ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων

Ίδρυση νέων τμημάτων βρεφικής, παιδικής και βρεφονηπιακής φροντίδας (Υπουργείο Εσωτερικών – Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης – Υπουργείο Οικονομικών)

Προσκλήσεις

Φορέας χρηματοδότησης : Λοιπά Υπουργεία
Κατηγορία Δικαιούχων : ΔΗΜΟΙ, ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (Ν.Π.Δ.Δ.) Ο.Τ.Α.
Σκοπός : Η χρηματοδότηση, από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, πραγματοποιείται με σκοπό την ίδρυση και λειτουργία έως δύο (2) νέων τμημάτων βρεφικής, παιδικής και βρεφονηπιακής φροντίδας σε κάθε Δήμο ή τεσσάρων (4) τμημάτων των Δήμων του πίνακα του εδαφίου 4 της παραγράφου 2. Τα νέα τμήματα δύναται να ενταχθούν σε ήδη λειτουργούντες σταθμούς, εφόσον σε αυτούς υπάρχει ελεύθερος χώρος ικανός να διαμορφωθεί ώστε να τα στεγάσει ή να αποτελέσουν τμήματα νέου /νέων σταθμού/σταθμών που θα συστήσει ο Δήμος ή τα νέα τμήματα να αποτελέσουν δομές προσχολικής ηλικίας σε Δήμους και νομικά πρόσωπα αυτών που δεν λειτουργούν τέτοιες δομές.
Χρηματοδοτούμενες δράσεις : - Εργασίες ανακαίνισης - επισκευής και διαμόρφωσης υφιστάμενων κενών και ελεύθερων κτιριακών χώρων
- Το κόστος προμήθειας του απαραίτητου εξοπλισμού για τη λειτουργία των νέων τμημάτων φροντίδας βρεφών και νηπίων
- Πιθανές δαπάνες αναγκαίων προπαρασκευαστικών και υποστηρικτικών μελετών και υπηρεσιών
(δείτε λεπτομέρειες)
Προϋπολογισμός : - Μέχρι 50.000 ευρώ: για ένα τμήμα δυναμικότητας 12 βρεφών ή ένα τμήμα δυναμικότητας 25 νηπίων - Μέχρι 150.000 ευρώ: για 4 τμήματα βρεφικής, παιδικής ή βρεφονηπιακής φροντίδας
Θεσμικό πλαίσιο : - ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθμ. Δ 11/οικ. 21568/620
- ΦΕΚ 1409/Β'/25-04-2018
- ΦΕΚ 1174/ Β'/ 06-04-2020: Τροποποίηση της αριθ. Δ11/οικ. 21568/620/12-4-2018 κοινής υπουργικής απόφασης (B’1409) (σχετικό αρχείο)
Επικοινωνία : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.

Αλατάς Απόστολος, τηλ. 2131320674, e-mail: alatas@eetaa.gr,
Κατσουλάκης Ευτύχης, τηλ. 2131320644, e-mail: katsoulakis@eetaa.gr,
Ψωμίδης Γρηγόρης, τηλ. 2131320708, e-mail: gpsom@eetaa.gr,
Εμιρζας Ιωάννης, τηλ. 2131320684, e-mail: emirzas@eetaa.gr
Παρατηρήσεις : - Οι εργασίες διαμόρφωσης του χώρου κάθε νέου τμήματος πρέπει να διασφαλίζουν την απόλυτη τήρηση των προδιαγραφών που ορίζει το π.δ. 99/2017 (Α΄ 141).
- Με το ΦΕΚ 1174/ Β'/ 06-04-2020 έγινε τροποποίηση της αριθ. Δ11/οικ. 21568/620/12-4-2018 κοινής υπουργικής απόφασης (B’1409)
- Οι δικαιούχοι υποβάλλουν στην Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. εκδήλωση ενδιαφέροντος συμμετοχής για τη χρηματοδότηση του Δήμου ή του νομικού του προσώπου με σκοπό την ίδρυση νέων τμημάτων βρεφικής, παιδικής και βρεφονηπιακής φροντίδας και σε κάθε περίπτωση όχι περισσότερα των δύο (2) τμημάτων ανά Δήμο, ή τεσσάρων (4) τμημάτων των Δήμων του πίνακα του εδαφίου 4 της παραγράφου 2, κατόπιν σχετικής απόφασης του Δημοτικού του Συμβουλίου ή του Διοικητικού Συμβουλίου του νομικού προσώπου του, ανάλογα με το αν προτίθενται να λειτουργήσουν τα νέα τμήματα Δήμοι ή νομικά τους πρόσωπα.
Ιστοχώρος προγράμματος : https://www.eetaa.gr/index.php?tag=paidikoi_neoi
Xρήσιμες συνδέσεις : http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8EutC16MJvBx_zJjLAILKFuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtWLXCYavEhl4EtX5MHNBwKnvarZse7gx7wywloFx0ucr

Εκτύπωση   Προσκλήσεις