ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων

Crowdfunding: Χρηματοδότηση από το πλήθος


Φορέας χρηματοδότησης : Ιδιωτικοί πόροι
Κατηγορία Δικαιούχων : ΔΗΜΟΙ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ, ΑΣΤΙΚΕΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο.Τ.Α./ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο.Τ.Α., ΑΛΛΟΙ, ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
Περίοδος εφαρμογής : Από λίγες μέρες έως μερικές εβδομάδες
Στόχοι : Η λειτουργία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Crοwdfunding είναι μεγάλης σημασίας συνδυάζει παρεμβάσεις σε καίριους τομείς για τους ΟΤΑ και δίνει τη δυνατότητα στους τοπικούς φορείς να βρουν νέους τρόπους αναζήτησης επενδύσεων και εύρεσης πόρων για δράσεις. Η υλοποίηση της πλατφόρμας για ένα Δήμο αποτελεί μια μοναδική στρατηγική ευκαιρία με απτά οφέλη σε βραχυπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο επίπεδο.
Τα οφέλη για του Crowdfunding για τους την ΤΑ είναι τα εξής:
- Χρηματοδότηση Δράσεων που αναβαθμίζουν τους ΟΤΑ σε επίπεδο τουριστικό, πολιτιστικό, κοινωνικό και οικονομικό
- Άντληση χρηματοδότησης μέσω Δωρεών με σύγχρονο, αποτελεσματικό τρόπο και με διεθνείς μεθοδολογίες CrowdFunding, οι οποίες είναι συμβατές με το ελληνικό και ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο
- Δημιουργία ανοιχτής γραμμής επικοινωνίας με τα μέλη, τους φορείς, την πολιτεία και την ευρύτερη κοινωνία
- Ανάπτυξη συμμετοχικής Διαδικασίας Λήψης Αποφάσεων
- Συνδιαμόρφωση Ιδεών, Προτάσεων και Λύσεων
- Ενεργή εμπλοκή των κοινών στόχων
- Προώθηση της Διαφάνειας και της Λογοδοσίας
Σκοπός : Η συμμετοχική χρηματοδότηση μπορεί να αποτελέσει μία πρόσθετη πηγή χρηματοδότησης κυρίως των κοινωφελών δράσεων της ΤΑ, της οποίας η αποτελεσματική λειτουργία της σήμερα είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη δημιουργία ενός πλαισίου συμμετοχικής λήψης αποφάσεων, ενίσχυσης της διαφάνειας και της λογοδοσίας και υποστήριξης δράσεων πληθοπορισμού (crowdsourcing), με στόχο πάντα τηδιαρκή βελτίωση των υπηρεσιών προς τους πολίτες, την τοπική ανάπτυξη και την επιχειρηματικότητα
Οι στόχοι λειτουργίας και χρήσης της πλατφόρμας είναι:
- Οι δωρεές χρησιμοποιούνται κυρίως για τη χρηματοδότηση κοινωφελών και φιλανθρωπικών σκοπών ή για τη χρηματοδότηση της τέχνης, του Δημοσίου ή Δημοσίων Φορέων που εκτελούν ένα έργο γενικού συμφέροντος.
- Oι επενδυτές-δωρητές χρηματοδοτούν έργα ή προσπάθειες/ενέργειες της επιλογής τους για λόγους ηθικής ικανοποίησης, χωρίς αντάλλαγμα ή λαμβάνοντας κάποιο μη-χρηματικό αντίτιμο που ενδεχομένως προσφέρει ο εκάστοτε Φορέας, το οποίο μπορεί να είναι ένα ευχαριστήριο σημείωμα ή ένα δώρο συμβολικής/αναμνηστικής αξίας.
- Μέσα από την πλατφόρμα δημοσιεύονται ανοικτές προσκλήσεις για υποστήριξη έργων που αφορούν τον πολιτισμό, τις υποδομές, έργα και δράσεις τις κοινωνίας πολιτών κ.ά.
- Η ανάληψη πολιτικής πρωτοβουλίας εκ μέρους του Δήμου με την οποία υιοθετεί και εφαρμόζει καινοτόμους τεχνολογικούς μηχανισμούς για προσέλκυση δωρεών σε αυτόν μέσω συλλογικής χρηματοδότησης
Χρηματοδοτούμενες δράσεις : Ενδεικτικές χρηματοδοτούμενες δράσεις:
- δράσεις πρόνοιας
- δράσεις κοινωνικής αλληλεγγύης
- υλοποίηση καινοτόμων επιχειρηματικών αναγκών
- πολιτιστικές δράσεις
- έρευνα
- κάλυψη λειτουργικών υποδομών
Θεσμικό πλαίσιο : Ν. 4416/2016 (σχετικό αρχείο)
Παρατηρήσεις : Ορισμένες από τις δράσεις που στηρίχθηκαν στο crowdfunding αυτή είναι οι:
- Σχολικά γεύματα στη Δυτική Αττική για 9 σχολεία και 1405 μαθητές με στόχο τη συλλογή 600.000 ευρώ. Από τον Αύγουστο του 2016 έως και τον Νοέμβριο του 2016 μαζεύτηκαν 220.000 ευρώ. Η πλατφόρμα είναι ανοιχτή έως και τον Ιούνιο του 2017
- Μελέτες αποκατάστασης αρχαίου θεάτρου της Κασσώπης με στόχος τη συλλογή 80.000 ευρώ, ο οποίος σχεδόν καλύφθηκε 1 μήνα πριν την λήξη της
Xρήσιμες συνδέσεις : https://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/2f026f42-950c-4efc-b950-340c4fb76a24/t-oseka-eisigitiki-sunolo.pdf

Εκτύπωση   Προσκλήσεις