ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων

ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ "ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ" (ΔΣΕ)


Φορέας χρηματοδότησης : Ευρωπαϊκή Ένωση
Κατηγορία Δικαιούχων : ΑΛΛΟΙ, ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
Περίοδος εφαρμογής : 2014 - 2020
Στόχοι : Το πρόγραμμα στοχεύει να καταστήσει την οικονομία της Ευρώπης περισσότερο πράσινη, προωθώντας καθαρότερους τρόπους μεταφοράς, ευρυζωνικές συνδέσεις υψηλής ταχύτητας και τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Η ΔΣΕ χωρίζεται σε τρεις τομείς:
- Μεταφορές,
- Ενέργεια
- Τηλεπικοινωνίες
Σκοπός : Το Πρόγραμμα «Συνδέοντας την Ευρώπη» χρηματοδοτεί έργα που συμπληρώνουν τους δεσμούς
που λείπουν από τον Ευρωπαϊκό ενεργειακό, μεταφορικό και ψηφιακό κορμό.
Χρηματοδοτούμενες δράσεις : - Προετοιμασία και υλοποίηση έργων κοινού ενδιαφέροντος στο πλαίσιο της πολιτικής των διευρωπαϊκών δικτύων στους τομείς των μεταφορών, των τηλεπικοινωνιών και της ενέργειας.
- Υλοποίηση έργων κοινού ενδιαφέροντος που στοχεύουν στην ανάπτυξη και κατασκευή νέων υποδομών και υπηρεσιών ή στην αναβάθμιση των υφιστάμενων υποδομών και υπηρεσιών , στους τομείς των μεταφορών, τηλεπικοινωνιών και ενέργειας.
- Υποστήριξη έργων με προστιθέμενη αξία και σημαντικά κοινωνικά οφέλη τα οποία δεν λαμβάνουν ικανοποιητική χρηματοδότηση από την αγορά.
Προϋπολογισμός : 21.936.759.000 Ευρώ
Επικοινωνία : Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης
Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής
Τηλ: 2103332546,333
Παρατηρήσεις : Η οικονομική στήριξη της ΔΣΕ έχει 2 μορφές:
- Ενισχύσεις από τον προϋπολογισμό της ΕΕ
- Συνεισφορές σε καινοτόμα χρηματοοικονομικά εργαλεία, όπως είναι το ταμείο Marguerite και η πρωτοβουλία ομολόγων έργου
Ιστοχώρος προγράμματος : https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/connecting-europe-facility

Εκτύπωση   Προσκλήσεις