ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων

ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2023 - 2024

Προσκλήσεις

Φορέας χρηματοδότησης : Πράσινο Ταμείο
Κατηγορία Δικαιούχων : ΔΗΜΟΙ, ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ (ΛΟΙΠΟΙ), ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Ο.Τ.Α.
Περίοδος εφαρμογής : το 2023 (ημερολογιακό έτος)
Στόχοι : Το Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» ενισχύει έργα, δράσεις και άλλες παρεμβάσεις που στοχεύουν στην περιβαλλοντική αναβάθμιση των πόλεων, στην πολεοδομική αποκατάσταση και εξισορρόπηση της επιβάρυνσης που προκαλείται από τη διατήρηση αυθαίρετων κατασκευών, επιτυγχάνοντας ταυτόχρονα οικονομικούς και κοινωνικούς στόχους
Σκοπός : Σκοπός του προγράμματος είναι η χρηματοδότηση δράσεων για την προστασία, αναβάθμιση και αποκατάσταση του περιβάλλοντος, για την εξισορρόπηση της επιβάρυνσης που προκαλείται από τη διατήρηση αυθαίρετων κατασκευών και αλλαγών χρήσης καθώς και η χρηματοδότηση παρεμβάσεων με στόχο την αναβάθμιση και ολοκληρωμένη ανάπτυξη των πόλεων με ταυτόχρονη επίτευξη οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών στόχων.
Χρηματοδοτούμενες δράσεις : Οι δράσεις εμπεριέχονται στους παρακάτω άξονες προτεραιότητας του προγράμματος
Α.Π. 1: ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ Π.Ι. (17.720.282,29 ευρώ)
Α.Π. 2: Αστική Αναζωογόνηση & Λοιπές δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου (17.474.917,59 ευρώ)
Προϋπολογισμός : 35.195.199,88 €
Θεσμικό πλαίσιο : Απόφαση, Πράσινο ταμείο, Κηφισιά,06-02-2023, Αρ. Πρωτ.: 678
Επικοινωνία : Πράσινο Ταμείο
Τηλέφωνο : 210 5241919 & 5241903
E-mail: info@prasinotameio.gr
Ιστοχώρος προγράμματος : https://prasinotameio.gr
Xρήσιμες συνδέσεις : https://prasinotameio.gr/wp-content/uploads/2023/02/%CE%A0%CE%95%CE%A1.%CE%99%CE%A3%CE%9F%CE%96%CE%A5%CE%93%CE%99%CE%9F-2023.pdf

Εκτύπωση   Προσκλήσεις