ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων

JUSTICE: Πρόγραμμα "Δικαιοσύνη"

Προσκλήσεις

Φορέας χρηματοδότησης : Ευρωπαϊκή Ένωση
Κατηγορία Δικαιούχων : ΔΗΜΟΙ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ, ΑΛΛΟΙ, ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
Περίοδος εφαρμογής : 2014 - 2020
Στόχοι : Στόχος του προγράμματος είναι:
- να διασφαλισθεί η αποτελεσματική εφαρμογή της νομοθεσίας της Ε.Ε. στον τομέα της αστικής και ποινικής δικαιοσύνης.
- να διασφαλίσει την απρόσκοπτη πρόσβαση στη δικαιοσύνη για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις που εμπλέκονται σε διασυνοριακές νομικές υποθέσεις στην Ευρώπη
- η καταπολέμηση των ναρκωτικών και της εγκληματικότητας
Σκοπός : Το πρόγραμμα Δικαιοσύνη υποστηρίζει τις προσπάθειες της Επιτροπής για τη δημιουργία ενός πανευρωπαϊκού τομέα για τη δικαιοσύνη και τα δικαιώματα, με έμφαση σε δραστηριότητες με αυξημένη προστιθέμενη αξία σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ο γενικός στόχος του προγράμματος είναι να βοηθήσει στη δημιουργία ενός πραγματικά ευρωπαϊκού χώρου δικαιοσύνης, με βάση την αμοιβαία εμπιστοσύνη και θα εξασφαλίσει πρόσβαση στη δικαιοσύνη για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις στην Ευρώπη. Θα προωθήσει τη δικαστική συνεργασία σε αστικές και ποινικές υποθέσεις, θα βοηθήσει στην εκπαίδευση των νομικών επαγγελματιών και θα στηρίξει τη δράση της ΕΕ για την καταπολέμηση των ναρκωτικών
Χρηματοδοτούμενες δράσεις : - Eκπαιδευτικές δραστηριότητες (ανταλλαγές προσωπικού, εργαστήρια, ανάπτυξη ενοτήτων κατάρτισης, ...)
- Αμοιβαία μάθηση, δραστηριότητες συνεργασίας, ανταλλαγή ορθών πρακτικών, αξιολογήσεις από ομότιμους, ανάπτυξη εργαλείων ΤΠΕ ...
- Δραστηριότητες ευαισθητοποίησης, διάδοση, συνέδρια, ...
- Υποστήριξη των βασικών παραγόντων (βασικοί ευρωπαϊκοί ΜΚΟ και δίκτυα, αρχές των Κρατών Μελών που εφαρμόζουν το δίκαιο της Ένωσης, ...)
- Αναλυτικές δραστηριότητες (μελέτες, συλλογή δεδομένων, ανάπτυξη κοινών μεθοδολογιών, δείκτες, έρευνες, προετοιμασία οδηγών ...)
(δείτε λεπτομέρειες)
Προϋπολογισμός : 378.000.000 ευρώ
Επικοινωνία : Σημείο Επαφής:

Phone number+32 2 299 11 11 (Commission switchboard)
Postal address
Directorate-General for Justice and Consumers
European Commission
1049 Bruxelles/Brussel
Belgium

link:https://ec.europa.eu/info/departments/justice-and-consumers_en#contact
Παρατηρήσεις : Το πρόγραμμα Δικαιοσύνη αποτελεί συνέχεια των προγραμμάτων (2007 -2013)
- Αστική Δικαιοσύνη
- Ποινική Δικαιοσύνη και Πρόληψη Τοξικομανίας
- Προγράμματα Πληροφόρησης
Ιστοχώρος προγράμματος : https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/1a7fadb6-b0a8-4a03-974b-402d5e0b318a/language-el

Εκτύπωση   Προσκλήσεις