ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων
Αναλυτικά στοιχεία προσκλήσεων

«Ολοκλήρωση Εθνικού Συστήματος Προστατευόμενων Περιοχών και διαχειριστικών δομών περιοχών Natura 2000 & Εφαρμογή της διαχείρισης Οικοτόπων, Ειδών και Περιοχών Natura 2000 με στόχο τη βελτίωση της κατάστασης διατήρησης και την προστασία


Πρόγραμμα χρηματοδότησης : ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη
Φορέας χρηματοδότησης : ΥΠ.Ο.ΑΝ. - ΕΣΠΑ 2014-2020
Γεωγραφική περιοχή :Επικράτεια
Αριθμός πρόσκλησης : 3193
Κατηγορία Δικαιούχων : ΦΟΡΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ, ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
Δικαιούχοι (αναλυτικά) : Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) και ειδικότερα οι Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών του άρθρου 2, του ν. 4519/2018 (Α' 25)
Θεματικός τομέας : - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΕΝΕΡΓΕΙΑ - ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ - ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Θεματικοί υποτομείς : - Προστασία προστατευόμενων περιοχών οικοτόπων, Natura
- Προστασία βιοποικιλότητας
Σκοπός / Στόχος : Οι δράσεις της πρόσκλησης προωθούν την εφαρμογή των Οδηγιών 92/43/ΕΟΚ και 2009/147/ΕΚ για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας και περί της διατηρήσεως των αγρίων πτηνών. Ειδικότερα, η πρόσκληση αφορά πράξεις για την Ολοκλήρωση Εθνικού Συστήματος Προστατευόμενων Περιοχών και διαχειριστικών δομών περιοχών Natura 2000 & Εφαρμογή της διαχείρισης Οικοτόπων, Ειδών και Περιοχών Natura 2000 με στόχο τη βελτίωση της κατάστασης διατήρησης και την προστασία.
Χρηματοδοτούμενες δράσεις : - Έναρξη λειτουργίας - start-up, που ενδεικτικά, αλλά όχι περιοριστικά περιλαμβάνει: προμήθεια εξοπλισμού γραφείου και πεδίου, αναλώσιμα, πάγιες δαπάνες, όπως π.χ. δαπάνες λογαριασμών ηλεκτρικής ενέργειας, ύδρευσης, τηλεφωνίας, αμοιβές τρίτων (οικονομολόγος / λογιστής, νομικός, υπηρεσίες καθαριότητας, ορκωτός ελεγκτής, ειδικοί επιστήμονες), κόστος συνεδριάσεων Δ.Σ., δαπάνες μετακινήσεων κ.λπ. και όλα τα ανωτέρω αποκλειστικά και μόνον για τον σκοπό της συγχρηματοδοτούμενης Πράξης
o Δράσεις που στοχεύουν στη βελτίωση του βαθμού διατήρησης προστατευόμενων οικοτόπων και ειδών (Οδηγίες 92/43/ΕΟΚ & 2009/147/ΕΚ), των οποίων ο σημερινός βαθμός κρίνεται μη ικανοποιητικός. ή χρήζουν επαναλαμβανόμενης διαχείρισης ή εξαρτώνται από τη διαχείριση ή αποτελούν είδη χαρακτηρισμού σε ΖΕΠ. Ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά περιλαμβάνει: Διαχείριση διάκενων στα δάση, περιφράξεις για την αποτροπή ή τον έλεγχο της βόσκησης, δημιουργία αναχωμάτων, δημιουργία ή επέκταση οικοτόπου, εγκατάσταση τεχνητών φωλιών κ.λπ.
- Δράσεις διαχείρισης και προστασίας ειδών και τύπων οικοτόπων εθνικού ενδιαφέροντος που αποδεδειγμένα χρήζουν προστασίας. Ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, περιλαμβάνονται δράσεις βελτίωσης οικοτόπων για σπάνια και στενόοικα είδη (π.χ. δημιουργία ή επέκταση μικρών θέσεων με νερό για αμφίβια, περιφράξεις, φύτευση ειδών σε περιοχές προγενέστερης παρουσίας τους) και για ενδημικά είδη εκτός Οδηγιών (δηλαδή εθνικού ενδιαφέροντος).
- Μελέτες για την οργάνωση της διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών και προστατευτέων αντικειμένων, πρωτόκολλα διαχείρισης και παρακολούθηση ειδών, οικοτόπων ή αβιοτικών παραμέτρων. Αφορά –ενδεικτικά- σε μελέτες αντιμετώπισης εκτάκτων συμβάντων (π.χ. νεκρά ψάρια σε λίμνη), μελέτες για τοποθέτηση φωλιών (είδος φωλιάς, επιλογή θέσεων και τρόπου εγκατάστασης), μελέτες φέρουσας ικανότητας επισκεπτών, μελέτη για τη σύγκρουση μεταξύ κτηνοτροφίας και λύκου/αρκούδας, μελέτη για δημιουργία πρωτοκόλλου περιβαλλοντικής διαχείρισης ορυζώνων κ.λπ..
Ανάπτυξη δικτύωσης των ΦΔΠΠ μεταξύ τους και με άλλες συναφείς υπηρεσίες, οργανισμούς ή κράτη. Η δράση περιλαμβάνει συμμετοχή σε διεθνή forum και δίκτυα, αποκλειστικά για τον σκοπό της συγχρηματοδοτούμενης Πράξης, ήτοι που έχουν αντικείμενο την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, δημιουργία σταθερών συνεργασιών ανταλλαγής τεχνογνωσίας, τεχνικές συναντήσεις με στόχο την επίλυση ζητημάτων, τακτικές συναντήσεις συναρμόδιων υπηρεσιών, σεμινάρια κ.λπ..
- Ανάπτυξη επιστημονικής τεκμηρίωσης για την περιοχή ευθύνης του ΦΔΠΠ. Η δράση περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, συλλογή στοιχείων και δημιουργία βάσεων δεδομένων για την περιοχή αρμοδιότητας του Φορέα Διαχείρισης, δημιουργία βιβλιοθήκης, ανάπτυξη τεχνογνωσίας, εμπλουτισμό ή διόρθωση δεδομένων (π.χ. χαρτογράφηση, εξάπλωση ειδών) κ.λπ..
- Δράσεις ενημέρωσης/πληροφόρησης. Η δράση αφορά σε ενέργειες για την παραγωγή υλικού προβολής και πληροφόρησης του κοινού μόνον για τον σκοπό της συγχρηματοδοτούμενης Πράξης από το ΥΜΕΠΕΡΑΑ και για δράσεις που συγχρηματοδοτούνται στο πλαίσιο αυτής
Προϋπολογισμός πρόσκλησης : 33.315.221
Περίοδος υποβολής προτάσεων : Έναρξη: 01/08/2018  Λήξη: 30/06/2020
Ολοκλήρωση έργου έως : 31/12/2023
Ειδικές πληροφορίες : - Άμεση Αξιολόγηση: Η πρόταση αξιολογείται αυτοτελώς με σειρά προτεραιότητας, η οποία καθορίζεται από την ημερομηνία και ώρα της ηλεκτρονικής υποβολής της στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ.
Επικοινωνία : Πληροφορίες: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΣΣΑΣ,
Τηλ.: 2132142202
Email: npassas@mou.gr
Πρόσθετες πληροφορίες : Δικτυακός τόπος της πρόσκλησης
Αρχείο της πρόσκλησης (pdf)

Τροποποιήσεις

Εκτύπωση