσινο Ταμείο
Γεωγραφική περιοχή :Επικράτεια
Αριθμός πρόσκλησης :
Κατηγορία Δικαιούχων : ΔΗΜΟΙ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ, ΑΛΛΟΙ
Δικαιούχοι (αναλυτικά) : 1. Όλοι οι Δήμοι της Χώρας
2. Οι Περιφέρειες της Χώρας
3. Το Υπουργείο Π.ΕΝ. και τα υπόλοιπα Υπουργεία της Ελληνικής Κυβέρνησης
Θεματικός τομέας : - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΕΝΕΡΓΕΙΑ - ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ - ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
- ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ / ΥΓΕΙΑ / ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ/ ΠΟΛΙΤΕΣ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΙΣΟΤΗΤΑ
- ΠΑΙΔΕΙΑ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ- ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
Θεματικοί υποτομείς : - Δράσεις αναβάθμισης αστικού φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος (Αναπλάσεις, ποδηλατοδρόμοι, μονοπάτια, κινητικότητα σε αστικά κέντρα κλπ)
- Πολεοδομικός και αστικός Σχεδιασμός για την ανάπτυξη βιώσιμων και "έξυπνων πόλεων" (smart cities)
- Δημιουργία βελτίωση αναβάθμιση κοινωνικών υποδομών (παιδικοί, ΚΔΑΠ ΜΕΑ, κέντρα διημέρευσης , φροντίδας αστέγων κλπ)
- Δράσεις ανάπτυξης και αναβάθμισης υποδομών προσχολικής και σχολικής εκπαίδευσης (Νηπιαγωγεία, Δημοτικά, Γυμνάσια, Λύκεια)
- Υποδομές Πολιτισμού (Πολιτιστικά Κέντρα, Βιβλιοθήκες κλπ.)
- Υποδομές Αθλητισμού (Αθλητικά Κέντρα, κλπ)
Σκοπός / Στόχος : Σκοπός της πρότασης είναι η υποβολή προτάσεων για τη χρηματοδότηση διεξαγωγής αρχιτεκτονικών διαγωνισμών.
Χρηματοδοτούμενες δράσεις : Επιλέξιμα Είδη και Κατηγορίες Αρχιτεκτονικών Διαγωνισμών:

Α. Από τα «Είδη Αρχιτεκτονικών Διαγωνισμών» το Πράσινο Ταμείο θεωρεί ως επιλέξιμους του Αρχιτεκτονικούς Διαγωνισμούς που κατατάσσονται σωρευτικά στους:
- Απλούς ή σύνθετους (κατηγορίες α1 & α2).
- Διαγωνισμούς προσχεδίων (κατηγορία β2).
- Διαγωνισμούς ενός σταδίου (κατηγορία γ1).
- Ανοικτούς διαγωνισμούς (κατηγορία δ1).

Β. Από τις κατηγορίες των “αξιόλογων τεχνικών έργων” το Πράσινο Ταμείο θεωρεί ως επιλέξιμες αυτές που εντασσονται στα εξής (2) μέτρα:

Μέτρο 1. Μελέτες αστικών αναπλάσεων - διαμόρφωσης ελεύθερων κοινόχρηστων χώρων.
Επιλέξιμες κατηγορίες στο Μέτρο 1 είναι :
- Διαμορφώσεις - αναπλάσεις ελεύθερων κοινόχρηστων χώρων
- Θέματα εξοπλισμού ανοιχτών κοινόχρηστων χώρων και χώρων εξυπηρετήσεων ειδικής σημασίας
- Θέματα αποκατάστασης και επανάχρησης δημόσιων κτιρίων χαρακτηρισμένων ως διατηρητέα ή μνημεία.

Μέτρο 2. Αρχιτεκτονικές μελέτες κτηριακών έργων.
Στον τομέα των αρχιτεκτονικών μελετών κτηριακών έργων, επιλέξιμες είναι οι κατηγορίες:
- Πολιτιστικά κτήρια και πολιτιστικές εγκαταστάσεις
- Χώροι συνάθροισης κοινού
- Κτίρια κοινωνικών & αθλητικών υποδομών τοπικής κλίμακας.
- Εγκαταστάσεις χονδρικού εμπορίου & δημοτικών αγορών.
- Ο περιβάλλων χώρος των κτηρίων αυτών.
Προϋπολογισμός πρόσκλησης : 3.000.000 € (για τα 2019 - 2020, 1.000.000 για το 2020)
Περίοδος υποβολής προτάσεων : Έναρξη: 01/01/2019  Λήξη: 30/10/2020
Ολοκλήρωση έργου έως : 31/12/2020
Ειδικές πληροφορίες : - Κάθε Δήμος, εντός του έτους 2019, μπορεί να υποβάλλει αποκλειστικά μία (1) πρόταση προς χρηματοδότηση. Οι Περιφέρειες και τα Υπουργεία, εντός του έτους 2019, δύνανται να υποβάλλουν έως τρεις (3) προτάσεις για χρηματοδότηση ο καθένας.
- Άμεση αξιολόγηση, με την κατάθεση απόφασης αρμόδιου συλλογικού οργάνου για τη
διενέργεια αρχιτεκτονικού διαγωνισμού.
-Χρήσιμος Σύνδεσμος: https://www.prasinotameio.gr/wp-content/uploads/2020/05/%CE%91%CE%A0%CE%9F%CE%A6%CE%91%CE%A3%CE%97-161.2-%CE%9F%CE%95.pdf
Επικοινωνία : Πράσινο Ταμείο
Τηλέφωνο : 210 5241919 & 5241903
Email: info@prasinotameio.gr
Πρόσθετες πληροφορίες : Δικτυακός τόπος της πρόσκλησης
Αρχείο της πρόσκλησης (pdf)

Τροποποιήσεις

Εκτύπωση