ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων

Δάνεια ΕΤΕπ - ΤΠ&Δ

Προσκλήσεις

Φορέας χρηματοδότησης : Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων
Κατηγορία Δικαιούχων : ΔΗΜΟΙ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ, ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (Ν.Π.Δ.Δ.) Ο.Τ.Α. , ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ, ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ (ΛΟΙΠΟΙ), ΕΝΩΣΕΙΣ ΟΤΑ
Περίοδος εφαρμογής : ∆ιάρκεια εξόφλησης του δανείου: µέχρι είκοσι πέντε (25) έτη και η τυχόν χορηγούµενη περίοδος χάριτος μέχρι τρία έτη
Στόχοι : Το Τ.Π.& Δ., αρωγός επί σειρά ετών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ.), δύναται να χρηματοδοτήσει, με πολύ ευνοϊκούς όρους, τις επενδυτικές πρωτοβουλίες των Ο.Τ.Α. είτε στο συνολικό προϋπολογισμό των έργων τους είτε ως ποσοστό της ιδίας συμμετοχής τους σε έργα ενταγμένα σε διάφορα προγράμματα συγχρηματοδότησης.
Σκοπός : Σκοπός του Δανείου είναι οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης να βρουν τους αναγκαίους πόρους για να υλοποιήσουν τα επενδυτικά τους προγράμματα με σκοπό τη δημιουργία αναγκαίων υποδομών για την βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων τους.
Χρηματοδοτούμενες δράσεις : Επιλέξιμοι Τομείς Δανειοδότησης:
- Οδικό Δίκτυο – Μεταφορές
- Αναβάθμιση δημόσιων κτιρίων και εγκαταστάσεων – Εκσυγχρονισμός κτιρίων Δημόσιας Διοίκησης
- Πολιτιστική, ιστορική και αρχιτεκτονική κληρονομιά
- Χώροι πρασίνου και αποκατάσταση ανοιχτών δημοσίων χώρων
- Υγεία/Κοινωνική Υποδομή
- Στέγαση
- Εκπαιδευτικές/Αθλητικές Εγκαταστάσεις
- Βελτίωση Περιβάλλοντος
(δείτε λεπτομέρειες)
Προϋπολογισμός : - Μέχρι το 75% του συνολικού κόστους του έργου, από τους πόρους της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) - Το υπόλοιπο 25% του συνολικού κόστους του έργου, από πόρους του Τ.Π.& Δ.
Επικοινωνία : Αθήνα: Τηλ. Κέντρο: 213.21.16.100
Πειραιάς: Τηλ.: 213.21.25.349, 213.2125.350
Θεσσαλονίκη: Τηλ. : 2313.336.800 , 2313.336.888
Πάτρα: Τηλ. : 2613.623.100, 2613.623.125

emailQ tpd@tpd.gr
Παρατηρήσεις : 1) Το συνολικό κόστος των κοινοτικών κονδυλίων και του τραπεζικού δανεισμού από την ΕΤΕπ δεν θα υπερβαίνει το 90% του συνολικού κόστους του έργου
2) Το κόστος των επιλέξιμων έργων δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 50 εκατ €
Ιστοχώρος προγράμματος : https://www.tpd.gr/daneia-etep-t-p-d/
Xρήσιμες συνδέσεις : https://www.tpd.gr/synoptiki-perigrafi-xrimatodotikon-programmaton-t-p-d/
Λοιπές χρήσιμες συνδέσεις : https://www.eetaa.gr/fundings/index.php?tag=view_programmata_details&programma_id=71

Εκτύπωση   Προσκλήσεις