ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων

ΗΛΕΚΤΡΑ: Πρόγραμμα Ενεργειακής Αναβάθμισης Δημόσιων Κτιρίων (Πρόγραμμα - Πρόσκληση)

Προσκλήσεις

Φορέας χρηματοδότησης : ΥΠΕΝ/ ΤΠΔ/ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Κατηγορία Δικαιούχων : ΔΗΜΟΙ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ, ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (Ν.Π.Δ.Δ.) Ο.Τ.Α. , ΑΛΛΟΙ, ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
Περίοδος εφαρμογής : 2020 - 2025 με δυνατότητα παράτασης
Στόχοι : Βασικός στόχος του Προγράμματος «ΗΛΕΚΤΡΑ» είναι η προώθηση του υποδειγματικού ρόλου του Δημοσίου στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων του, η συμβολή του στην επίτευξη του εθνικού ενδεικτικού στόχου ενεργειακής απόδοσης και παράλληλα η ικανοποίηση του στόχου της ετήσιας ενεργειακής ανακαίνισης του συνολικού εμβαδού της θερμικής ζώνης των κτιρίων της κεντρικής δημόσιας διοίκησης, που αποτελεί το 3% του συνολικού εμβαδού και την προώθηση του υποδειγματικού ρόλου του δημοσίου.
Σκοπός : Σκοπός του Προγράμματος είναι η ενεργειακή αναβάθμιση του κτιριακού αποθέματος που ανήκει στην ιδιοκτησία των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης με παρεμβάσεις που αφορούν ενδεικτικά στο κέλυφος του κτιρίου, στα διάφορα συστήματα Ηλεκτρο-Μηχανολογικών (Η/Μ) εγκαταστάσεων και παρεμβάσεις που αποδεδειγμένα συμβάλουν στην ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων, συμπεριλαμβανομένης της στατικής ενίσχυσης, όπου απαιτείται.
Χρηματοδοτούμενες δράσεις : Το Πρόγραμμα επιδοτεί επεμβάσεις που αφορούν (μεταξύ άλλων) στο κέλυφος, τα συστήματα θέρμανσης / ψύξης, τα συστήματα διαχείρισης ενέργειας και στα συστήματα αυτονόμησης στοχεύοντας στην αναβάθμιση της ενεργειακής κλάσης των κτιρίων του Δημοσίου, τουλάχιστον έως την ενεργειακή κλάση Β, με παράλληλη επίτευξη, κατ’ ελάχιστον, 30% εξοικονόμησης ετήσιας πρωτογενούς ενέργειας που απαιτείται για τις ανάγκες των τεχνικών συστημάτων που εξυπηρετούν το κτίριο και 30% μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.
Προϋπολογισμός : 670.000.000
Θεσμικό πλαίσιο : KYA 4813/Β'/12.09.2022
Απόφαση Αριθμ. ΥΠΕΕΝ/ΔΕΠΕΑ/90689/707 (σχετικό αρχείο)
Επικοινωνία : Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Τηλ. Κέντρο: 213-1513000, 213-1515000
ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ
- Αθήνα: Τηλ. Κέντρο: 213.21.16.100
- Πειραιάς: Τηλ.: 213.21.25.349, 213.2125.350
- Θεσσαλονίκη: Τηλ. : 2313.336.800 , 2313.336.888
- Πάτρα: Τηλ. : 2613.623.100, 2613.623.125
- e-mail: tpd@tpd.gr
Παρατηρήσεις : - Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, από πόρους του ιδίου και πόρους προερχόμενους από δανειακή σύμβαση μεταξύ αυτού και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, καθώς και από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας
- Φορέας Διαχείρισης του Προγράμματος ορίζεται η Διεύθυνση Ενεργειακών Πολιτικών και Ενεργειακής
Αποδοτικότητας (ΔΕΠΕΑ) του ΥΠΕΝ
- Φορέας Ελέγχου του Προγράμματος ορίζεται το ΝΠΙΔ «Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας» (ΚΑΠΕ), που αναλαμβάνει να συνεπικουρεί και να υποστηρίζει τον Φορέα Διαχείρισης
Ιστοχώρος προγράμματος : https://hlektra.gov.gr/home
Xρήσιμες συνδέσεις : https://hlektra.gov.gr/files/FAQ-HLEKTRA.pdf
Λοιπές χρήσιμες συνδέσεις : https://hlektra.gov.gr/files/FEK_922_22_02_2023.pdf

Εκτύπωση   Προσκλήσεις