ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων

Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας INTERREG V-A "Ελλάδα - Βουλγαρία"

Προσκλήσεις

Φορέας χρηματοδότησης : ΥΠ.Ο.ΑΝ. - ΕΣΠΑ 2014-2020
Κατηγορία Δικαιούχων : ΔΗΜΟΙ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ, ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (Ν.Π.Δ.Δ.) Ο.Τ.Α. , ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ, ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ (ΛΟΙΠΟΙ), ΦΟΡΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ, ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο.Τ.Α., ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Ο.Τ.Α., ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Ο.Τ.Α, ΑΣΤΙΚΕΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο.Τ.Α., ΑΛΛΟΙ, ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
Περίοδος εφαρμογής : 2014 - 2020
Στόχοι : - Περαιτέρω βελτίωση και ενδυνάμωση της διασυνοριακή συνεργασίας.
- Ανάπτυξη και προώθηση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς της διασυνοριακής περιοχής.
- Προστασία του τοπικού πληθυσμού από τον κίνδυνο φυσικών καταστροφών (π.χ. πυρκαγιές, πλημμύρες).
- Βελτίωση διαχείρισης των υδατικών πόρων.
- Βελτίωση της διασυνοριακής συνδεσιμότητας (π.χ. μείωση του χρόνου μετακίνησης, βελτίωση της οδικής ασφάλειας).
- Επέκταση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας στη διασυνοριακή περιοχή, κάτι που θα έχει ως αποτέλεσμα να αυξηθεί η απασχόληση στις κοινωνικές επιχειρήσεις και να αυξηθεί η παροχή κοινωνικών υπηρεσιών στις ευάλωτες κοινότητες.
- Ενίσχυση της τουριστικής κίνησης στην παραμεθόρια περιοχή.
Δημιουργία ανάπτυξης και νέων θέσεων εργασίας, με την τόνωση της επιχειρηματικής δραστηριότητας και τη βελτίωση της ικανότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων να διευρύνουν τις δραστηριότητές τους πέρα από τις τοπικές αγορές
Σκοπός : Μετατροπή της διασυνοριακής περιοχής σε μια ανταγωνιστική, καινοτόμο, βιώσιμη, κλιματικά προσαρμόσιμη, καλύτερα διασυνδεδεμένη περιοχή χωρίς κοινωνικούς αποκλεισμούς.
Χρηματοδοτούμενες δράσεις : Ενδεικτικές δράσεις
- Προώθηση της επιχειρηματικότητας
- Ενίσχυση της ανάπτυξης των MικροMεσαίων Eπιχειρήσεων
- Προώθηση επενδύσεων για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών
- Διατήρηση, προστασία, προώθηση και ανάπτυξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς
- Προστασία και αναδόμηση της βιοποικιλότητας
- Προώθηση καινοτόμων τεχνολογιών για τη βελτίωση της προστασίας του περιβάλλοντος
- Ενδυνάμωση της περιφερειακής κινητικότητας
- Επένδυση στην υγεία και στις κοινωνικές υποδομές
- Παροχή υποστήριξης στις κοινωνικές επιχειρήσεις
(δείτε λεπτομέρειες)
Προϋπολογισμός : 129.695.572,00 ευρώ
Θεσμικό πλαίσιο : Ν. 4314/ 2014: ΕΣΠΑ 2014 - 2020 (σχετικό αρχείο)
Επικοινωνία : Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης
Τηλέφωνο: +30 2310 469600
e-mail: interreg@mou.gr
Παρατηρήσεις : Το Πρόγραμμα Συνεργασίας Interreg V-A "Ελλάδα-Βουλγαρία" 2014-2020, καλύπτει 11 ελληνικές και βουλγαρικές περιφέρειες.
Ιστοχώρος προγράμματος : http://www.greece-bulgaria.eu/
Xρήσιμες συνδέσεις : https://www.espa.gr/el/Pages/staticInterregGreece-Bulgaria.aspx
Λοιπές χρήσιμες συνδέσεις : https://interreg.gr/#Welcome

Εκτύπωση   Προσκλήσεις