ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων

Ταμείο Αλληλεγγύης


Φορέας χρηματοδότησης : Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου
Κατηγορία Δικαιούχων : ΔΗΜΟΙ
Σκοπός : Σκοπός του «Ταμείου Αλληλεγγύης» είναι η χρηματοδότηση έργων για τη στήριξη των τοπικών κοινωνιών που επιβαρύνονται από τη λειτουργία μονάδων φιλοξενίας και η χρηματοδότηση έργων υποδομών που είναι απαραίτητα για την πλήρη και ορθή λειτουργία των υφιστάμενων μονάδων ή για τη θέση σε λειτουργία νέων μονάδων χωρίς την οικονομική επιβάρυνση των δημοτικών προϋπολογισμών και των δημοτών. Τον λογαριασμό του Ταμείου Αλληλεγγύης τον διαχειρίζεται η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.
Χρηματοδοτούμενες δράσεις : Έργα υποστήριξης των Δήμων που επιβαρύνονται από τη λειτουργία μονάδων φιλοξενίας και η έργα υποδομών που είναι απαραίτητα για την πλήρη και ορθή λειτουργία των υφιστάμενων μονάδων ή για τη θέση σε λειτουργία νέων μονάδων
Προϋπολογισμός : 25.000.000 ευρώ/ έτος (από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου)
Θεσμικό πλαίσιο : - Άρθρο 196, Ν. 4662/2020 (Α' 27)
- ΚΥΑ 3999/ 30.04.2020 - ΦΕΚ 1811/Β’/12.05.2020 (σχετικό αρχείο)
Παρατηρήσεις : - Το Ταμείο Αλληλεγγύης διοικείται από Επιτροπή, της οποίας το έργο είναι η ουσιαστική αξιολόγηση και εξέταση των υποβαλλόμενων αιτήσεων χρηματοδότησης έργων των δικαιούχων Δήμων υποβολής και στην οποία συμμετέχουν:
1. Ο Ειδικός Γραμματέας Συντονισμού Εμπλεκόμενων Φορέων του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, ως Πρόεδρος
2. Ο Γενικός Γραμματέας Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου ως μέλος
3. Ο Γενικός Γραμματέας Υποδοχής Αιτούντων Άσυλο του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, ως μέλος
Για τη γραμματειακή υποστήριξη της Επιτροπής ορίζεται γραμματέας από τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.
- Ο Λογαριασμός «Ταμείο Αλληλεγγύης» είναι έντοκος και οι τόκοι του πιστώνονται κάθε ημερολογιακό εξάμηνο.
Ιστοχώρος προγράμματος : https://migration.gov.gr/
Xρήσιμες συνδέσεις : http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8eBbfKZYeACa4ndCieBbLVuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtZ0UTGlBm46Ko8xbKN57XJNeayiSpHF0UUXZbUZ2fNGz

Εκτύπωση   Προσκλήσεις