ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων

ΠεΠ ΗΠΕΙΡΟΥ 2021 - 2027

Προσκλήσεις

Φορέας χρηματοδότησης : Περιφέρεια / ΥΠ.ΑΝ.Ε / ΕΣΠΑ 2021-2027
Κατηγορία Δικαιούχων : ΔΗΜΟΙ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ, ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (Ν.Π.Δ.Δ.) Ο.Τ.Α. , ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ, ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ, ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ (ΛΟΙΠΟΙ), ΦΟΡΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ, ΦΟΡΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΦΟ.Δ.Σ.Α.), ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.), ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο.Τ.Α., ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Ο.Τ.Α., ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Ο.Τ.Α, ΑΣΤΙΚΕΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο.Τ.Α./ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο.Τ.Α., ΕΝΩΣΕΙΣ ΟΤΑ, ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ, ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΑΛΛΟΙ, ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
Περίοδος εφαρμογής : 2021 - 2027
Στόχοι : Στόχος του ΠεΠ Ηπείρου είναι η δυναμική, εξωστρεφής και αειφορική ανάπτυξη της Ηπείρου, εστιασμένη στην μοναδικότητα, το περιβάλλον και την ιστορία, ώστε να καταστεί ελκυστικός προορισμός για καινοτόμο επιχειρηματικότητα και τουριστική προσέλκυση επισκεπτών από όλο τον κόσμο καθώς και ένα σύγχρονο ενεργειακό, επιχειρηματικό, μεταφορικό κέντρο της χώρας και πύλη εισόδου της Δυτικής Ευρώπης
Χρηματοδοτούμενες δράσεις : Οι δράσεις του Προγράμματος ανήκουν στις παρακάτω προτεραιότητες του ΠεΠ Ηπείρου:
- Ενίσχυση της περιφερειακής οικονομίας μέσω της αξιοποίησης της έρευνας και της καινοτομίας
- Προώθηση της αειφορίας και αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής
- Προστασία του περιβάλλοντος και των πόρων της Περιφέρειας – Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή – Πρόληψη και διαχείριση κινδύνων
- Ενίσχυση της κινητικότητας
- Ενίσχυση υποδομών στο πλαίσιο της κοινωνικής συνοχής
- Ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και του ανθρώπινου δυναμικού
- Στήριξη της βιώσιμης και ολοκληρωμένης χωρικής ανάπτυξης
- Τεχνική Βοήθεια ΕΤΠΑ
Προϋπολογισμός : 426.065.900 ευρώ
Θεσμικό πλαίσιο : NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4914 (σχετικό αρχείο)
Επικοινωνία : Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος Ήπειρος
+30 2651360500
E-mail: ipiros@mou.gr
Ιστοχώρος προγράμματος : https://www.espa-epirus.gr/
Xρήσιμες συνδέσεις : https://www.espa-epirus.gr/files/document/filename/sfc2021_prg_2021el16ffpr009_1_2.pdf
Λοιπές χρήσιμες συνδέσεις : https://www.espa.gr/el/Pages/staticPEpirus.aspx
Προγραμματισμός Προσκλήσεων : https://www.espa-epirus.gr/category/activation21-40/14326-call-expected

Εκτύπωση   Προσκλήσεις