ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων

Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα Ιδίων Πόρων (Δάνεια Π.Δ 169/2013)

Προσκλήσεις

Φορέας χρηματοδότησης : Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων
Κατηγορία Δικαιούχων : ΔΗΜΟΙ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ, ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (Ν.Π.Δ.Δ.) Ο.Τ.Α. , ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ, ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ (ΛΟΙΠΟΙ), ΦΟΡΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ, ΑΣΤΙΚΕΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο.Τ.Α./ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο.Τ.Α., ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
Περίοδος εφαρμογής : Αποπληρωμή: έως 25 έτη
Στόχοι : 1. Την εκτέλεση έργων υποδοµής για την περιφερειακή ανάπτυξη της χώρας ή έργων γενικού συµφέροντος, µε ή χωρίς τη σύµπραξη του ιδιωτικού τοµέα καθώς και την εκπόνηση µελετών για την ωρίµανση και την εκτέλεση των έργων αυτών, την προµήθεια ή µίσθωση µηχανηµάτων και εξοπλισµού για την εξ ιδίων εκτέλεση των ως άνω έργων, την καταβολή αποζηµιώσεων για απαλλοτριώσεις ακινήτων στο πλαίσιο εκτέλεσης των ως άνω έργων
2. Την εξυγίανση ΟΤΑ
Σκοπός : 1. Σκοπός των δανείων των προς τους Φορείς των περιπτώσεων α,β,γ και δ ανωτέρω, είναι:
- η εκτέλεση έργων υποδοµής για την περιφερειακή ανάπτυξη της χώρας ή έργων γενικού συµφέροντος, µε ή χωρίς τη σύµπραξη του ιδιωτικού τοµέα καθώς και η εκπόνηση µελετών για την ωρίµανση και την εκτέλεση των έργων αυτών,
- προµήθεια ή µίσθωση µηχανηµάτων και εξοπλισµού για την εξ ιδίων εκτέλεση των έργων,
- η καταβολή αποζηµιώσεων για απαλλοτριώσεις ακινήτων στο πλαίσιο εκτέλεσης των έργων.
- η εξυγίανση − µόνο των ΟΤΑ, των συνδέσµων, ενώσεων και νοµικών προσώπων των Ο.Τ.Α.
2. Σκοπός των δανείων προς τους Φορείς της περίπτωσης ε ανωτέρω, είναι η εκτέλεση έργων για την περιφερειακή ανάπτυξη της χώρας ή έργων γενικού συμφέροντος.
Χρηματοδοτούμενες δράσεις : - Υποδοµές: οδοποιία, ασφαλτοστρώσεις, πεζοδροµήσεις, συντηρήσεις, κατασκευή αθλητικών κέντρων, κολυµβητηρίων κ.ά.
- Ύδρευση – αποχέτευση: δίκτυο ύδρευσης – ακαθάρτων (σε O.T.A που δεν έχουν συστήσει ∆.Ε.Υ.Α), γεωτρήσεις, αφαλατώσεις κ.α.
- Βελτίωση φυσικού περιβάλλοντος: ανάπλαση πλατειών, διαµόρφωση πάρκων − παιδικών χαρών, διαχείριση στερεών αποβλήτων – απορριµµάτων, δηµοτικός ηλεκτροφωτισµός, παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές, διαµόρφωση κοινόχρηστων χώρων, προστασία περιβάλλοντος, αντιπληµµυρικά έργα κ.α.
- Κοινωνική στεγαστική πολιτική: ανέγερση κατοικιών για εργαζομένους, ανέγερση δηµοτικών κατοικιών κ.α.
- Κοινή ωφέλεια: κατασκευή δηµοτικών κοιµητηρίων, δηµοτικών ιατρείων ή ΚΑΠΗ κ.α.
(δείτε λεπτομέρειες)
Προϋπολογισμός : ΥΨΟΣ ΔΑΝΕΙΟΥ 1. Το ύψος του χορηγουµένου δανείου µπορεί να φθάνει µέχρι 100% του προϋπολογισµού του έργου, της µελέτης, της δαπάνης προµήθειας και µίσθωσης µηχανηµάτων και εξοπλισµού, καθώς και του ποσού της αποζηµίωσης για τις απαλλοτριώσεις ακινήτων ή του αναγκαίου προς εξυγίανση του αιτούντος, ποσού. 2. Στην περίπτωση δανείου χορηγουµένου σε νοµικά πρόσωπα στο πλαίσιο Σύµπραξης ∆ηµοσίου και Ιδιωτικού Τοµέα, το ύψος του δεν υπερβαίνει το 30% του προϋπολογισµού του προς εκτέλεση έργου ενώ σε περίπτωση συγχρηµατοδότησης το ύψος του δεν υπερβαίνει το 90% του προϋπολογισµού αυτού. 3. Το επιτόκιο του χορηγουµένου δανείου συναρτάται µε τους ειδικότερους σκοπούς που εξυπηρετεί το δάνειο.
Θεσμικό πλαίσιο : Π∆ 169 / 2013, Φ.Ε.Κ 272 / Α / 13-12-2013 (σχετικό αρχείο)
Επικοινωνία : Αθήνα: Τηλ. Κέντρο: 213.21.16.100
Πειραιάς: Τηλ.: 213.21.25.349, 213.2125.350
Θεσσαλονίκη: Τηλ. : 2313.336.800 , 2313.336.888
Πάτρα: Τηλ. : 2613.623.100, 2613.623.125

e-mail: tpd@tpd.gr
Παρατηρήσεις : - Η χορήγηση των δανείων αυτών σε ΟΤΑ & σε άλλους φορείς αφορά σε έργα που δεν είναι επιλέξιμα από το χρηματοδοτικό σχήμα ΕΤΕπ - Τ.Π.&Δ.
- Η χρηματοδότηση δανείου για έργα και προμήθειες τα οποία δεν προβλέπονται ρητώς στο Π.Δ.169/2013 αλλά, ωστόσο, εμπίπτουν στους σκοπούς δανειοδότησης είναι δυνατή, εφόσον συντρέχει απροθυμία της αγοράς.
- https://www.tpd.gr/synoptiki-perigrafi-xrimatodotikon-programmaton-t-p-d/
Ιστοχώρος προγράμματος : http://www.tpd.gr/daneia-p-d-169-2013/

Εκτύπωση   Προσκλήσεις