ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE 2018 - 2020

Προσκλήσεις

Φορέας χρηματοδότησης : Πράσινο Ταμείο
Κατηγορία Δικαιούχων : ΑΣΤΙΚΕΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο.Τ.Α./ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο.Τ.Α., ΑΛΛΟΙ, ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
Περίοδος εφαρμογής : 01/01/2018 - 31/12/2020
Στόχοι : Οι στόχοι του προγράμματος LIFE συντίθενται στα κάτωθι:
- Να συμβάλλει προς μια αποδοτική, φιλική προς το κλίμα, χαμηλών εκπομπών άνθρακα οικονομία, στην προστασία και βελτίωση του περιβάλλοντος, διατηρώντας και βελτιώνοντας τη βιοποικιλότητα, τα οικοσυστήματα και ειδικότερα το δίκτυο Natura 2000
- Να προωθήσει την εφαρμογή και ενσωμάτωση των περιβαλλοντικών και κλιματικών στόχων στις πολιτικές και πρακτικές των κρατών – μελών
- Να βελτιώσει την περιβαλλοντική και κλιματική διακυβέρνηση σε όλα τα επίπεδα
- Να υποστηρίξει την εφαρμογή του 7ου Προγράμματος Περιβαλλοντικής Δράσης
Σκοπός : Το πρόγραμμα LIFE αποτελεί το κύριο χρηματοδοτικό μέσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το περιβάλλον. Το LIFE συμβάλλει στην αειφόρο ανάπτυξη και στην επίτευξη των σκοπών και στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», στηρίζει την εφαρμογή του 7ου Προγράμματος Δράσης για το Περιβάλλον και άλλες στρατηγικές και σχέδια της ΕΕ για το περιβάλλον και για το κλίμα.
Στο πρόγραμμα LIFE (2014-2020), καθιερώνονται δύο υποπρογράμματα:
- Για το Περιβάλλον
Το υπο-πρόγραμμα «Περιβάλλον» καλύπτει τρεις τομείς προτεραιότητας:
I. LIFE Περιβάλλον και Αποδοτικότητα των Πόρων (LIFE Environment and Resource Efficiency)
II. LIFE Φύση και βιοποικιλότητα
III. LIFE Περιβαλλοντική Διακυβέρνηση και Πληροφόρηση (LIFE Environmental Governance and Information)

- Δράση για το κλίμα
Το υπο-πρόγραμμα «Δράση για το Κλίμα» καλύπτει τρεις τομείς προτεραιότητας:
I. LIFE Μετριασμός της Κλιματικής Αλλαγής (LIFE Climate Change Mitigation - CCM)
II. LIFE Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (LIFE Climate Change Adaptation - CCA)
III. LIFE Κλιματική Διακυβέρνηση και Πληροφόρηση (LIFE Climate Governance and Information - CGI)
Χρηματοδοτούμενες δράσεις : Είδος έργου μπορεί να υποβληθεί ανά τομέα προτεραιότητας:
- Περιβάλλον/ Περιβάλλον και Αποδοτικότητα των Πόρων- Έργα επίδειξης και πιλοτικά έργα
- Περιβάλλον/ Φύση και Βιοποικιλότητα - Έργα βέλτιστων πρακτικών και επίδειξης, πιλοτικά έργα
- Περιβάλλον/ Περιβαλλοντική Διακυβέρνηση και Πληροφόρηση - Έργα πληροφόρησης, ευαισθητοποίησης και διάδοσης
- Δράση για το Κλίμα/ Μετριασμός της Κλιματικής Αλλαγής - Έργα βέλτιστων πρακτικών, έργα επίδειξης και πιλοτικά έργα
- Δράση για το Κλίμα/ Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή - Έργα βέλτιστων πρακτικών, έργα επίδειξης και πιλοτικά έργα
- Δράση για το Κλίμα/ Κλιματική Διακυβέρνηση και Πληροφόρηση Έργα πληροφόρησης, ευαισθητοποίησης και διάδοσης
Προϋπολογισμός : 1.657.063.000 € (- 1.243.817.750 € για το Υποπρόγραμμα Περιβάλλον: - 413.245.250 € για το Υποπρόγραμμα Δράση για το Κλίμα)
Θεσμικό πλαίσιο : ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 1293/2013 (11/12/2013) (σχετικό αρχείο)
Επικοινωνία : ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ
Τηλέφωνο : 210 5241919, 210 5241903
Σύνδεσμος: https://www.prasinotameio.gr/%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%AC%CE%BC%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1/life_prasinou_tameiou/
Παρατηρήσεις : - Οι αιτήσεις των προσκλήσεων του 2020 ξεκινούν 2 Απριλίου 2020
- Ο συνολικός προϋπολογισμός του LIFE 2014 - 2020 είναι 3,456 δις (75% για Περιβάλλον και 25% Δράση για το Κλίμα) (σύνδεσμος: https://www.eetaa.gr/fundings/index.php?tag=view_programmata_details&programma_id=21)
- Ο προϋπολογισμός του LIFE 2020
- Για το 2020 το Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου «ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE 2020» έχει στη διάθεσή του πίστωση ποσού 3.500.000,00€ για την υλοποίησή του» (σύνδεσμος: https://www.prasinotameio.gr/wp-content/uploads/2020/01/171.5-%CE%91%CE%A0%CE%9F%CE%A6%CE%91%CE%A3%CE%97.pdf)
Ιστοχώρος προγράμματος : http://www.lifetaskforce.gr/el/
Xρήσιμες συνδέσεις : http://www.lifetaskforce.gr/attachments/article/244/%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CF%85%CE%B5%CF%84%CE%AD%CF%82%20%CF%80%CF%81%CF%8C%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1%20LIFE%202018-2020.pdf
Λοιπές χρήσιμες συνδέσεις : https://ec.europa.eu/easme/en/life

Εκτύπωση   Προσκλήσεις