ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων

Συμβάσεις Παραχώρησης


Φορέας χρηματοδότησης : Ιδιωτικοί πόροι
Κατηγορία Δικαιούχων : ΔΗΜΟΙ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ, ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (Ν.Π.Δ.Δ.) Ο.Τ.Α. , ΑΛΛΟΙ
Στόχοι : Είναι ένα είδος εταιρικής σχέσης μεταξύ του δημόσιου τομέα και μιας (συνήθως) ιδιωτικής εταιρείας που έχει αποδείξει την προστιθέμενη αξία της σε έναν συγκεκριμένο τομέα, (πχ υλοποίηση έργων υποδομής). Μέσω των παραχωρήσεων κινητοποιούνται ιδιωτικά κεφάλαια και τεχνογνωσία, που συμπληρώνουν δημόσιους πόρους, και πραγματοποιούνται νέες επενδύσεις σε δημόσιες υποδομές και υπηρεσίες, χωρίς να αυξάνεται το δημόσιο χρέος. Σύμφωνα με το νόμο ν. 4413/16 «συμβάσεις παραχώρησης» νοούνται συμβάσεις παραχώρησης έργων ή υπηρεσιών
Χρηματοδοτούμενες δράσεις : - οδικές και σιδηροδρομικές μεταφορές
- λιμενικές και αερολιμενικές υπηρεσίες
- συντήρηση και διαχείριση οδικών δικτύων
- διαχείριση αποβλήτων
- παροχή ενέργειας και θέρμανσης
- εγκαταστάσεις αναψυχής
χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων.
(δείτε λεπτομέρειες)
Θεσμικό πλαίσιο : Ν. 4413/16 (ΦΕΚ-148 Α/8-8-16) : Ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων παραχώρησης – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2014/23/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με την ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης (EE L 94/1/28-3-14) και άλλες διατάξεις (σχετικό αρχείο)
Παρατηρήσεις : Παράδειγμα για ΟΤΑ: Κατασκευή και παραχώρηση χώρου στάθμευσης σε ακίνητο ΟΤΑ: o ιδιώτης αναλαμβάνει την κατασκευή και εκμετάλλευση χώρου στάθμευσης για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα επί ακινήτου ιδιοκτησίας ΟΤΑ και αμείβεται απευθείας από τους χρήστες του χώρου στάθμευσης

Παραδείγματα:
• Κατασκευή του έργου παραχώρησης "Υπόγειος Σταθμός Αυτοκινήτων στο Δήμου Αμαρουσίου
Υπογραφή σύμβασης για την κατασκευή του έργου παραχώρησης "Μελέτη- Κατασκευή- Χρηματοδότηση και Εκμετάλλευση Υπόγειου Σταθμού Αυτοκινήτων στο Ιστορικό Κέντρο Πλατεία Ευτέρπης του Δήμου Αμαρουσίου", προϋπολογισμού 5.414.526,78 € με Φ.Π.Α.
Για την υλοποίηση του έργου έγινε σύσταση της Ανώνυμης Εταιρείας Ειδικού Σκοπού. Η περίοδος κατασκευής του έργου είναι 30 μήνες και η περίοδος εκμετάλλευσης 29 έτη
Xρήσιμες συνδέσεις : https://ec.europa.eu/docsroom/documents/15428/attachments/1/translations/el/renditions/native

Εκτύπωση   Προσκλήσεις