ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων

Αντικατάσταση Εξοπλισμού Καθαριότητας


Φορέας χρηματοδότησης : Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων
Κατηγορία Δικαιούχων : ΔΗΜΟΙ
Στόχοι : Ανανέωση των υποδομές καθαριότητας των Δήμων για μια όμορφη, καθαρή και σύγχρονη πόλη που σέβεται το περιβάλλον και τους κατοίκους της.
- Κάλυψη το κόστος της επένδυσης από την εξοικονόμηση του κόστους των services και των καυσίμων.
- Μείωση κατανάλωσης καυσίμων μέχρι 50%.
- Μηδενισμός κόστους συντήρησης τα πρώτα χρόνια και αρκετά μειωμένο στη συνέχεια.
Σκοπός : Σκοπός του δανείου είναι η αντιμετώπιση ενός από τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι περισσότεροι Δήμοι όπως είναι οι ελλείψεις και η παλαιότητα υποδομών καθαριότητας, για παράδειγμα τα απορριμματοφόρα, τα σάρωθρα, οι γερανοί, οι φορτωτές, οι κάδοι κ.λπ. που έχουν ολοκληρώσει τον κύκλο ζωής τους, με αποτέλεσμα η λειτουργία τους να είναι οικονομικά ασύμφορη και ρυπογόνα.
Χρηματοδοτούμενες δράσεις : Α) Αγορά νέων απορριμματοφόρων αντιρρυπαντικής τεχνολογίας διαφόρων μεγεθών με σκοπό:
- την ανανέωση / συμπλήρωση του στόλου και
- την ορθολογικοποίηση / ελαχιστοποίηση των δρομολογίων.
Β) Αγορά υπόγειων κάδων απορριμμάτων σε επιλεγμένα σημεία με σκοπό:
- την αύξηση της αποθηκευτικής ικανότητας
- τη βελτίωση της αισθητικής της πόλης
- την τήρηση όρων υγιεινής και καθαριότητας
- την ορθολογικοποίηση της αποκομιδής.
Γ) Αγορά νέων σαρώθρων, τεμαχιστών, φορτωτών και λοιπού μηχανολογικού εξοπλισμού καθαριότητας τα οποία συνδυάζονται κατά κύριο λόγο με τον στόλο των απορριμματοφόρων και λοιπού εξοπλισμού με σκοπό:
- τη βελτίωση και επιτάχυνση της περισυλλογής των απορριμμάτων
- τον περιορισμό της όχλησης των κατοίκων
- τη μείωση του κόστους.
(δείτε λεπτομέρειες)
Θεσμικό πλαίσιο : Π∆ 169 / 2013, Φ.Ε.Κ 272 / Α / 13-12-2013 (σχετικό αρχείο)
Επικοινωνία : Αθήνα: Τηλ. Κέντρο: 213.21.16.100
Πειραιάς: Τηλ.: 213.21.25.349, 213.2125.350
Θεσσαλονίκη: Τηλ. : 2313.336.800 , 2313.336.888
Πάτρα: Τηλ. : 2613.623.100, 2613.623.125

e-mail: tpd@tpd.gr
Παρατηρήσεις : Τα δάνεια του Τ.Π. & Δ. για προμήθεια εξοπλισμού καθαριότητας προσφέρουν:
- Γρήγορες – ευέλικτες διαδικασίες έγκρισης εντός 15 ημερών από την υποβολή του φακέλου.
- Διάρκεια αποπληρωμής δανείου έως 10 έτη.
- Δυνατότητα επιλογής μεταξύ σταθερού, κυμαινόμενου ή μικτού επιτοκίου με προνομιακή τιμολόγηση.
- Χρηματοδότηση μέχρι το 100% της επένδυση
Ιστοχώρος προγράμματος : https://www.tpd.gr/daneia-p-d-169-2013/

Εκτύπωση   Προσκλήσεις