ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων

ΟΤΑ Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «Αντώνης Τρίτσης»

Προσκλήσεις

Φορέας χρηματοδότησης : Υπουργείο Εσωτερικών
Κατηγορία Δικαιούχων : ΔΗΜΟΙ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ, ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (Ν.Π.Δ.Δ.) Ο.Τ.Α. , ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.)
Περίοδος εφαρμογής : 2020 - 2023 (με δυνατότητα παράτασης)
Στόχοι : Ειδικότερα οι στόχοι του προγράμματος είναι οι εξής:
- η βελτίωση και ο εκσυγχρονισμός των βασικών υποδομών των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού των Συνδέσμων Δήμων και των νομικών προσώπων των ΟΤΑ, με στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη και την ασφάλεια και ποιότητα ζωής των πολιτών,
- η επανεκκίνηση της κοινωνικής και οικονομικής ζωής, η εξομάλυνση των συνεπειών της κρίσης εξαιτίας του κορωνοϊού, η προστασία της δημόσιας υγείας και η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και της τοπικής οικονομίας,
- η εκτέλεση δράσεων και πρωτοβουλιών κοινωνικής συνοχής και αλληλεγγύης και ειδικότερα η στήριξη των δομών παροχής κοινωνικών υπηρεσιών της τοπικής αυτοδιοίκησης,
- η εισαγωγή τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας στη σχέση της τοπικής αυτοδιοίκησης με τον πολίτη με στόχο την εμπέδωση της έννοιας του ψηφιακού πολιτισμού,
- η ενίσχυση της ανταπόκρισης της διοίκησης στους τομείς αρμοδιότητας της τοπικής αυτοδιοίκησης με τη συνεχή ενσωμάτωση νέων αναγκών και απαιτήσεων και ο εκσυγχρονισμός του θεσμού της πολιτικής προστασίας σε τοπικό επίπεδο.
Σκοπός : Έχοντας υπόψη την ανάγκη ενίσχυσης των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού, των Συνδέσμων Δήμων και των νομικών προσώπων των ΟΤΑ με ένα καινοτόμο, ευέλικτο και στοχευμένο αναπτυξιακό πρόγραμμα, για την ενίσχυση της αναπτυξιακής προοπτικής, την ενδυνάμωση της τοπικής οικονομίας και την εξομάλυνση των συνεπειών της οικονομικής κρίσης και την άρση των οικονομικών επιπτώσεων από την πανδημία του κορωνοϊού COVID 19.
Βασικός σκοπός του νέου προγράμματος ανάπτυξης και αλληλεγγύης της αυτοδιοίκησης με το συμβολικό
όνομα «Αντώνης Τρίτσης» είναι η εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου στρατηγικού σχεδιασμού αναπτυξιακής
προοπτικής και κοινωνικής αλληλεγγύης μέσω των φορέων της αυτοδιοίκησης.
Χρηματοδοτούμενες δράσεις : Οι στόχοι του Προγράμματος υλοποιούνται μέσω
- μελετών για την ωρίμανση πράξεων του παρόντος προγράμματος, καθώς και της τρέχουσας και της επόμενης προγραμματικής περιόδου του ΕΣΠΑ,
- κατασκευής τεχνικών έργων,
- της προμήθειας αγαθών και υπηρεσιών με αναπτυξιακό και περιβαλλοντικό πρόσημο,
- οποιαδήποτε άλλης πρόσφορης δράσης στους τομείς αρμοδιότητας των ΟΤΑ Α’ και Β΄ βαθμού, των Συνδέσμων Δήμων και των νομικών προσώπων των ΟΤΑ, όπως ενδεικτικά: περιβάλλον, απασχόληση, ποιότητα ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων και των οικισμών, ανακύκλωση, πολιτική προστασία, δημόσια υγεία, κοινωνική συνοχή και αλληλεγγύη, παιδεία, πολιτισμός, αθλητισμός.
Προϋπολογισμός : 2.500.000.000 ευρώ (χρήματα τα οποία προέρχονται από δανεισμό από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων καθώς και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (Ε.Τ.Ε.Π.))
Θεσμικό πλαίσιο : Τροποποίηση: Απόφαση Αριθμ. 6302/08.04.2021 - ΦΕΚ 1399/Β΄/08/04/2021
Αρχική: Απόφαση Αριθμ. 22766/09-04-2020 - ΦΕΚ 1386/Β'/14-04-2020 (σχετικό αρχείο)
Επικοινωνία : Υπουργείο Εσωτερικών
Διεύθυνση Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής
Τηλέφωνα:
- 213 1364974
- 213 1364716
- 213 1364706
Παρατηρήσεις : - Έργα που έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» και δεν μεταφέρονται σε αντίστοιχα περιφερειακά και τομεακά επιχειρησιακά προγράμματα του ΕΣΠΑ, μεταφέρονται στο σύνολο τους στο παρόν Πρόγραμμα και χρηματοδοτούνται κατά τις διατάξεις της παρούσας.
- Εντός τριών μηνών από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης, δυνητικοί δικαιούχοι που υπέβαλαν αιτήματα ένταξης σε προσκλήσεις του προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ» μπορούν να αποσύρουν αιτήματα ή να ζητήσουν την ανάκληση αποφάσεων ένταξης, εφόσον δεν επιθυμούν την υλοποίηση του έργου.
- Αιτήματα προς ένταξη που υποβλήθηκαν στα πλαίσια των Προσκλήσεων του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» και αξιολογήθηκαν και για τα οποία έως την έναρξη ισχύος της παρούσας δεν έχει εκδοθεί απόφαση ένταξης, εξετάζονται με βάση τα όσα ίσχυαν κατά την υποβολή τους και χρηματοδοτούνται κατά τις διατάξεις της παρούσας.
Ιστοχώρος προγράμματος : https://eyde.ypes.gr/tritsis/
Xρήσιμες συνδέσεις : https://www.ypes.gr/wp-content/uploads/2021/04/document.pdf
Λοιπές χρήσιμες συνδέσεις : http://www.mou.gr/elibrary/PNP22766_FEKB1386_14.04.2020_AntonisTritsis.pdf

Εκτύπωση   Προσκλήσεις