ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων

HERCULE III PROGRAMME 2014 - 2020


Φορέας χρηματοδότησης : Ευρωπαϊκή Ένωση
Κατηγορία Δικαιούχων : ΔΗΜΟΙ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ, ΑΣΤΙΚΕΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο.Τ.Α./ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο.Τ.Α., ΑΛΛΟΙ
Περίοδος εφαρμογής : 2014 - 2020
Στόχοι : Ο γενικός στόχος του προγράμματος είναι η προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης και η ενίσχυση με τον τρόπο αυτό της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής οικονομίας και η διασφάλιση της προστασίας των χρημάτων των φορολογουμένων. Οι επιχειρησιακοί στόχοι του προγράμματος είναι οι ακόλουθοι:
- βελτίωση, πέραν των επιπέδων που έχουν επιτευχθεί μέχρι σήμερα, της πρόληψης και της διερεύνησης των περιπτώσεων απάτης και άλλων παράνομων δραστηριοτήτων με την ενίσχυση της διεθνικής και πολυτομεακής συνεργασίας·
- βελτίωση της προστασίας των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης από απάτες, με τη διευκόλυνση της ανταλλαγής πληροφοριών, εμπειριών και βέλτιστων πρακτικών, καθώς και της ανταλλαγής προσωπικού·
- ενίσχυση της καταπολέμησης της απάτης και άλλων παράνομων δραστηριοτήτων μέσω της παροχής τεχνικής και επιχειρησιακής στήριξης σε εθνικές αρχές ερευνών και ιδίως σε τελωνειακές αρχές και σε αρχές επιβολής του νόμου·
- περιορισμός της νυν γνωστής έκθεσης των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης σε απάτες, διαφθορά και άλλες παράνομες δραστηριότητες προκειμένου να μειωθεί η ανάπτυξη της παραοικονομίας σε βασικούς τομείς κινδύνου όπως η οργανωμένη απάτη, μεταξύ άλλων το λαθρεμπόριο και η παραποίηση τσιγάρων·
- ενίσχυση του βαθμού ανάπτυξης της ειδικής νομικής και δικαστικής προστασίας των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης έναντι της απάτης μέσω της προώθησης της συγκριτικής ανάλυσης της νομοθεσίας.
Σκοπός : To πρόγραμμα υιοθετήθηκε για να προωθήσει δράσεις κατά της απάτης, της διαφθοράς και άλλες παράνομες δραστηριότητες που επηρεάζουν τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης.
Χρηματοδοτούμενες δράσεις : α) εξειδικευμένης τεχνικής συνδρομής για τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών μέσω ενός ή περισσότερων εκ των ακολούθων:
- της παροχής ειδικών γνώσεων, εξειδικευμένου και τεχνικά προηγμένου εξοπλισμού και αποτελεσματικών εργαλείων της τεχνολογίας των πληροφοριών, διευκολύνοντας τη διεθνική συνεργασία και τη συνεργασία με την Επιτροπή·
- της διασφάλισης της απαιτούμενης στήριξης και διευκόλυνσης των ερευνών, ιδίως με τη σύσταση κοινών ομάδων ερευνών και με διασυνοριακές επιχειρήσεις·
- της στήριξης των ικανοτήτων των κρατών μελών να αποθηκεύουν και να καταστρέφουν κατασχεθέντα τσιγάρα, καθώς και των ανεξάρτητων υπηρεσιών αναλύσεων στο έργο της ανάλυσης των κατασχεθέντων τσιγάρων·
- της ενίσχυσης των ανταλλαγών προσωπικού σε συγκεκριμένα σχέδια, ιδίως στον τομέα της καταπολέμησης του λαθρεμπορίου και της παραποίησης τσιγάρων·
- της παροχής τεχνικής και επιχειρησιακής στήριξης στις αρμόδιες για την επιβολή του νόμου αρχές των κρατών μελών στο έργο της καταπολέμησης των παράνομων διασυνοριακών δραστηριοτήτων και απατών εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένης ειδικότερα της στήριξης των τελωνειακών αρχών·
- της ανάπτυξης ικανοτήτων στον τομέα της τεχνολογίας των πληροφοριών στις συμμετέχουσες χώρες, αναπτύσσοντας και παρέχοντας ειδικές βάσεις δεδομένων και εργαλεία μηχανοργάνωσης που διευκολύνουν την πρόσβαση σε δεδομένα και την ανάλυση αυτών·
- της αύξησης της ανταλλαγής δεδομένων, της ανάπτυξης και παροχής εργαλείων μηχανοργάνωσης για έρευνες και της παρακολούθησης των εργασιών στον τομέα των πληροφοριών·
β) οργάνωση στοχευμένης εξειδικευμένης κατάρτισης και εργαστηρίων κατάρτισης στην ανάλυση κινδύνου, καθώς επίσης, όπου απαιτείται, διασκέψεων που στοχεύουν σε ένα ή περισσότερα εκ των ακολούθων:
- την περαιτέρω ενθάρρυνση της καλύτερης κατανόησης των ενωσιακών και εθνικών μηχανισμών·
- την ανταλλαγή εμπειριών και βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των αρμοδίων αρχών των συμμετεχουσών χωρών, συμπεριλαμβανομένων των ειδικών υπηρεσιών επιβολής του νόμου, καθώς και των εκπροσώπων διεθνών οργανισμών, όπως αναφέρεται στο άρθρο 7 παράγραφος 3·
- τον συντονισμό των δραστηριοτήτων των συμμετεχουσών χωρών και των εκπροσώπων διεθνών οργανισμών, όπως αναφέρεται στο άρθρο 7 παράγραφος 3·
- τη διάδοση των γνώσεων, ιδίως για τον καλύτερο εντοπισμό του κινδύνου για τους σκοπούς των ερευνών·
- την ανάπτυξη υψηλού επιπέδου δραστηριοτήτων έρευνας, συμπεριλαμβανομένων των μελετών·
- τη βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ των αρμοδίων για την εφαρμογή στην πράξη και των θεωρητικών·
- την περαιτέρω ευαισθητοποίηση των δικαστών και των λοιπών κλάδων του νομικού επαγγέλματος στο θέμα της προστασίας των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης·
Προϋπολογισμός : 104. 918. 000 EUR
Θεσμικό πλαίσιο : ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 250/2014 (26/2/2014) (σχετικό αρχείο)
Επικοινωνία : European Anti Fraud Office
email: OLAF-FMB-HERCULE-TA@ec.europa.eu
Ιστοχώρος προγράμματος : https://ec.europa.eu/anti-fraud/policy/hercule/hercule-iii_en

Εκτύπωση   Προσκλήσεις