ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων

COSME: Πρόγραμμα για την Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων και των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

Προσκλήσεις

Φορέας χρηματοδότησης : Ευρωπαϊκή Ένωση
Κατηγορία Δικαιούχων :
Περίοδος εφαρμογής : 2014 - 2020
Στόχοι : Το πρόγραμμα στοχεύει στα εξής:
- Διευκόλυνση της πρόσβασης των ΜΜΕ στη χρηματοδότηση
- Δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για τη δημιουργία και και την ανάπτυξη των ΜΜΕ
- Ενθάρρυνση της επιχειρηματικής κουλτούρας στη Ευρώπη
- Ενδυνάμωση της βιώσιμης ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων
- Υποστήριξη της διεθνοποίησης των ΜΜΕ και βελτίωση της πρόσβασής τους στις αγορές
Σκοπός : Το πρόγραμμα Cosme αποσκοπεί:
- στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της βιωσιμότητας των επιχειρήσεων της ΕΕ
- στην ενθάρρυνση του επιχειρηματικού πνεύματος
- στην προαγωγή της δημιουργίας και Ανάπτυξης των ΜΜΕ
Σε διακρατικό επίπεδο:
- Η αντιμετώπιση του κατακερματισμού της αγοράς στην ενιαία αγορά
- Η διευκόλυνση της υιοθέτησης βέλτιστων πρακτικών σε όλα τα κράτη μέλη
Χρηματοδοτούμενες δράσεις : Οι κύριες δράσεις στο πλαίσιο του προγράμματος:
- Η πρόσβαση των ΜΜΕ στη χρηματοδότηση, μέσω εξειδικευμένων χρηματοδοτικών εργαλείων
- Δίκτυο Κέντρων Εξυπηρέτησης Επιχειρήσεων: Enterprise Europe Network. Το δίκτυο είναι ένα "one - stop shop" για τις επιχειρηματικές ανάγκες των ΜΜΕ στην ΕΕ και πέρα από αυτή
- Επιχειρηματικότητα: Η υποστήριξη δίνεται για την ενθάρρυνση των εθνικών δικτύων, την ανταλλαγή ορθών πρακτικών και τον εντοπισμό δυνατοτήτων για επέκταση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων
- Βελτίωση του πλαισίου των συνθηκών για την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και της πολιτικής ανάπτυξής τους. Αναλυτική εργασία θα πρέπει να αναληφθεί για τη διευκόλυνση της τεκμηριωμένης χάραξης πολιτικής των εθνικών και περιφερειακών φορέων χάραξης πολτικής
- Διεθνοποίηση των ΜΜΕ
(δείτε λεπτομέρειες)
Προϋπολογισμός : 2.300.000.000 Ευρώ
Επικοινωνία : - Enterprise Europe Network Hellas
- http://www.enterprise-hellas.gr/el/etairoi
- Tηλ.: 210 7273965
Ιστοχώρος προγράμματος : http://ec.europa.eu/growth/smes/cosme/

Εκτύπωση   Προσκλήσεις