ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων

THIRD EU HEALTH PROGRAMME 2014-2020: 3ο Πρόγραμμα Δράσης της ΕΕ στον τομέα της Υγείας (2014-2020)

Προσκλήσεις

Φορέας χρηματοδότησης : Ευρωπαϊκή Ένωση
Κατηγορία Δικαιούχων :
Περίοδος εφαρμογής : 2014 - 2020
Στόχοι : Oι κύριοι στόχοι του Προγράμματος Υγεία για Ανάπτυξη είναι :
- Βελτίωση της υγείας ,πρόληψη ασθενειών και ενθάρρυνση υποστηριχτικού περιβάλλοντος για υγιή διαβίωση.
- Προστασία πολιτών από σοβαρές διασυνοριακές απειλές στην υγεία.
- Συνεισφορά στην καινοτομία, αποδοτικότητα και βιωσιμότητα των συστημάτων υγείας.
- Διευκόλυνση στην καλύτερη και ασφαλέστερη πρόσβαση στις υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης για τους πολίτες της Ένωσης.
Σκοπός : Σκοπός του Προγράμματος είναι να υποστηρίζει τους στόχους της στρατηγικής υγείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να συμπληρώνει, να στηρίζει και να προσθέτει αξία στις πολιτικές των κρατών - μελών που στοχεύουν στη βελτίωση της υγείας των πολιτών της Ένωσης, στην προαγωγή της καλής υγείας και στην πρόληψη των νόσων και στην προστασία των πολιτών από διασυνοριακές απειλές για την υγεία.
Χρηματοδοτούμενες δράσεις : (δείτε λεπτομέρειες)
Προϋπολογισμός : 449.394.000 €
Επικοινωνία : Εθνικό Σημείο Επαφής
Υπουργείο Υγείας
Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Υπηρεσιών Υγείας,
Αρμόδια υπάλληλος: Φ. Καλύβα: fkaliva@moh.gov.gr &
Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.),
Θ. Παπαδημητρίου: director@keelpno.gr.
Ιστοχώρος προγράμματος : http://ec.europa.eu/chafea/health/programme/index_en.htm

Εκτύπωση   Προσκλήσεις