ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων

EaSI: Απασχόληση και την Κοινωνική Καινοτομία

Προσκλήσεις

Φορέας χρηματοδότησης : Ευρωπαϊκή Ένωση
Κατηγορία Δικαιούχων : ΔΗΜΟΙ, ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (Ν.Π.Δ.Δ.) Ο.Τ.Α. , ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ (ΛΟΙΠΟΙ), ΑΛΛΟΙ, ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
Περίοδος εφαρμογής : 2014 - 2020
Στόχοι : Οι κύριοι στόχοι του EaSI:
- Ενίσχυση της οικειοποίησης των στόχων της ΕΕ και του συντονισμού της δράσης σε ενωσιακό και εθνικό επίπεδο στους τομείς της απασχόλησης, των κοινωνικών υποθέσεων και της κοινωνικής ένταξης.
- Υποστήριξη της ανάπτυξης επαρκών συστημάτων κοινωνικής προστασίας και πολιτικών για την αγορά εργασίας, μέσω της προαγωγής της χρηστής διακυβέρνησης, της αμοιβαίας μάθησης και της κοινωνικής καινοτομίας. Εκσυγχρονισμός της νομοθεσίας της ΕΕ και διασφάλιση της αποτελεσματικής εφαρμογής της.
- Προώθηση της γεωγραφικής κινητικότητας και αύξηση των ευκαιριών απασχόλησης μέσω της ανάπτυξης μιας ανοικτής αγοράς εργασίας.
- Ενίσχυση της διαθεσιμότητας και της προσβασιμότητας μικροχρηματοδοτήσεων για ευάλωτες ομάδες και πολύ μικρές επιχειρήσεις, και αναβάθμιση της πρόσβασης σε χρηματοδότηση για τις κοινωνικές επιχειρήσεις.
Σκοπός : Σκοπός του EaSI είναι η στήριξη της απασχόλησης, της κοινωνικής πολιτικής και της εργασιακής κινητικότητας σε ολόκληρη την ΕΕ.
Χρηματοδοτούμενες δράσεις : (δείτε λεπτομέρειες)
Προϋπολογισμός : 919.496.000 Ευρώ
Επικοινωνία : Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης:
- Ανθή Κρητικού, τηλ.: 2105271409
ΟΑΕΔ:
- Κατερίνα Φλάκα , τηλ.: 210-9989131
Παρατηρήσεις : Το EaSI συναπαρτίζεται από τρία προγράμματα της ΕΕ, τα οποία λειτούργησαν αυτοτελώς από το 2007 έως και το 2013:
- το Progress (πρόγραμμα για την απασχόληση και την κοινωνική αλληλεγγύη), το οποίο στήριξε την εκπόνηση και τον συντονισμό των ενωσιακών πολιτικών για την απασχόληση, την κοινωνική ένταξη, την κοινωνική προστασία, τις συνθήκες και όρους εργασίας, την καταπολέμηση των διακρίσεων και την ισότητα των φύλων
- το EURES , ένα δίκτυο συνεργασίας ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις Δημόσιες Υπηρεσίες Απασχόλησης των κρατών μελών, το οποίο ενθαρρύνει την κινητικότητα των εργαζομένων.
- τον Μηχανισμό για Μικροχρηματοδοτήσεις “Progress” (Progress Microfinance) , για την αύξηση της διαθεσιμότητας μικροπιστώσεων είτε σε μεμονωμένα άτομα για την ίδρυση ή την επέκταση μικρής επιχείρησης είτε σε επιχειρήσεις κοινωνικής οικονομίας.

Ενδεικτική κατανομή κονδυλίων:
- Ένα ποσοστό 60% για τον άξονα Progress (του οποίου τουλάχιστον 17% πρέπει να διατίθεται για πειραματισμό στον τομέα της κοινωνικής πολιτικής),
- Ένα ποσοστό 20% στον άξονα ΜΧ/ΚΕ (Μικροχρηματοδοτήσεις και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα)
- Ένα ποσοστό 15% στον άξονα EURES
Ιστοχώρος προγράμματος : https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1081&langId=el#navItem-1

Εκτύπωση   Προσκλήσεις