ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων

Αναβάθμιση Δημοτικού Οδοφωτισμού


Φορέας χρηματοδότησης : Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων
Κατηγορία Δικαιούχων : ΔΗΜΟΙ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
Περίοδος εφαρμογής : Διάρκεια έως δέκα (10) έτη (µε επιτόκιο δανεισµού κυµαινόµενο ή σταθερό κατ’ επιλογή του ΟΤΑ)
Στόχοι : Στόχος του Προγράµµατος είναι, οι εκτιµώµενες ετήσιες µειώσεις των δαπανών λειτουργίας και συντήρησης των εγκαταστάσεων οδοφωτισµού που θα προκύψουν από την υλοποίησή του, να µπορούν να καλύψουν την εξυπηρέτηση του δανείου (Ποσοστό Κάλυψης Εξυπηρέτησης Οφειλών >1) και να αποφέρουν οικονοµικό όφελος για τον ΟΤΑ.
Σκοπός : Σκοπός του προγράμματος είναι η χορήγηση χαμηλότοκου δανείου από το Τ.Π.& ∆., µε πηγές χρηµατοδότησης:
1. Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (75%)
2. Πόρους του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων (25%)
Σκοπός του δανείου είναι η χρηματοδότηση έργων για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης στο Δίκτυο Οδοφωτισμού των ΟΤΑ και στην επίτευξη σηµαντικού δυναµικού εξοικονόµησης ενέργειας στον τοµέα του οδοφωτισµού με την αντικατάσταση παλαιών φωτιστικών σωµάτων και λαµπτήρων µε νέα.
Απώτερος σκοπός:
- Εξοικονόµηση πόρων,
- Τη µείωση των δαπανών λειτουργίας και συντήρησης
- Βελτίωση της ποιότητας φωτισµού των ΟΤΑ
Χρηματοδοτούμενες δράσεις : - Προµήθεια φωτιστικών σωµάτων σύγχρονης τεχνολογίας, την επί τόπου µεταφορά τους, την εγκατάστασή τους, τη σύνδεσή τους στο ηλεκτρικό δίκτυο καθώς και τις δοκιµές ορθής λειτουργίας.
- Προµήθεια λαµπτήρων σύγχρονης τεχνολογίας, την επί τόπου µεταφορά τους και την εγκατάστασή τους σε υφιστάµενα φωτιστικά σώµατα.
- Προµήθεια και εγκατάσταση νέων βραχιόνων φωτιστικών σωµάτων για τις περιπτώσεις όπου τα σύγχρονα φωτιστικά σώµατα δεν µπορούν να στηριχθούν στους υφιστάµενους βραχίονες.
- Προµήθεια και εγκατάσταση εξοπλισµού αντικεραυνικής προστασίας της εγκατάστασης οδοφωτισµού.
- Προµήθεια εξαρτηµάτων (τροφοδοτικό, κλπ) φωτιστικών προς αποθήκευση.
- Αποξήλωση των υφιστάµενων φωτιστικών σωµάτων παλιάς τεχνολογίας, την αφαίρεσή τους, την µεταφορά και την αποκοµιδή τους, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία.
- Αποσύνδεση βραχιόνων φωτιστικών σωµάτων, την αφαίρεση, τη µεταφορά και αποκοµιδή τους, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία.
- Λοιπός εξοπλισµός που απαιτείται για την ορθή και ασφαλή λειτουργία της εγκατάστασης του οδοφωτισµού.
(δείτε λεπτομέρειες)
Προϋπολογισμός : Καθορίζεται από τον ΟΤΑ
Θεσμικό πλαίσιο : Υπ.΄ αρ. 3505/7/12-12-13 και 3603/7/16-2-2017 αποφάσεις του ∆.Σ. του Τ.Π. & ∆ανείων
Επικοινωνία : Αθήνα: Τηλ. Κέντρο: 213.21.16.100
Πειραιάς: Τηλ.: 213.21.25.349, 213.2125.350
Θεσσαλονίκη: Τηλ. : 2313.336.800 , 2313.336.888
Πάτρα: Τηλ. : 2613.623.100, 2613.623.125
e-mail: tpd@tpd.gr
Παρατηρήσεις : - Το χρηματοδοτικό Πρόγραμμα είναι πρωτοβουλία του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων (ΤΠ∆) µε τη συνεργασία του Κέντρου Ανανεώσιµων Πηγών και Εξοικονόµησης Ενέργειας (Κ.Α.Π.Ε.).
Ιστοχώρος προγράμματος : https://www.tpd.gr/anavathmisi-dimotikou-odofotismou/
Xρήσιμες συνδέσεις : https://www.tpd.gr/synoptiki-perigrafi-xrimatodotikon-programmaton-t-p-d/

Εκτύπωση   Προσκλήσεις