ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων

Ενεργειακές Κοινότητες


Φορέας χρηματοδότησης : Ιδιωτικοί πόροι
Κατηγορία Δικαιούχων : ΔΗΜΟΙ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ, ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (Ν.Π.Δ.Δ.) Ο.Τ.Α. , ΑΛΛΟΙ
Στόχοι : Η Ενεργειακή Κοινότητα (Ε. Κοιν.) είναι αστικός συνεταιρισμός αποκλειστικού σκοπού με στόχο την προώθηση της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας (ν. 4430/2016 (Α΄ 205)) και της καινοτομίας στον ενεργειακό τομέα, την αντιμετώπιση της ενεργειακής ένδειας και την προαγωγή της ενεργειακής αειφορίας, την παραγωγή, αποθήκευση, ιδιοκατανάλωση, διανομή και προμήθεια ενέργειας, την ενίσχυση της ενεργειακής αυτάρκειας και ασφάλειας σε νησιωτικούς δήμους, καθώς και τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας στην τελική χρήση σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, μέσω της δραστηριοποίησης στους τομείς των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.), της Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (Σ.Η.Θ.Υ.Α.), της ορθολογικής χρήσης ενέργειας, της ενεργειακής αποδοτικότητας, των βιώσιμων μεταφορών, της διαχείρισης της ζήτησης και της παραγωγής, διανομής και προμήθειας ενέργειας.
Σκοπός : Με τον Νόμο για τις Ενεργειακές Κοινότητες, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας εισάγει την ενεργειακή δημοκρατία, δίνοντας τη δυνατότητα στους πολίτες, τους τοπικούς φορείς (δήμοι και οι περιφέρειες) και σε μικρές και μεσαίες τοπικές επιχειρήσεις να συμμετάσχουν στην ενεργειακή μετάβαση και τον ενεργειακό σχεδιασμό, μέσω της άμεσης ενεργής εμπλοκής τους σε ενεργειακά εγχειρήματα, με προτεραιότητα στα εγχειρήματα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και εξοικονόμησης που συνεπάγονται ήπιες περιβαλλοντικές παρεμβάσεις. Με αυτό τον τρόπο οι πολίτες και οι υπόλοιποι τοπικοί φορείς αποκτούν διττό ρόλο ως καταναλωτές και ως παραγωγοί ενέργειας (prosumers). Η προϋπόθεση δημιουργίας συνεργιών και συνεργασιών μεταξύ διαφόρων τοπικών φορέων, στο πλαίσιο των Ενεργειακών Κοινοτήτων, έχει ως απώτερο στόχο τη δημιουργία κοινωνικών συναινέσεων, καθώς και την ενίσχυση της κοινωνικής αποδοχής των έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.
Χρηματοδοτούμενες δράσεις : Κύριες δραστηριότητες, εντός της περιφέρειας που βρίσκεται η έδρα της Ενεργειακής κοινότητας η οποία ασκεί υποχρεωτικά τουλάχιστον μία από αυτές:

- Παραγωγή, αποθήκευση, ιδιοκατανάλωση ή πώληση ηλεκτρικής ή θερμικής ή ψυκτικής ενέργειας από σταθμούς Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α. ή Υβριδικούς Σταθμούς
- Διαχείριση -συλλογή, μεταφορά, επεξεργασία, αποθήκευση ή διάθεση- πρώτης ύλης για την παραγωγή ηλεκτρικής ή θερμικής ή ψυκτικής ενέργειας
- Προμήθεια για τα μέλη της ενεργειακών προϊόντων, συσκευών και εγκαταστάσεων
- Προμήθεια για τα μέλη της ηλεκτροκίνητων οχημάτων
- Διανομή ηλεκτρικής ενέργειας
- Προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας ή φυσικού αερίου προς τελικούς πελάτες,
- Παραγωγή, διανομή και προμήθεια θερμικής ή ψυκτικής ενέργειας
- Διαχείριση της ζήτησης για τη μείωση της τελικής χρήσης της ηλεκτρικής ενέργειας και εκπροσώπηση παραγωγών και καταναλωτών στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας
- Ανάπτυξη δικτύου, διαχείριση και εκμετάλλευση υποδομών εναλλακτικών καυσίμων ή διαχείριση μέσων βιώσιμων μεταφορών
- Εγκατάσταση και λειτουργία μονάδων αφαλάτωσης νερού με χρήση Α.Π.Ε
- Παροχή ενεργειακών υπηρεσιών
(δείτε λεπτομέρειες)
Θεσμικό πλαίσιο : Ν. 4513/2018 (σχετικό αρχείο)
Παρατηρήσεις : - Για τη σύσταση της Ε.Κοιν. τηρείται η διαδικασία ίδρυσης ενός αστικού συναιτερισμού
- Οι Ε.Κοιν. έχουν μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα (με κάποιες εξαιρέσεις)
- Οι Ε.Κοιν. μπορούν να ασκούν και τις δραστηριότητες που περιγράφονται στη παράγραφο 2 του άρθρου 4 του Ν. 4513/2018
- Οι Ε.Κοιν., σχετικά τα οικονομικά μέτρα στήριξης, μπορούν να εντάσσονται στον Νόμο για τις Κοιν.Σ.Επ. όπως επίσης και ανάλογα προγράμματα που χρηματοδοτούνται από εθνικούς πόρους ή πόρους της Ευρωπαϊκής ένωσης
- Στις Ε.Κοιν., παρέχονται κάποια οικονομικά κίνητρα όπως για παράδειγμα "Απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής του Ετήσιου τέλους διατήρησης δικαιώματος κατοχής άδειας παραγωγής" και άλλα που περιγράφονται αναλυτικά στο άρθρο 11 του Ν. 4513/2018
- Ο Δήμος Τρικκαίων αποτελεί τον 1ο Δήμο της χώρας που αξιοποιεί τον πρόσφατο νόμο για την υλοποίηση των Ενεργειακών Κοινοτήτων (Ε.Κοιν.) και συστήνεται η «Ενεργειακή Κοινότητα Τρικκαίων-Ι ως αστικός συνεταιρισμός αποκλειστικού σκοπού
Xρήσιμες συνδέσεις : http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=keEgh3Jkg1w%3D&tabid=367&language=el-GR
Λοιπές χρήσιμες συνδέσεις : https://trikalacity.gr/o-dimos-trikkeon-iserchete-ston-tomea-tis-energias/

Εκτύπωση   Προσκλήσεις