ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων

Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας INTERREG IPA II "Ελλάδα-FYROM"


Φορέας χρηματοδότησης : ΥΠ.Ο.ΑΝ. - ΕΣΠΑ 2014-2020
Κατηγορία Δικαιούχων : ΔΗΜΟΙ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ, ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (Ν.Π.Δ.Δ.) Ο.Τ.Α. , ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ (ΛΟΙΠΟΙ), ΦΟΡΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ, ΦΟΡΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΦΟ.Δ.Σ.Α.), ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.), ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Ο.Τ.Α., ΑΣΤΙΚΕΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο.Τ.Α./ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο.Τ.Α., ΑΛΛΟΙ, ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
Περίοδος εφαρμογής : 2014 - 2020
Στόχοι : - Δημιουργία ευκαιριών απασχόλησης για πτυχιούχους.
- Στήριξη υγειονομικής περίθαλψης και κοινωνικών υπηρεσιών σε παιδιά και ηλικιωμένους.
- Προώθηση του τουρισμού.
- Αναβάθμιση των δημόσιων υποδομών.
- Διαχείριση αποβλήτων.
- Προστασία των οικοσυστημάτων και της βιοποικιλότητας.
- Πρόληψη και διαχείριση του κινδύνου φυσικών καταστροφών
Σκοπός : Η ενίσχυση της εδαφικής συνοχής μέσω της βελτίωσης του βιοτικού επιπέδου και της αύξησης των ευκαιριών απασχόλησης με σεβασμό στο περιβάλλον και με τη χρήση των φυσικών πόρων για την αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος.
Χρηματοδοτούμενες δράσεις : Οι χρηματοδοτούμενες δράσεις κινούνται στο πλαίσιο των παρακάτω κατηγοριών δράσεων:
- Προώθηση Απασχόλησης – Καινοτομίας – Επιχειρηματικότητας
- Οργάνωση δημόσιου φορέα και ηλεκτρονική διακυβέρνηση
- Δράσεις έξυπνες εφαρμογές και δίκαιη πρόσβαση στην Υγεία και στην Κοινωνική Πρόνοια
- Δράσεις για τη βελτίωση των υπηρεσιών και των υποδομών στα σύνορα (διασυνοριακή οδική πρόσβαση, τελωνεία κλπ)
- Δράσεις για Περιβάλλον, Ενέργεια, Χωροταξίας και βιώσιμη Ανάπτυξη
- Δράσεις για Διαχείριση Φυσικών Καταστροφών
(δείτε λεπτομέρειες)
Προϋπολογισμός : 45.470.066 ευρώ
Θεσμικό πλαίσιο : Ν. 4314/ 2014: ΕΣΠΑ 2014 - 2020 (σχετικό αρχείο)
Επικοινωνία : Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης
Τηλέφωνο: +30 2310 469600
e-mail: interreg@mou.gr
Παρατηρήσεις : Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης
Τηλέφωνο: 2310 469600
e-mail: interreg@mou.gr
URL: www.interreg.gr
Ιστοχώρος προγράμματος : http://www.ipa-cbc-programme.eu/
Xρήσιμες συνδέσεις : https://www.espa.gr/el/Pages/staticInterregGreece-FYROM.aspx
Λοιπές χρήσιμες συνδέσεις : https://interreg.gr/#Welcome

Εκτύπωση   Προσκλήσεις