ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων

Συμβάσεις Ενεργειακής Αναβάθμισης Σ.Ε.Α.


Φορέας χρηματοδότησης : Ιδιωτικοί πόροι
Κατηγορία Δικαιούχων : ΔΗΜΟΙ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ, ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (Ν.Π.Δ.Δ.) Ο.Τ.Α. , ΑΛΛΟΙ
Στόχοι : Η ΣΕΑ επιτρέπει τη χρηματοδότηση μέτρων ενεργειακής απόδοσης μέσω προβλεπόμενων μειώσεων του ενεργειακού κόστους. Καθώς οι επενδύσεις εξοφλούνται άμεσα από από την εξοικονόμηση κόστους, δεν υπάρχει ανάγκη κεφαλαίου κίνησης από την πλευρά του δικαιούχου.
Επίσης η ΣΕΑ δίνει τη δυνατότητα βελτίωσης των υποδομών σε οργανισμούς/επιχειρήσεις χωρις να χρειαζεται να έχουν τεχνικές γνώσεις, δεξιότητες ενεργειακής διαχείρισης και αρχικό κεφάλαιο.
Σκοπός : Σ.Ε.Α είναι η συμβατική συμφωνία που καταρτίζεται εγγράφως μεταξύ του δικαιούχου και του παρόχου ενεργειακής υπηρεσίας (κατά κανόνα ΕΕΥ: Επιχείρηση Ενεργειακών Υπηρεσιών), με αντικείμενο την εφαρμογή μέτρων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης και σύμφωνα με την οποία το οικονομικό αντάλλαγμα του παρόχου για την πραγματοποιούμενη επένδυση συναρτάται από το μεταξύ αυτών συμβατικά οριζόμενο επίπεδο βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης.
Χρηματοδοτούμενες δράσεις : Οι Επιχειρήσεις Ενεργειακών Υπηρεσιών (ΕΕΥ) παρέχουν, μέσω των ΣΕΑ, ενεργειακές υπηρεσίες και άλλα μέσα βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης σε εγκαταστάσεις ή κτίρια του τελικού καταναλωτή.
Στη ΣΕΑ ρυθμίζονται ιδίως τα ακόλουθα:
α) ο σχεδιασμός και η διαχείριση της παρεχόμενης ενεργειακής υπηρεσίας και του
ενεργειακού έργου,
β) η μεθοδολογία εκτίμησης της εξοικονομούμενης ενέργειας και αποτίμησης του
προκύπτοντος συνολικού οικονομικού οφέλους,
γ) η αγορά, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία του απαραίτητου ενεργειακού εξοπλισμού,
όπως οι ηλεκτρομηχανολογικά και ηλεκτρονικά συστήματα, καθώς και τα υλικά κτιριακού
κελύφους, σταθερά ή μη, που βελτιώνουν την ενεργειακή απόδοση κατά την τελική χρήση,
δ) η διαχείριση, ο τρόπος λειτουργίας του εξοπλισμού και η συντήρηση του,
ε) το συνολικό κόστος του έργου, το οποίο αποτελείται από το κόστος προμήθειας και
εγκατάστασης του απαραίτητου εξοπλισμού, το κόστος λειτουργίας και συντήρησης του, το
κόστος χρηματοδότησης και την αμοιβή της ΕΕΥ,
στ) η διαδικασία αποτίμησης του ενεργειακού οφέλους και
ζ) ο τρόπος και χρόνος αποπληρωμής.
Θεσμικό πλαίσιο : - Ν. 3855/2010
- Οδηγία 2012/27/ΕΕ, Άρθρο 5 και Άρθρο 8 (σχετικό αρχείο)
Παρατηρήσεις : - Η ΣΕΑ αποτελεί συγχώνευση τριών συμβάσεων σε μία, σύμβαση για εργασίες ανακαίνισης, σύμβαση πίστωσης και σύμβαση παροχής υπηρεσιών.
- Το Μητρώο ΕΕΥ αποτελεί το πληροφοριακό σύστημα όπου εντάσσονται οι Επιχειρήσεις Ενεργειακών Υπηρεσιών, οι οποίες παρέχουν ενεργειακές υπηρεσίες στο πλαίσιο υλοποίησης Συμβάσεων Ενεργειακής Απόδοσης. Το Μητρώο υπάρχει στον δικτυακό τόπο: www.escore​gistry.gr
https://www.buildup.eu/sites/default/files/content/xrimatodotisi_ergwn_sea_0.pdf

Εκτύπωση   Προσκλήσεις