ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων

Ενεργειακός Συμψηφισμός (Net Metering)


Φορέας χρηματοδότησης : Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων
Κατηγορία Δικαιούχων : ΔΗΜΟΙ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ, ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (Ν.Π.Δ.Δ.) Ο.Τ.Α.
Περίοδος εφαρμογής : Η υλοποίηση των παρεµβάσεων για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας σε εγκαταστάσεις υποδοµής των ΟΤΑ Α΄& Β΄ βαθµού και ΝΠ∆∆ µε ενεργειακό συµψηφισµό, πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί µέχρι τέλους του 2023.
Στόχοι : Στόχος του προγράµµατος είναι, οι εκτιµώµενες ετήσιες µειώσεις της δαπάνης της καταναλισκόµενης ηλεκτρικής ενέργειας (που θα προκύψει από την εγκατάσταση του Φ/Β σταθµού ο οποίος θα λειτουργεί µε εφαρµογή ενεργειακού συµψηφισµού ή εικονικού ενεργειακού συµψηφισµού) να µπορούν:
- να καλύψουν την εξυπηρέτηση του δανείου (Ποσοστό Κάλυψης Εξυπηρέτησης Οφειλών >1)
- να αποφέρουν έµµεσο οικονοµικό όφελος στους ΟΤΑ και τα ΝΠ∆∆ (µέσω της µείωσης της τιµολογηθείσας ενέργειας)
Σκοπός : Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην εξοικονόµηση πόρων µέσω κάλυψης µέρους των ηλεκτρικών αναγκών των υποδοµών των ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθµού καθώς και ΝΠ∆∆ µέσω της εγκατάστασης φωτοβολταϊκών (Φ/Β) σταθµών µε εφαρµογή ενεργειακού συµψηφισµού.
Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από την εγκατάσταση Φ/Β σταθµών µε εφαρµογή ενεργειακού συµψηφισµού από τους ΟΤΑ και τα ΝΠ∆∆ µπορεί να συµβάλλει στην κάλυψη µέρους των αναγκών σε ηλεκτρική ενέργεια που καταναλώνεται για την λειτουργία δηµοτικών και δηµοσίων κτιρίων και εγκαταστάσεων, οδοφωτισµού, ύδρευσης και αποχέτευσης.
Στις υποδοµές των ΟΤΑ συµπεριλαµβάνονται:
- τα κτίρια και οι αθλητικές εγκαταστάσεις των ΟΤΑ,
- ο οδοφωτισµός
- η ύδρευση & αποχέτευση
- οι µεταφορές
Χρηματοδοτούμενες δράσεις : Οι επιλέξιµες ενέργειες για χρηµατοδότηση από το πρόγραµµα αφορούν την:

- Προµήθεια & εγκατάσταση Φ/Β πλαισίων (PV modules) για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.
- Προµήθεια & εγκατάσταση βάσεων στήριξης πάνω στις οποίες θα εγκατασταθούν τα Φ/Β πλαίσια (PV modules).
- Προµήθεια & εγκατάσταση ηλεκτρονικών µετατροπέων ισχύος (inverters) που µετατρέπουν τη συνεχή τάση σε εναλλασσόµενη.
- Λοιπός εξοπλισµός: Καλωδιώσεις - Πίνακες ΧΤ ή ΜΤ και ηλεκτρικός εξοπλισµός χειρισµού και προστασίας- Σύστηµα Γείωσης και Αντικεραυνικής προστασίας Σύστηµα καταγραφής και αποµακρυσµένης εποπτείας ηλεκτρικών και µετεωρολογικών µεγεθών.
- ∆απάνη διασύνδεσης του Φ/Β σταθµού µε το Ελληνικό ∆ίκτυο ∆ιανοµής ΗΕ (Ε∆∆ΗΕ).
(δείτε λεπτομέρειες)
Προϋπολογισμός : Οι αναγκαίοι πόροι για την χρηµατοδότηση του προγράµµατος προέρχονται κατά 75% από πόρους της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και κατά 25% από πόρους του Ταµείου Παρακαταθηκών & ∆ανείων. Στην περίπτωση των ΝΠ∆∆ η χρηµατοδότηση θα προέρχεται 100% από πόρους του Ταµείου.
Θεσμικό πλαίσιο : - υπ.΄ αρ. 3653/10/9-7-2018
- υπ.΄ αρ. 3505/7/12-12-13
Επικοινωνία : ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ

Αθήνα: Τηλ. Κέντρο: 213.21.16.100
Πειραιάς: Τηλ.: 213.21.25.349, 213.2125.350
Θεσσαλονίκη: Τηλ. : 2313.336.800 , 2313.336.888
Πάτρα: Τηλ. : 2613.623.100, 2613.623.125

e-mail: tpd@tpd.gr
Παρατηρήσεις : - Το πρόγραμμα αποτελεί πρωτοβουλία του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων (ΤΠ∆), µε τη συνεργασία του Κέντρου Ανανεώσιµων Πηγών και Εξοικονόµησης Ενέργειας (Κ.Α.Π.Ε.).
- Το χορηγούµενο δάνειο θα έχει διάρκεια έως δώδεκα (12) έτη µε επιτόκιο δανεισµού κυµαινόµενο ή σταθερό
- Μέγιστο επιλέξιμο ποσοστό χρηματοδότησης:
1. Προμήθειας και εγκατάστασης: 95 – 100%
2. Διαμόρφωσης χώρου εγκατάστασης: 5%
- Η µελέτη θα αξιολογείται από το ΚΑΠΕ
Ιστοχώρος προγράμματος : https://www.tpd.gr/prosorino/
Xρήσιμες συνδέσεις : https://www.tpd.gr/synoptiki-perigrafi-xrimatodotikon-programmaton-t-p-d/

Εκτύπωση   Προσκλήσεις