ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων

Αναχρηματοδότηση Δανείων


Φορέας χρηματοδότησης : Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων
Κατηγορία Δικαιούχων : ΔΗΜΟΙ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ, ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (Ν.Π.Δ.Δ.) Ο.Τ.Α. , ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ, ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ (ΛΟΙΠΟΙ)
Στόχοι : Στόχος είναι οι Ο.Τ.Α. και ειδικά όσοι καταβάλουν σχετικά υψηλές ετήσιες τοκοχρεωλυτικές δόσεις να μπορούν να ενισχύσουν τη ρευστότητά τους μέσω της αναχρηματοδότησης με προνομιακούς όρους των ήδη συναφθέντων δανείων τους από το Τ.Π.& Δ.
Σκοπός : Η συναρμολόγηση δανείων µε ∆ήµους, Περιφέρειες, Συνδέσµους, Ενώσεις και Νοµικά Πρόσωπα αυτών έχει αποκλειστικό σκοπό την αναχρηµατοδότηση ήδη συναφθέντων δανείων τους µε το Τ.Π και ∆ανείων ή µε Πιστωτικά Ιδρύµατα της Ελλάδος ή του Εξωτερικού και απώτερο στόχο την κάλυψη των παρακάτω αναγκών:
- Η σημαντική περικοπή των κρατικών επιχορηγήσεων προς την Τοπική Αυτοδιοίκηση σε συνδυασμό με τη μείωση πολλών ιδίων εσόδων (δημοτικοί φόροι, εισφορές).
- Οι αυξημένες ανάγκες των Δήμων σε πόρους προς εκπλήρωση των σκοπών τους.
- Η αύξηση των αναγκών χρηματοδότησης και στελέχωσης των κοινωνικών δομών (παιδικοί σταθμοί, κοινωνικά παντοπωλεία και φαρμακεία, Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων, συσσίτια κ.λπ.) για τη στήριξη των οικονομικά ευπαθών κοινωνικών ομάδων
Χρηματοδοτούμενες δράσεις : (δείτε λεπτομέρειες)
Θεσμικό πλαίσιο : - Παρ. 1 και 2 του άρ 81 του Ν. 4316/2014 (ΦΕΚ 270/A/24-12-2014) (σχετικό αρχείο)
Επικοινωνία : - 213 - 2116434, κ. Γεώργιος Κουλτούκης, E-mail: g.koultoukis@tpd.gr.
- 213 - 2116227, κα. Ιωάννα Κοντορήγα, E-mail: i.kontoriga@tpd.gr
- 213 -2116218, κα Χριστίνα Ξηρού, Ε-mail: c.xirou@tpd.gr
- 213 - 2116222, κ. Κώστας Αναγνωστόπουλος, E-mail: k.anagnostopoulos@tpd.gr
- 213 - 2116231, κα. Μαίρη Μυριδάκη, E-mail: m.myridaki@tpd.gr
- 213 - 2116219, κα Ευανθία Μαντοπούλου, E-mail: e.mantopoulou@tpd.gr
- 213 -2116228, κ. ∆ηµήτρης Αναγνωστόπουλος, Ε-mail : d.anagnostopoulos@tpd.gr
Παρατηρήσεις : Υποχρεώσεις που υπάγονται στην αναχρηματοδότηση:
- Ήδη συναφθέντα δάνεια µε αναγνωρισμένα πιστωτικά ιδρύµατα ή χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς της Ελλάδος και του εξωτερικού.
- Ήδη συναφθέντα δάνεια µε το Τ.Π και ∆ανείων.
- https://www.tpd.gr/synoptiki-perigrafi-xrimatodotikon-programmaton-t-p-d/
Ιστοχώρος προγράμματος : http://www.tpd.gr/daneia-p-d-169-2013/
Xρήσιμες συνδέσεις : https://www.tpd.gr/synoptiki-perigrafi-xrimatodotikon-programmaton-t-p-d/

Εκτύπωση   Προσκλήσεις