ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων

«ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ (ΤΠΣ)» ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Προσκλήσεις

Φορέας χρηματοδότησης : Λοιπά Υπουργεία
Κατηγορία Δικαιούχων : ΔΗΜΟΙ
Στόχοι : Το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας (ΥΠΕΝ) προγραμματίζει την ενεργοποίηση Προγράμματος για την «Εκπόνηση Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων - ΤΠΣ» στο σύνολο της Χώρας.
Τα ΤΠΣ συνιστούν το 1ο επίπεδο του πολεοδομικού σχεδιασμού της Χώρας, και το πιο σημαντικόδιότι σε αυτό το επίπεδο καθορίζονται οι χρήσεις γης και οι όροι δόμησης κάθε Δημοτικής Ενότητας.
Σκοπός του Προγράμματος είναι η ταχεία ολοκλήρωση των ΤΠΣ για το σύνολο των Δημοτικών
Ενοτήτων της Χώρας έτσι ώστε μέσω αυτών να θεσμοθετηθούν σχέδια χρήσεων γης για όλη την ελληνική επικράτεια.
Θεσμικό πλαίσιο : ΚΥΑ ΥΠΕΝ/ΓΡΓΓ/32989/627/11.04.2019
Παρατηρήσεις : - Η χρηματοδότηση του Προγράμματος θα καλυφθεί από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης ή/και πόρους του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και η αποπληρωμή του θα γίνει από το ΥΠΕΝ (μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων). Συνεπώς, οι δήμοι δεν θα έχουν κάποια οικονομική επιβάρυνση
- Οι Δήμοι πρέπει κατά την υποβολή των αιτημάτων εκδήλωσης ενδιαφέροντος να
κατατάξουν οι ίδιοι τις Δημοτικές τους Ενότητες (ΔΕ) σε σειρά προτεραιότητας, βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων, με βάση τις ακόλουθες βαθμίδες:
(α) πολύ υψηλή προτεραιότητα, (β) υψηλή προτεραιότητα, (γ) μέση προτεραιότητα

Εκτύπωση   Προσκλήσεις