ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων

ΠεΠ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2021 - 2027

Προσκλήσεις

Φορέας χρηματοδότησης : Περιφέρεια / ΥΠ.ΑΝ.Ε / ΕΣΠΑ 2021-2027
Κατηγορία Δικαιούχων : ΔΗΜΟΙ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ, ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (Ν.Π.Δ.Δ.) Ο.Τ.Α. , ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ, ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ, ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ (ΛΟΙΠΟΙ), ΦΟΡΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ, ΦΟΡΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΦΟ.Δ.Σ.Α.), ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.), ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο.Τ.Α., ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Ο.Τ.Α., ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Ο.Τ.Α, ΑΣΤΙΚΕΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο.Τ.Α./ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο.Τ.Α., ΕΝΩΣΕΙΣ ΟΤΑ, ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ, ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΑΛΛΟΙ, ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
Περίοδος εφαρμογής : 2021 - 2027
Στόχοι : Το Περιφερειακό Πρόγραμμα της ΠΣΤΕ 2021-2027 εντάσσεται στο προγραμματικό πλαίσιο της περιόδου, όπως αυτό προσδιορίζεται από την έκδοση των αναμορφωμένων Κανονισμών των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων (ΕΔΕΤ) και εξειδικεύεται από τις στρατηγικές επιλογές του Εταιρικού Συμφώνου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ 2021-2027) και τις εθνικές και τομεακές αναπτυξιακές στρατηγικές της χώρας. Η εκπόνηση του νέου Προγράμματος της ΠΣΤΕ επηρεάστηκε από τις πρόσφατες πυρκαγιές που έπληξαν την Βόρεια Εύβοια, οι οποίες επέφεραν σημαντικές καταστροφές στις περιοχές αυτές, προσδιορίζοντας ένα νέο πλαίσιο διαμόρφωσης και εξειδίκευσης του νέου Προγράμματος. Η στρατηγική η οποία υιοθετείται καλείται πλέον όχι μόνο να συμβάλει στους στόχους της Πολιτικής Συνοχής, αλλά παράλληλα να συμβάλει και στην αποκατάσταση και ανασυγκρότηση των πυρόπληκτων περιοχών, στο πλαίσιο ενός ευρύτερου εθνικού σχεδιασμού για την αντιμετώπιση των αποτελεσμάτων των πυρκαγιών.
Χρηματοδοτούμενες δράσεις : Οι δράσεις του ΠεΠ Στερεάς Ελλάδας ανήκουν στις παρακάτω προτεραιότητες του Προγράμματος:
1. Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας της οικονομίας μέσω της προώθησης του καινοτόμου και έξυπνου μετασχηματισμού της
2. Διασφάλιση της περιβαλλοντικής αειφορίας, προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, πρόληψη και διαχείριση κινδύνων
3. Ενίσχυση της συνδεσιμότητας της περιφέρειας
4. Ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής μέσα από την αναβάθμιση των μηχανισμών και υποδομών για τη στήριξη της απασχόλησης, της εκπαίδευσης, της υγειονομικής περίθαλψης και της κοινωνικοοικονομικής ένταξης
5. Ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής μέσα από την αναβάθμιση των μηχανισμών και υπηρεσιών για τη στήριξη του ανθρώπινου δυναμικού, της απασχόλησης, της εκπαίδευσης, της υγειονομικής περίθαλψης, της κοινωνικοοικονομικής ένταξης, της ισότητας των ευκαιριών και την αντιμετώπιση κινδύνων φτώχειας και αποκλεισμού
6. Ενίσχυση της χωρικής συνοχής στις αστικές περιοχές και την ενδοχώρα της περιφέρειας στερεάς Ελλάδας
7. Τεχνική βοήθεια ΕΤΠΑ
8. Τεχνική βοήθεια ΕΚΤ+
Προϋπολογισμός : 426.065.902 ευρώ
Θεσμικό πλαίσιο : NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4914 (σχετικό αρχείο)
Επικοινωνία : ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ
Ταχ. Δ/νση: Υψηλάντη 12 Λαμία, 35100
Πληροφορίες: ΔΗΜΗΤΡΑ ΛΥΤΡΑ
Τηλ.: 2231350924, 22313-50900
Email: dlytra@mou.gr
Ιστοχώρος προγράμματος : http://stereaellada.gr/
Xρήσιμες συνδέσεις : https://www.stereaellada.gr/sites/default/files/field/file/media/2023-09/%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%93%CE%A1%CE%91%CE%9C%CE%9C%CE%91%20%CE%A3%CE%A4%CE%95%CE%A1%CE%95%CE%91%20%CE%95%CE%9B%CE%9B%CE%91%CE%94%CE%91%202021%202027_0.pdf
Προγραμματισμός Προσκλήσεων : https://www.stereaellada.gr/basiki-selida/programmatismos-proskliseon

Εκτύπωση   Προσκλήσεις