ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων

Χρηματοδότηση Μελετών


Φορέας χρηματοδότησης : Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων
Κατηγορία Δικαιούχων :
Στόχοι : Η επιτάχυνση του χρόνου ωρίμανσης των επενδυτικών έργων των Ο.Τ.Α. είναι ιδιαίτερα σημαντική γιατί:
- Η δημιουργία επενδύσεων των Ο.Τ.Α. οδηγεί σε τόνωση των τοπικών οικονομιών είτε άμεσα, με την ανάληψη μέρους ή όλου του έργου από τοπικές επιχειρήσεις, είτε έμμεσα (απασχόληση, παράλληλα οφέλη κ.λπ.) ενώ μοχλεύει την αναπτυξιακή διαδικασία.
- Αυξάνεται η πιθανότητα απορρόφησης κοινοτικών και άλλων πόρων (στα προγράμματα που προβλέπεται επιχορήγηση).
- Υπάρχει δυνατότητα ένταξης και του κόστους της μελέτης στα προγράμματα επιχορήγησης.
- Η επιτάχυνση εκτέλεσης των νέων έργων βελτιώνει το όφελος του Ο.Τ.Α. σε τέτοιο βαθμό που υπερκαλύπτει, στις περισσότερες περιπτώσεις, το κόστος της μελέτης.
Σκοπός : Η χρηματοδότηση των μελετών έχει ως σκοπό οι Ο.Τ.Α. να βρουν τους αναγκαίους πόρους για να υλοποιήσουν τα επενδυτικά τους προγράμματα, με σκοπό τη δημιουργία αναγκαίων υποδομών για την βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων τους. Σε πολλές περιπτώσεις, οι Ο.Τ.Α. έχουν αδυναμία χρηματοδότησης ακόμα και των μελετών που απαιτούνται, με συνέπεια να καθυστερεί η εκτέλεση των έργων τους και ακόμη χειρότερα να μην μπορούν να τα εντάξουν σε κοινοτικά προγράμματα,με αποτέλεσμα να χάνουν πολύτιμους πόρους.
Χρηματοδοτούμενες δράσεις : Χρηματοδότηση των μελετών
Θεσμικό πλαίσιο : Π∆ 169 / 2013, Φ.Ε.Κ 272 / Α / 13-12-2013 (σχετικό αρχείο)
Επικοινωνία : Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων
Αθήνα: Τηλ. Κέντρο: 213.21.16.100
Πειραιάς: Τηλ.: 213.21.25.349, 213.2125.350
Θεσσαλονίκη: Τηλ. : 2313.336.800 , 2313.336.888
Πάτρα: Τηλ. : 2613.623.100, 2613.623.125
Παρατηρήσεις : - Κάλυψη μέχρι του 100% του κόστους της μελέτης.
- Άρρηκτη σύνδεση της μελέτης με το έργο
Ιστοχώρος προγράμματος : https://www.tpd.gr/synoptiki-perigrafi-xrimatodotikon-programmaton-t-p-d/

Εκτύπωση   Προσκλήσεις