ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων

Πρόγραμμα Διακρατικής Συνεργασίας INTERREG V-B "Βαλκανική- Μεσόγειος"


Φορέας χρηματοδότησης : ΥΠ.Ο.ΑΝ. - ΕΣΠΑ 2014-2020
Κατηγορία Δικαιούχων : ΔΗΜΟΙ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ, ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (Ν.Π.Δ.Δ.) Ο.Τ.Α. , ΑΛΛΟΙ, ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
Περίοδος εφαρμογής : 2014 - 2020
Στόχοι : - Τόνωση της επιχειρηματικής απόδοσης και εξωστρέφειας μέσω διακρατικών διασυνδέσεων, συμπλεγμάτων και δικτύων.
- Βελτίωση σε διακρατικό επίπεδο της ικανότητας για καινοτομία του επιχειρηματικού τομέα.
- Επιχειρηματική μάθηση και μεταφορά γνώσεων για βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ.
- Προώθηση της οικολογικής συνοχής και της διακρατικής ολοκλήρωσης των οικοσυστημάτων.
- Προώθηση της διακρατικής συνεργασίας για την αποδοτικότερη χρήση των πόρων και την ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή.
- Ανάπτυξη θεσμικού περιβαλλοντικού πλαισίου: βελτίωση των ικανοτήτων της διακυβέρνησης σε διακρατικό επίπεδο.
Σκοπός : H προώθηση ολοκληρωμένης εδαφικής ανάπτυξης και συνεργασίας για την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και αειφορίας της επιλέξιμης περιοχής.
Χρηματοδοτούμενες δράσεις : Οι χρηματοδοτούμενες δράσεις διακρατικής συνεργασίας είναι σχετικές με:
- Επιχειρηματικότητα, Απασχόληση και Διακρατική Ανταγωνιστικότητα
- Προώθηση Καινοτομίας και Τεχνολογίας
- Προώθηση Τουρισμού και Πολιτισμού
- Περιβάλλον, Ενέργεια, Βιώσιμη Αστική και Περιφερική ανάπτυξη
(δείτε λεπτομέρειες)
Προϋπολογισμός : 39.727.654,00 ευρώ
Θεσμικό πλαίσιο : Ν. 4314/ 2014: ΕΣΠΑ 2014 - 2020 (σχετικό αρχείο)
Επικοινωνία : Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης
URL: www.interreg.gr
Τηλέφωνο: +30 2310 469600
e-mail: interreg@mou.gr
Παρατηρήσεις : Οι επιλέξιμες χώρες του προγράμματος:
- Βουλγαρία: ολόκληρη η χώρα
- Κύπρος: ολόκληρη η χώρα
- Ελλάδα: ολόκληρη η χώρα
- Δημοκρατία της Αλβανίας: ολόκληρη η χώρα
- Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας: ολόκληρη η χώρα
Ιστοχώρος προγράμματος : http://www.interreg-balkanmed.eu/home/
Xρήσιμες συνδέσεις : https://www.espa.gr/el/Pages/staticInterregBalkanMed.aspx
Λοιπές χρήσιμες συνδέσεις : https://interreg.gr/#Welcome

Εκτύπωση   Προσκλήσεις