ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων

ΠΕΠ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Προσκλήσεις

Φορέας χρηματοδότησης : Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Κατηγορία Δικαιούχων : ΔΗΜΟΙ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ, ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (Ν.Π.Δ.Δ.) Ο.Τ.Α. , ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ, ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ, ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ (ΛΟΙΠΟΙ), ΦΟΡΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ, ΦΟΡΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΦΟ.Δ.Σ.Α.), ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.), ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο.Τ.Α., ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Ο.Τ.Α., ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Ο.Τ.Α, ΑΣΤΙΚΕΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο.Τ.Α., ΕΝΩΣΕΙΣ ΟΤΑ, ΑΛΛΟΙ, ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
Περίοδος εφαρμογής : 2014 - 2020
Στόχοι : - Μετάβαση της περιφερειακής οικονομίας σ’ ένα νέο και βιώσιμο παραγωγικό μοντέλο με ανταγωνιστικότητα, εξωστρέφεια, καινοτόμο επιχειρηματικότητα και έξυπνη και φιλική αξιοποίηση των τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ).
- Προστασία και αειφορική διαχείριση του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων για τη διασφάλιση της ποιότητας ζωής και της αποδοτικότητας των πόρων.
- Ολοκλήρωση - προβολή των μεταφορικών υποδομών και δικτύων για την ανάδειξη της Περιφέρειας σε μεταφορικό κόμβο διεθνούς εμβέλειας - αξιοποίηση της κεντροβαρούς θέσης της στις μακροπεριοχές της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και της Ανατολικής Μεσογείου.
- Υποστήριξη και ενδυνάμωση της κινητικότητας και αναβάθμισης των προσόντων του ανθρώπινου δυναμικού, δυναμική αντιμετώπιση της ανεργίας, και διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής.
Σκοπός : Η ανάδειξη της Κεντρικής Μακεδονίας σε δυναμικό αναπτυξιακό πόλο διεθνούς εμβέλειας με διακριτή ταυτότητα, ανταγωνιστική και καινοτόμο παραγωγική βάση, ποιοτικό περιβάλλον, ισχυρή κοινωνική και χωρική συνοχή.
Χρηματοδοτούμενες δράσεις : - Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη & Καινοτομία (ΕΤΑΚ) στην ΠΚΜ
- Ανάπτυξη και διάδοση των Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην ΠΚΜ
- Ανταγωνιστικότητα και εξωστρέφεια της περιφερειακής οικονομίας
- Ενεργειακή αναδιάταξη για μια οικονομία χαμηλών ρύπων
- Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και διαχείριση κινδύνων
- Προστασία του περιβάλλοντος και αποδοτική χρήση των πόρων
- Βελτίωση της προσπελασιμότητας με την ανάπτυξη βιώσιμων μεταφορών
- Προώθηση της απασχόλησης
- Προώθηση της κοινωνικής συνοχής - ΕΤΠΑ
- Προώθηση της κοινωνικής συνοχής - ΕΚΤ
- Τεχνική Βοήθεια
(δείτε λεπτομέρειες)
Προϋπολογισμός : 964.864.182 ευρώ
Θεσμικό πλαίσιο : Ν. 4314/ 2014: ΕΣΠΑ 2014 - 2020 (σχετικό αρχείο)
Επικοινωνία : Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας - Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης
Τηλέφωνο: 2313 321700
e-mail: pepkm@mou.gr
Ιστοχώρος προγράμματος : http://www.pepkm.gr/
Xρήσιμες συνδέσεις : https://www.espa.gr/el/Pages/staticOPCentralMacedonia.aspx
Λοιπές χρήσιμες συνδέσεις : http://www.pepkm.gr/attachments/epixeirisiako/20181212_EP_PKM_B_anath.%20Programma_final.pdf

Εκτύπωση   Προσκλήσεις