ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων

ΕΠ Πρόγραμμα Αλιεία, Υδατοκαλλιέργεια και Θάλασσα

Προσκλήσεις

Φορέας χρηματοδότησης : ΥΠ.ΑΝ.Ε / ΕΣΠΑ 2021-2027
Κατηγορία Δικαιούχων : ΔΗΜΟΙ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ, ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (Ν.Π.Δ.Δ.) Ο.Τ.Α. , ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ, ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ (ΛΟΙΠΟΙ), ΑΛΛΟΙ, ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
Περίοδος εφαρμογής : 2021 - 2027
Στόχοι : ​Μετάβαση σε μια ανθεκτική, ανταγωνιστική και περιβαλλοντικά φιλική αλιεία και υδατοκαλλιέργεια, αρμονικά ενταγμένων στο πλαίσιο της κυκλικής και ενεργειακά αποδοτικής οικονομίας, με έμφαση στη γνώση, την καινοτομία και την αξιοποίηση της τεχνολογικής ανάπτυξης, και την ενδυνάμωση των τοπικών κοινωνιών ώστε να επωφελούνται από τις ευκαιρίες που προσφέρει η βιώσιμη γαλάζια οικονομία
Χρηματοδοτούμενες δράσεις : Ενδεικτικές Δράσεις
• Δράσεις για την ενίσχυση των οικονομικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά βιώσιμων αλιευτικών δραστηριοτήτων (επενδύσεις στα αλιευτικά σκάφη, βελτίωση της επιλεκτικότητας των χρησιμοποιούμενων αλιευτικών εργαλείων που θα περιορίζουν τις επιπτώσεις στο οικοσύστημα, στήριξη της μικρής παράκτιας αλιείας, βελτίωση των υποδομών που εξυπηρετούν την αλιεία, συμπληρωματικές δραστηριότητες για τη διαφοροποίηση του εισοδήματος των αλιέων

• Εφαρμογή προγραμμάτων οριστικής και προσωρινής παύσης αλιευτικών δραστηριοτήτων για την προσαρμογή της αλιευτικής ικανότητας στις αλιευτικές δυνατότητες

• Δράσεις για τη βελτίωση της γνώσης των θαλάσσιων οικοσυστημάτων και για την αποτελεσματική επιτήρηση της αλιευτικής δραστηριότητας

• Περιβαλλοντικές δράσεις για την προστασία και την αποκατάσταση της υδρόβιας βιοποικιλότητας και των υδρόβιων οικοσυστημάτων και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή

• Δράσεις για την προώθηση βιώσιμων δραστηριοτήτων υδατοκαλλιέργειας για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του κλάδου της υδατοκαλλιέργειας και παράλληλη διασφάλιση ότι οι δραστηριότητες είναι περιβαλλοντικά βιώσιμες σε μακροπρόθεσμο επίπεδο

• Δράσεις για την προώθηση της εμπορίας, της ποιότητας και της προστιθέμενης αξίας των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, καθώς και για τη μεταποίησή τους

• Δράσεις για την ενθάρρυνση μιας βιώσιμης γαλάζιας οικονομίας σε παράκτιες, νησιωτικές και εσωτερικές περιοχές και προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης κοινοτήτων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας

• Δράσεις για την ενίσχυση της βιώσιμης διαχείρισης των θαλασσών και των ωκεανών μέσω της προώθησης των γνώσεων για τη θάλασσα, της θαλάσσιας επιτήρησης και της συνεργασίας στα καθήκοντα ακτοφυλακής
Προϋπολογισμός : 519.637.180 ευρώ
Θεσμικό πλαίσιο : ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30.11.2022: C(2022) 8923 final (σχετικό αρχείο)
Επικοινωνία : τηλ: +30 213 150 1150
infoalieia@mou.gr
Παρατηρήσεις : Συνολικός προϋπολογισμός Δημόσιας Δαπάνης: 519.637.180 ευρώ,
εκ των οποίων το ποσό των 363.746.026 ευρώ είναι η συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΤΘΑΥ) και 155.891.154 ;ευρώ είναι η Εθνική συμμετοχή.
Ιστοχώρος προγράμματος : https://alieia.gr/
Xρήσιμες συνδέσεις : https://alieia.gr/wp-content/uploads/2022/12/%CE%A0%CE%91%CE%9B%CE%A5%CE%98-2021-2027.pdf
Λοιπές χρήσιμες συνδέσεις : https://www.espa.gr/el/Pages/staticPFishingAquacultureandSea.aspx
Προγραμματισμός Προσκλήσεων : https://alieia.gr/programma-alieia-ydatokalliergeia-kai-thalassa-palyth-2021-2027/exeidikefsi-palyth-chronoprogrammatismos/

Εκτύπωση   Προσκλήσεις