ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων

ΕΠ ΑΝΕΚ: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία

Προσκλήσεις

Φορέας χρηματοδότησης : ΥΠ.Ο.ΑΝ. - ΕΣΠΑ 2014-2020
Κατηγορία Δικαιούχων : ΔΗΜΟΙ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ, ΦΟΡΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΦΟ.Δ.Σ.Α.), ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.), ΑΛΛΟΙ, ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
Περίοδος εφαρμογής : 2014 - 2020
Στόχοι : Το ΕΠΑνΕΚ στοχεύει στην δημιουργία ενός νέου αναπτυξιακού υποδείγματος, που αναδεικνύει σε κεντρικό ρόλο παραγωγικούς, ανταγωνιστικούς και εξωστρεφείς τομείς της οικονομίας και υλοποιεί την στρατηγική της Έξυπνης Εξειδίκευσης, με στόχο τη σύνδεση της έρευνας και της καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα και την ενίσχυση των υφιστάμενων πλεονεκτημάτων της Ελλάδας και των περιφερειών της ως αναγκαίες προϋποθέσεις για την μακροπρόθεσμη ανάπτυξή τους και την ευημερία των πολιτών της.
Σκοπός : Το ΕΠΑνΕΚ κατέχει κεντρική θέση στην προσπάθεια της χώρας για τη δημιουργία και στήριξη ενός νέου παραγωγικού μοντέλου που θα οδηγήσει στην ανάπτυξη και στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας και τη δημιουργία βιώσιμων θέσεων απασχόλησης.
Χρηματοδοτούμενες δράσεις : Οι χρηματοδοτούμενες δράσεις κινούνται στο πλαίσιο των παρακάτω στρατηγικών πυλώνων που οικοδομούν και στηρίζουν τη στρατηγική του ΕΠΑνΕΚ, με γνώμονα το νέο μοντέλο ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας:
Α. Προσαρμογή των επιχειρήσεων και του ανθρώπινου δυναμικού στις νέες αναπτυξιακές απαιτήσεις
Β. Επικέντρωση σε τομείς παραγωγικούς, ανταγωνιστικούς και δυνάμει εξωστρεφείς και καινοτόμους
Γ. Στοχευόμενη επιλογή επενδύσεων / επιχειρήσεων / δραστηριοτήτων που διαθέτουν τα ζητούμενα χαρακτηριστικά για το νέο αναπτυξιακό υπόδειγμα
Δ. Εξασφάλιση των παραγόντων που διευκολύνουν τη δραστηριοποίηση των επιχειρήσεων στο ελληνικό επιχειρησιακό περιβάλλον
Προϋπολογισμός : 4,67δις ευρώ (3,65 δις Ευρώπη & 1,02 δις ελληνικιή συμμετοχή)
Θεσμικό πλαίσιο : Ν. 4314/2014 για τη διαχείριση, τον έλεγχο και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την
προγραμματική περίοδο 2014-2020» (ΦΕΚ 265/Α/23.12.2014) (σχετικό αρχείο)
Επικοινωνία : Αρμόδια Αρχή για τη διαχείριση του Προγράμματος
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης
URL: www.antagonistikotita.gr
Τηλέφωνο: 801 1136300
Ιστοχώρος προγράμματος : http://www.antagonistikotita.gr/epanek/secretariat1.asp
Xρήσιμες συνδέσεις : https://www.espa.gr/el/Pages/staticOPEpanek.aspx
Λοιπές χρήσιμες συνδέσεις : https://www.espa.gr/elibrary/Antagonistikotita_2014GR16M2OP001_1_3_el.pdf

Εκτύπωση   Προσκλήσεις