ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων

ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ

Προσκλήσεις

Φορέας χρηματοδότησης : Υπουργείο Εσωτερικών
Κατηγορία Δικαιούχων : ΔΗΜΟΙ, ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (Ν.Π.Δ.Δ.) Ο.Τ.Α.
Περίοδος εφαρμογής : 2018 – 2022
Στόχοι : - Η ενδυνάμωση της ισόρροπης, βιώσιμης και δίκαιης ανάπτυξης
- Η βελτίωση των υποδομών
- Η αύξηση της απασχόλησης
- Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των δήμων
Σκοπός : Χρηματοδότηση δήμων για:
- έργα
- προμήθειες
- υπηρεσίες
- μελέτες
Χρηματοδοτούμενες δράσεις : α) Τοπική ανάπτυξη και η προστασία περιβάλλοντος – περιλαμβάνονται παρεμβάσεις όπως:
1. Κατασκευή, βελτίωση και συντήρηση έργων
- τεχνικών υποδομών
- προστασίας του περιβάλλοντος
- αναβάθμισης της ποιότητας ζωής
2. Χρηματοδότηση μελετών των ανωτέρω
3. Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού και μηχανημάτων.

β) Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων – περιλαμβάνονται παρεμβάσεις όπως:
1. Κατασκευή, βελτίωση και συντήρηση διοικητικών, κοινωνικών, αθλητικών και πολιτιστικών υποδομών
2. Χρηματοδότηση μελετών των ανωτέρω
Προϋπολογισμός : 300.000.000 €
Θεσμικό πλαίσιο : - Αριθμ. πρωτ. 4748/20-02-2018: "Ειδικό Πρόγραμμα Ενίσχυσης Δήμων: Σκοπός, κριτήρια ένταξης, διαδικασία αξιολόγησης καθώς και κάθε άλλο σχετικό ζήτημα" και η τροποποίησή της. (σχετικό αρχείο)
Επικοινωνία : Αρμόδιο τμήμα: Διεύθυνση Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής

Τηλέφωνα: 213 1364974
213 1364716
213 1364706
Ιστοχώρος προγράμματος : https://www.ypes.gr/politikes-kai-draseis/programma-filodimos-2

Εκτύπωση   Προσκλήσεις