ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων

ADRION: INTERREG V-B Adriatic-Ionian programme

Προσκλήσεις

Φορέας χρηματοδότησης : Ευρωπαϊκή Ένωση
Κατηγορία Δικαιούχων : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
Περίοδος εφαρμογής : 2014 - 2020
Στόχοι : Με τη δημιουργία ευκαιριών χρηματοδότησης, στόχος του ADRION είναι να συμβάλει στη μείωση των ανισοτήτων και στην αντιμετώπιση των προκλήσεων και των αναπτυξιακών αναγκών στην περιοχή της Αδριατικής και του Ιονίου.
Σκοπός : Το πρόγραμμα ADRION λειτουργεί ως οδηγός πολιτικής και καινοτομία διακυβέρνησης, υποστηρίζοντας την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση μεταξύ των Κρατών - Εταίρων και ενισχύοντας παράλληλα την οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή στην περιοχή της Αδριατικής και του Ιονίου.
Χρηματοδοτούμενες δράσεις : Οι χρηματοδοτούμενες δράσεις ανήκουν τους τέσσερις πυλώνες της στρατηγικής του ADRION:
- "Έξυπνη" και καινοτόμα Περιφέρεια
- Αειφόρος Περιφέρεια
- Συνδεδεμένη Περιφέρεια (βιώσιμη τοπική και περιφερειακή κινητικότητα)
- Υποστήριξη της διακυβέρνησης της EUSAIR (European Strategy for Adriatic and Ionian Region)
(δείτε λεπτομέρειες)
Προϋπολογισμός : 118 εκατ. ευρώ
Επικοινωνία : Τηλ. κέντρο: (+30) 2310 469 600
Fax: +30 2310 469 602
Email: interreg@mou.gr
Παρατηρήσεις : 1. Ο συνολικός προϋπολογισμός 118 εκατ. ευρώ προκύπτει ως εξής:
- 83,5 εκατ. ευρώ από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
- 15,7 εκατ. EUR από το Μέσο Προενταξιακής Βοήθειας (IPAII)
- 18,8 εκατ. Ευρώ συμμετοχή των Κρατών - Εταίρων (εθνική συμμετοχή)
Ιστοχώρος προγράμματος : https://www.adrioninterreg.eu/index.php/library/programme-document/
Xρήσιμες συνδέσεις : https://interreg.gr/#National

Εκτύπωση   Προσκλήσεις